Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de les subvencions per a projectes destinats a fomentar activitats del sector comercial, 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI

La Junta de Govern Local, de data 26 de juliol de 2016, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques per al'atorgament de les subvencions per a projectes destinats a fomentar activitats del sector comercial i de serveis durantl'any 2016, per part d'associacions de comerciants inscrites al Registre municipal d'entitats i de conformitat amb el quepreveu l'article 124.2 ROAS, s'han sotmès a exposició pública les esmentades bases per un termini de 20 dies.

Les bases es van publicar en el DOGC del 16 d'agost de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 16d'agost de 2016 i en exposició publica en el taullell d'anuncis desde el dia 16 d'agost fins el 8 de setembre de 2016.

Durant el període d'exposició pública no s'han presentat cap al·legació, ni reclamació, per tal motiu es publica el textíntegre d'aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província:

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES DESTINATSA FOMENTAR ACTIVITATS DEL SECTOR COMERCIAL, I DE SERVEIS DURANT L'ANY 2016, PER PARTD'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS, INSCRITES AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS.

ÍNDEX.

Preàmbul.

Article 1. Objecte.

Article 2. Import de la subvenció i aplicació pressupostària.

Article 3. Forma de pagament, bonificacions i quotes.

Article 4. Beneficiaris.

Article 5. Obligacions de les entitats perceptores.

Article 6. Tramitació de les sol·licituds.

Article 7. Resolucions.

Article 8. Publicitat.

Article 9. Convocatòria.

Article 10. Termini i forma de pagament.

Article 11. Justificació.

Article 12. Revocació de les subvencions.

Article 13. Programes objecte de subvenció.Disposicions finals.

Annex 1.

Annex 2. E

Annex 3.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Preàmbul.

L'activitat comercial, i de serveis a Santa Coloma de Gramenet són els sectors econòmics més consolidats de la ciutat,això comporta que actuïn com a una atractivitat de dinamisme pel municipi i de sustentació de l'economia de proximitat.El comerç i els serveis fomenten el desenvolupament econòmic, produeixen ocupació i contribueixen a estructurar elmodel de ciutat.

Santa Coloma de Gramenet ha de continuar sent el model de ciutat socialment cohesionada, que garanteixi als seusciutadans veure satisfetes les seves necessitats bàsiques. Una ciutat complexa, on l'ús residencial pugui conviure enharmonia amb les activitats comercials i de serveis. I una ciutat compacta, que faciliti la mobilitat dels seus ciutadans ieviti desplaçaments innecessaris. En definitiva, una ciutat on el comerç i els serveis en general, com a sectorsemergents de la economia de proximitat local, esdevingui un element vertebrador alhora que exerceixi una funció socialdeterminant.

En aquests sectors de dinamització i de consolidació de polítiques econòmiques especifiques, també es pot aplicar lapolítica municipal del foment de l'associacionisme, del suport al teixit social i al voluntariat, de buscar sinergies entre elsector públic i el sector privat no lucratiu, fomentant la col·laboració públic-privada. Un instrument de foment ésl'atorgament d'ajuts econòmics. La convocatòria de subvencions vol donar suport a les associacions de comerciants quea la nostra ciutat presentin un projecte d'actuacions amb vocació de donar servei, potenciar el comerç urbà i deproximitat, consolidar sector de l'economia de proximitat emergents i la seva participació en l'àmbit associatiu.

El Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet (en endavant CCS Santa Coloma) és en aquest context uninstrument estratègic impulsat per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet que té per objectiu articular una xarxad'economia solidària a la nostra ciutat. El CCS Santa Coloma es fonamenta en la introducció d'un sistema de pagamentsdigitals, col·loquialment anomenat "moneda local, social o complementària", com a instrument (objecte) per a fomentarel comerç i les relacions socials entre una gran varietat d'actors. Els comerços i les associacions de comerciants, lescooperatives, les empreses i els professionals, les entitats locals, els moviments socials i veïnals, els sindicats itreballadors de la funció pública i de l'empresa particular, les entitats financeres ètiques i solidàries, les administracionspúbliques, entre d'altres, disposen d'un instrument amb un gran potencial, no només per a promoure un augment de lesrelacions comercials entre ells, sinó també per fomentar les relacions socials i la cooperació, en el sentit més ample, através d'una xarxa d'economia social a Santa Coloma de Gramenet (subjecte).

La base d'impuls d'aquesta rica xarxa articulada en el CCS Santa Coloma és la canalització de despesa pública a travésdel sistema de pagaments digital, és a dir, en "moneda local", amb l'objectiu que una part més gran dels diners quepaga l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, es reverteixin en el comerç local i que, gràcies als mecanismes delsistema, circulin durant més temps entre el teixit productiu de la nostra ciutat, augmentant d'aquesta manera l'efecte multiplicador de la despesa pública sobre l'economia local. Amb aquesta finalitat, una part dels pagaments d'aquestessubvencions s'efectuarà a través del CCS Santa Coloma.

El CCS Santa Coloma s'articula jurídicament a través del Reglament del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma deGramenet (en endavant Reglament del CCS Santa Coloma), aprovat definitivament en sessió plenària de l'Ajuntamentde Santa Coloma de Gramenet, el passat 31 de maig de 2016. Aquest Reglament incorpora un "Annex 1: Canalització de subvencions municipals a través del CCS Santa Coloma" i un "Annex 2: Parametrització del CCS Santa Coloma".

El Reglament del CCS Santa Coloma estableix el marc normatiu del sistema de pagaments digitals, regulant el seuobjecte i funcionament general, el pagament de subvencions a través del sistema i, finalment, els seus paràmetresoperatius, com per exemple el període de circulació dels saldos digitals, els incentius i les quotes, entre d'altres.

Complementàriament, s'ha donat compte al Ple Municipal, en sessió de 31 de maig de 2016, del document de"Parametrització de les subvencions de l'any 2016 atorgades en moneda local per l'Ajuntament de Santa Coloma deGramenet".

Aquestes Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en els àmbits del sector comercial, i deserveis seran l'eina per vehicular les demandes d'aquells sectors del moviment associatiu de Santa Coloma deGramenet i, al mateix temps, una potent eina per a dinamitzar el teixit comercial i social de la nostra ciutat.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació dels criteris i el procediment per a la concessió, justificació i pagament de

subvencions, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, a projectes destinats a fomentar activitats econòmiques, comercials i de serveis en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet durant l'any 2016, per partE

d'entitats comercials i de serveis sense ànim de lucre inscrites al Registre municipal d'entitats, inclosos als àmbitsC

establerts a l'article 13 d'aquestes Bases reguladores específiques.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

En concret, els àmbits a subvencionar seran els que es detallen a l'article 13 de les presents Bases.

Les subvencions a que es refereixen aquestes bases, s'atorgaran per convocatòria pública anual amb l'existència decrèdit adequat i suficient previst al pressupost de l'Ajuntament.

L'Ajuntament atorgarà les subvencions atenent als programes i barem de puntuació que s'especifiquen a l'article 13d'aquestes Bases reguladores específiques per a cada un dels àmbits i garantirà que es respecti la proporcionalitat,l'objectivitat, la igualtat i la no discriminació en l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a lesentitats que concorrin en cada àmbit.

Aquests ajuts econòmics hauran de fomentar activitats d'interès públic o social, per dinamitzar el comerç urbà i deproximitat i a través de la promoció de l'associacionisme comercial, ja sigui territorial o sectorial, i que tinguin perfinalitat:

- Potenciar la dinamització del comerç i de la gastronomia colomenca.

- Impulsar accions de millora de la competitivitat del comerç, de la restauració i dels serveis.

- Promoure la formació del professionals vinculats al mon del comerç i la restauració.

- Fomentar la afiliació a les associacions de comerciants de la nostra ciutat.

- Potenciar la gestió conjunta en activitats de ciutat.

- La participació i implicació en el projecte de locals buits.

- La promoció del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet.

Article 2. Import de la subvenció i aplicació pressupostària.

El compliment dels requisits exigits en aquestes bases no confereix un dret subjectiu a la subvenció ni, en cas que esconcedeixi, a un import o percentatge determinat, atès que aquests fets es condicionen a la puntuació obtinguda,d'acord amb el barem de puntuació establert a l'article 13 d'aquestes Bases, al nombre i característiques de lessol·licituds presentades, a l'àmbit d'actuació territorial de l'entitat, on les subvencions seran proporcionals, així coml'import de l'aplicació pressupostària. Tanmateix, s'estableix un límit de 18.000 EUR, més el 5% del total de la subvencióatorgada en UDIs, per beneficiari.

Així mateix, el concret import final de la subvenció quedarà definit en funció de la puntuació i ponderació de la valoracióestablerts a l'article 13 de les presents Bases i d'acord amb la taula següent:

PUNTUACIÓ (BAREM ARTICLE 12)

IMPORT SUBVENCIONABLE (Límit de 18.000 EUR per beneficiari)

De 101 a 110 punts

Fins al 100 % de l'import màxim subvencionable

De 91 a 100 punts

Fins al 90 % de l'import màxim subvencionable

De 81 a 90 punts

Fins al 80 % de l'import màxim subvencionable

De 71 a 80 punts

Fins al 70 % de l'import màxim subvencionable

De 61 a 70 punts

Fins al 60 % de l'import màxim subvencionable

De 51 a 60 punts

Fins al 50 % de l'import màxim subvencionable

De 41 a 50 punts

Fins al 40 % de l'import màxim subvencionable

Puntuació inferior a 40 punts

Fins al 25 % de l'import màxim subvencionable

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol tipus d'ajuts obtinguts d'altres organismes públics o privats,sempre que no excedeixin el 100% del pressupost subvencionable.

L'aplicació pressupostària on s'imputaran els imports de les subvencions serà la següent, partida número2200/43300/4890100, "Altres transferències", del pressupost de l'any 2016.

Article 3. Forma de pagament, bonificacions i quotes.

El 75% de l'import de la subvenció és pagarà a través del sistema de pagaments digitals recollit en el Reglament delCCS Santa Coloma.

El 25% de l'import de la subvenció es pagarà en EUR, si bé els seus beneficiaris podran sol·licitar que una part o latotalitat d'aquest percentatge s'aboni també a través del sistema de pagaments digitals del CCS Santa Coloma.D'acord amb el Reglament del CCS Santa Coloma, 1 unitat de "moneda local" (en endavant Unitats d'Intercanvi o UDIs) té el valor creditici equivalent a 1 EUR.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El percentatge de la subvenció que el beneficiari rebi en UDIs tindrà una bonificació d'un 5% sobre el seu valor nominatiu.

El període de circulació o venciment de les UDIs serà de 45 dies. Transcorregut aquest període de temps, el beneficiaripodrà demanar la conversió a EUR, amb una quota de retirada al venciment d'un 5% sobre el seu valor nominatiu. Si elbeneficiari demana la conversió abans d'aquest període de temps, se li deduirà una quota de retirada anticipada d'un7% sobre el seu valor nominatiu.

Article 4. Beneficiaris.

Tenen la consideració de beneficiaris:

- Les associacions de comerciants, que el seu àmbit d'actuació sigui Santa Coloma de Gramenet i que siguin entitatssense ànim de lucre, que es trobin inscrites al Registre Municipal d'Entitats en el moment de la sol·licitud o que s'inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció.

Les associacions de comerciants han de presentar projectes que consolidin el model comercial local per tal que sigui unexponent de qualitat, de modernitat i eficàcia i que potenciï mecanismes de millora de la competitivitat. Tanmateix han de proposar en els seus projectes propostes que reforcin la seva funció social i integradora.

Article 5. Obligacions de les entitats perceptores.

A més d'acceptar i complir l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i les assenyalades a l'article 14 de laLGS, són obligacions de les associacions:

a) Estar inscrita al Registre Municipal d'Entitats abans de l'atorgament de la subvenció.

b) Acreditar que es troben al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Tresoreria General de la Seguretat Social,amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament, mitjançant els certificats emesos pels respectiusorganismes.

En cas de no aportar els esmentats certificats, aquests poden ser substituïts per una declaració responsable delsol·licitant (Annex 1).

c) En aquest cas, i quan l'import de la subvenció atorgada sigui igual o superior a 3000 EUR, inclòs el valor creditici deles UDIs, l'Ajuntament requerirà al sol·licitant, la presentació dels esmentats certificats que acreditin la realitat de lesdades contingudes a l'esmentada declaració amb caràcter previ a la concessió de la subvenció un cop avaluades lessol·licituds per la Comissió, sense perjudici que l'Ajuntament pugui comprovar la seva situació respecte als deutes ambla Hisenda municipal. Quan l'import de la subvenció atorgada sigui inferior a 3.000 EUR, inclòs el valor creditici de lesUDIs, aquells certificats podran ésser substituïts per declaracions responsables, tal i com es preveu a l'article 14 de laLlei 38/2003 i a l'article 24 del Reglament de desenvolupament 887/2006.

c) Cessió del dret de cobrament en EUR de la part de la subvenció atorgada en UDIs.

d) Signatura del contracte d'adhesió al CCS Santa Coloma.

e) Acceptar la subvenció, les condicions i la destinació fixades.

f) Presentar a l'Ajuntament l'actualització anual de dades que inclou un resum de la memòria i el balanç de l'any anterior(Annex 2) i el Programa i Pressupost per al nou any, d'acord amb el que determina l'article 4.4 del Reglament deParticipació Ciutadana.

g) Justificar les despeses realitzades d'acord amb la destinació i les condicions de la subvenció rebuda (segons el quedetermina l'article 11 de les Bases reguladores específiques).

h) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, de control financer i de demanda d'informació que l'Ajuntament considerinecessàries.i) Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma deV

Gramenet", en funció de l'àmbit d'atorgament de la subvenció o el logotip de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

j) Declarar les subvencions que els hagin estat concedides tant per part de l'Ajuntament com d'altres administracions oens públics, durant els darrers dotze mesos.

k) Haver justificat les subvencions municipals concedides anteriorment, si és el cas.

l) Les subvencions només poden ser utilitzades per a la realització dels projectes per als quals van ser atorgades.

m) Així mateix, atenent a criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient, com a mínim s'ha de presentar el projecte (en el cas de la sol·licitud) o la memòria (en el cas de la justificació), en suport informàtic. Si no fos possible presentar-lo en suport informàtic, s'aconsella que es presenti en fulls a doble cara.

L'incompliment d'aquestes obligacions i d'altres preceptes d'aquestes bases, poden constituir infraccions administrativesestablertes al Títol IV, Capítol I de la Llei General de Subvencions.

Article 6. Tramitació de les sol·licituds.

Les associacions de comerciants, que es presentin a la convocatòria hauran de presentar les seves peticions, fent servirl'imprès normalitzat (annex 2 i annex 3), a l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, en el termini que esdetermini a la corresponent convocatòria.

A la sol·licitud haurà de constar:

a) Nom de l'associació i de la persona que la representa, domicili a efectes de notificacions i resta de dades que hiconsten a l'imprès normalitzat.

b) Fets, motius i petició quantificada concreta de la subvenció que es tracti, fent referència a la convocatòria específica ia l'àmbit al qual s'acull.

c) Petició, en el cas, d'un percentatge superior a l'estipulat en l'article 3 d'aquestes bases del pagament de lessubvencions en UDIs.

d) En cas d'entitats subvencionades en la convocatòria de l'any anterior, actualització de les dades concretat a l'article 3de les presents bases (segons l'art. 4.4 del Reglament de Participació Ciutadana).

e) Declaració d'altres subvencions rebudes, segons l'article 4 punt i) d'aquestes bases.

f) Acreditació i/o declaració jurada conforme es troba al corrent de les seves obligacions fiscals, amb la TresoreriaGeneral de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb l'Ajuntament de Santa Colomade Gramenet.

g) Imprès normalitzat amb la data i signatura del representant de l'entitat a efectes de notificacions.

La sol·licitud ha de contenir el projecte a subvencionar, amb la descripció quantitativa a la que haurà d'ajustar-se lajustificació.

Article 7. Resolucions.

a) El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció, per part de la Junta de Govern Local, a propostade la Comissió Avaluadora de Subvencions i previ informe-valoració del responsable tècnic, serà de dos mesos acomptar des de la data de finalització de la convocatòria.

L'esmentat acord especificarà les sol·licituds estimades amb indicació de l'import concedit, i les sol·licituds desestimadesamb indicació del motiu de la desestimació.

b) La proposta d'atorgament la realitzarà la Comissió Avaluadora de Subvencions composta per:

? El 1er Tinent d'alcaldessa delegat de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat.

? La Directora de Serveis Interns, Promoció Econòmica, Comerç, Ocupació i Promoció de la Ciutat.? La cap del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat.

? El tècnic del Departament de Comerç, Fires i Disciplina de Mercat.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

c) En qualsevol cas, de forma prèvia a la proposta de resolució, cal informe de la Intervenció Municipal, a efectes defiscalització de la despesa. Tanmateix el Servei de Recaptació municipal, previ al reconeixement de l'obligació,comprovarà que el sol·licitant es trobi al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Santa Coloma deGramenet. El servei gestor incorporarà les comprovacions efectuades amb el Servei de Recaptació sobre el complimentde les obligacions fiscals amb l'ajuntament.

d) Com a criteri a tenir en compte en la resolució, l'import total dels ajuts rebuts no podrà ser superior al cost de l'activitatsubvencionada, entenent que subvenció és tant la principal com la bonificació del 5%.

e) No es podran atorgar subvencions per quantia superior a la que es determini en la convocatòria.

Article 8. Publicitat.

La convocatòria anual es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (mitjançant la BDNS), al Full informatiumunicipal i al tauler d'anuncis.

Article 9. Convocatòria.

Les subvencions s'atorguen en règim de concurrència competitiva, amb els criteris de valoració establerts a l'art. 13d'aquestes Bases reguladores específiques.

Les entitats perceptores sol·licitaran la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases mitjançant instàncianormalitzada presentada a l'OIAC, juntament amb la documentació prevista a l'article 5 de les presents bases i dins deltermini concedit.

El termini de presentació de les sol·licituds es concretarà a l'anunci de la convocatòria, i que serà de quinze dies,iniciant-se des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci al BOP amb les Bases aprovades definitivament.

La convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (mitjançant la BDNS), al tauler d'anuncis i al Full informatiumunicipal.

Article 10. Termini i forma de pagament.

Un cop s'hagi acreditat que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat sociali que no és deutor de la hisenda municipal, la materialització de la part del pagament es realitzarà de la següent manera.

a) La part de la subvenció en UDIs, que representa un 75% del total de la subvenció, es satisfarà en el moment de laconcessió, mitjançant una bestreta del 100% a través d'una transferència de saldo digital al número de compte quel'entitat hagi indicat en la sol·licitud.

b) La part de la subvenció en EUR que es correspon amb el 25% restant, es durà a terme mitjançant transferènciabancària al número de compte que l'entitat hagi indicat en la sol·licitud de subvenció.

L'entitat ha de justificar el cost total del projecte abans del 31 de gener de 2017, i el pagament en EUR es satisfarà uncop la justificació presentada hagi estat validada pel serveis municipals. No obstant, en cas que l'entitat aporti lajustificació abans del 31 de desembre de 2016 i que aquesta sigui correcta, l'Ajuntament podrà efectuar aquestpagament en l'exercici 2016.

Article 11. Justificació de compliment de la finalitat de la subvenció.

a) L'entitat perceptora de la subvenció haurà d'aportar la justificació de les activitats realitzades, objecte de la subvenciócom a màxim el 31 de gener de 2017.

b) Es portarà a terme un sistema de validació i estampillat dels justificants en els originals, per al control de laconcurrència de subvencions, per a la totalitat de les activitats aprovades.

c) Les associacions perceptores de les subvencions hauran de presentar les justificacions de conformitat amb les

disposicions d'aquestes Bases reguladores específiques i, a més, s'hauran de tenir en compte les següents regles: E

1.- S'haurà de justificar la realització de l'activitat subvencionada i el seu cost.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2.- Quan la subvenció tingui per objecte el finançament general d'una entitat, sigui quin sigui el percentatge de lasubvenció en relació al pressupost general de l'entitat, aquesta haurà de presentar com a justificants els seus comptes(balanç de situació, compte de resultats, informe d'auditoria si és obligatori o si s'ha efectuat, liquidació del pressupost siés un ens públic, etc.) corresponents a l'exercici a que es refereixi la subvenció.

3.- Si s'escau, s'admetran com a justificació de la subvenció atorgada, despeses indirectes imputades a les activitatsrealitzades a nom de les entitats o del seu representant legal, com a màxim en un 40% del total atorgat.

4.- En el cas d'activitats s'hauran d'aportar les factures, minutes i demés justificants de les despeses efectuades pelbeneficiari les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent aplicable.

En general, a excepció dels casos en què quedi establert en els àmbits específics, a l'article 13 de les presents bases,com a justificació, només s'hauran de presentar les factures o documents justificatius corresponents al total de lesactivitats subvencionades amb l'aportació municipal. Aquestes factures han de complir els requisits següents:

? Hauran de fer referència de manera expressa a què les despeses generades ho són per a l'activitat objecte de lasubvenció.

? Hauran d'expressar amb detall els béns o serveis adquirits.

? Hauran de ser documents originals o fotocòpies compulsades.

? Hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques i contingut de les factures: nom, NIF i adreça, tant del proveïdor com del client, data de la factura i import total de la factura amb indicació de l'IVA.

d) Les despeses subvencionables són aquelles que corresponen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, i s'efectuïnen el termini establert per les Bases reguladores específiques de cada convocatòria.

e) No seran despeses subvencionables:

- Els interessos deutors dels comptes bancaris.

- Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

- Les despeses de procediments judicials.

- L'IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo

f) Cal aportar factures originals (o en el seu cas fotocòpies compulsades) amb les especificacions exigides al RD1619/2012 de 30 de novembre i comprovants del seu pagament.

g) Serà mitjà preferent de pagament la transferència realitzada a través del sistema de pagament digitals del CCS SantaColoma.

Les factures aportades amb la justificació, sense perjudici d'aquelles que es satisfacin amb UDI's s'hauran d'abonarpreferentment per transferència bancària i fet que esdevindrà mitjà de pagament obligatori per a les factures d'importsuperior als 2.500,00 EUR que no es poden pagar en efectiu d'acord amb l'article 7 de la Llei 7/2012 de blanqueig decapitals.

En el cas de pagaments satisfets per transferència bancària caldrà aportar el corresponent comprovant bancari. Si elpagament es fa de forma excepcional en metàl·lic amb la limitació anterior, la factura haurà d'estar firmada/segellada perl'emissor i a més amb un segell explicatiu del seu pagament. Si el pagament es fa per xec s'adjuntarà fotocòpia delmateix i la documentació bancària del càrrec realitzat.

h) Per als pagaments realitzats per part del beneficiari de la subvenció a través del sistema de pagament digitals delCCS Santa Coloma, aquest podrà requerir, de forma voluntària tan en el moment de la sol·licitud com en el moment dela justificació econòmica de la subvenció, que sigui l'Ajuntament qui comprovi d'ofici les transaccions digitals realitzadesper part del beneficiari de la subvenció a través del sistema de pagaments digitals del CCS Santa Coloma, ambl'objectiu específic de poder comprovar la facturació efectiva de les activitats descrites en la justificació. En aquest cas,l'Ajuntament utilitzarà el sistema de traçabilitat regulat en l'article 10 del Reglament del CCS Santa Coloma.

Article 12. Revocació de les subvencions.Són causes de revocació de la subvenció les següents: E

a) La falsedat de les dades, l'incompliment de les condicions imposades als beneficiaris descrites a l'article 4 d'aquestesC

Bases.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Per la manca de finalització o de justificació de l'activitat.

c) La no destinació dels fons rebuts en concepte de subvenció a la seva finalitat, independentment de les accions legalsque es puguin emprendre.

Cadascuna de les causes citades anteriorment dóna lloc a la revocació de la subvenció i al reintegrament dels ajutsrebuts, incrementat amb els interessos legals corresponents, que hauran de ser abonats en EUR.

Article 13. Programes objecte de subvenció.

Les entitats i associacions de comerciants i serveis subjectes a subvencions municipals hauran de complir amb elsrequisits continguts en el següent apartat:

Programes que preferentment incloguin:

? Programes que vinculin el pla de treball de l'entitat amb els objectius i finalitats del CCS Santa Coloma, en particular enel referent a la promoció de l'economia social i solidària i a la implementació conjunta d'eines TIC com a element degeneració de sinergies entre projectes propis de l'entitat, el CCS Santa Coloma i altres projectes desenvolupats a la ciutat.

? Programes i projectes de l'àmbit temàtic, de millora social i de l'entorn que tinguin com eix vertebrador el comerç lagastronomia i els serveis, el comerç de proximitat i la promoció econòmica que fomentin l'activitat comercial,gastronòmica i de serveis a la ciutat.

? Estudis d'afluència de visitants i hàbits de compra a la zona d'influència de l'entitat sol·licitant, de comunicació ipromoció de l'oferta comercial, gastronòmica i de serveis. Accions de comunicació i promoció d'àmbit intern i extern iprojectes per fomentar l'incentiu de les TIC entre els seus associats.

? Accions formatives dirigides als comerciants o als empleats i projectes que reforcin les estructures administrativesassociatives, de gestió i assessorament pels associats, d'Integració i/o complementarietat amb altres entitats.

? Projectes d'integració dels altres sectors comercials, gastronòmics i de serveis amb els qual conviuen (mercatsmunicipals i mercadals).

Barem de puntuació:

? Actuacions de promoció del CCS Santa Coloma, en particular aquelles que fomentin l'adhesió al sistema per part delsector comercial i empresarial de la ciutat, així les que estimulin una major diversificació en el seu ús, per exemple l'acceptació del pagament de quotes, productes i serveis oferts per les associacions de comerciants i, finalment, lesaccions d'informació i acompanyament sobre el sistema als seus associats, entre d'altres.

20 punts.

? Actuacions sinèrgiques amb els objectius i finalitats de l'economia social i solidària, en particular aquelles que cerquinigualment sinergies amb el CCS Santa Coloma com a instrument d'innovació social.

20 punts.

? Actuacions sinèrgiques amb els objectius i finalitats de la modernització del teixit comercial mitjançant l'ús de les TIC,en particular aquelles que cerquin igualment sinergies amb el CCS Santa Coloma com a instrument d'innovaciótecnològica.

20 punts.

? Àmbit d'actuació territorial de l'associació de comerciants i professionals de la gastronomia, contribució a lasensibilització del sector comercial i de la població envers l'interès de participar en l'economia local.15 punts.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Projectes que integrin nous serveis al consumidor, com el servei a domicili, atenció i drets dels consumidors, de millorai de la gestió i reducció de residus, optimització de recursos energètics i l'ús del transport públic així com actuacions queafavoreixin l'accessibilitat als establiments comercials.

15 punts.

? Projectes de singularització: organització d'esdeveniments puntuals, participació i col·laboració en fires locals o conjuntd'accions adreçades a reforçar el comerç local, d'integració amb els sectors comercials, gastronòmics i de serveis queconviuen com els mercats i mercadals i també de comerciants o empresaris immigrants entre els associats, donar suporta iniciatives de sectors comercials i de serveis amb objectius gremials i/o associatives amb recolzament en laprogramació d'accions i projectes impulsats des de l'Ajuntament.

10 punts.

? Iniciatives de foment de l'activitat comercial i de serveis en zones determinades de la ciutat, integrant propostes decomplementarietat amb més d'una entitat.

10 punts.

Disposicions finals.

a) En allò no previst en aquesta normativa s'aplicaran les disposicions de l'Ordenança General de Subvencions del'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, la Llei General de Subvencions, el Reglament del Circuit de Comerç Socialde Santa Coloma de Gramenet, a més de la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que faal procediment per a la concessió de subvencions públiques.

b) Aquesta normativa serà d'aplicació a partir de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ANNEX 1.

DECLARACIÓ JURADA 2016.

DADES DEL/ LA REPRESENTANT: (President/a de l'entitat).

Representant

DNI

Telèfon particular

Entitat

Telèfon

Adreça

Núm. reg. Ent. Ciutadana

Correu electrònic

NIF Entitat

DECLARA que l'entitat a la què representa es troba al corrent en el compliment de les seves obligacionstributàries, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributàriai amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

DATA SIGNATURA

D'acord amb l'article 5b) de les Bases reguladores específiques, que fa referència a les obligacions de les entitatsperceptores, aquesta declaració jurada quedarà sense efecte per a totes aquelles entitats que rebin una subvenció igualo superior a 3.000 EUR, i per tant, les esmentades entitats, hauran d'aportar en un termini de 10 dies a comptar des dela notificació de l'atorgament de la subvenció, certificats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de l'AgènciaEstatal de l'Administració Tributària, conforme es troben al corrent de les seves obligacions fiscals.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ANNEX 2.

ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES DE L'ENTITAT 2016.

DADES DEL/ LA REPRESENTANT: (President/a de l'entitat).

Representant

DNI

Telèfon particular

Entitat

Telèfon

Adreça

Núm. reg. Ent. Ciutadana

Correu electrònic

NIF Entitat

ACTUALITZACIÓ ANUAL DE DADES.

Data última assemblea socis:

Modificacions a l'Assemblea:

Càrrecs Junta

Núm. de socis a 31.12.2015: PROGRAMA I PRESSUPOST PER A L'ANY 2016

Adjunteu el programa d'activitats per a l'any 2016 i el pressupost amb què compta l'entitat.

D'acord amb l'article 4.4. del Reglament de Participació Ciutadana, les entitats hauran de portar al registre general de l'Ajuntament, durant el primer trimestre de cada any, l'actualització pertinent sobre el nombre de socis a 31 dedesembre, les modificacions adoptades per la darrera assemblea anual, una memòria breu i el programa i el pressupostper l'any nou.

BREU MEMÒRIA DE L'ANY 2015.

Activitat realitzada: Núm. persones assistents: Socis No SocisValoració: Activitat realitzada: Núm. persones assistents: Socis No SocisValoració: Activitat realitzada: Núm. persones assistents: Socis No Socis

Valoració: 10Dil uns, 17 d'octubre de 2016

BALANÇ ECONÒMIC de l'any 2015.

INGRESSOS

DESPESES

Quotes socis

Lloguer local

Aportacions participants per a activitats

Subministraments local

Subvenció Ajuntament

Neteja local

Subvencions altres administracions

Assegurances

Aportacions altres entitats

Recursos humans Campanyes econòmiques

Material

Altres (especificar)

Altres (especificar)

TOTAL

TOTAL

ANNEX 3.

DADES DEL/ LA REPRESENTANT: (President/a de l'entitat).

Sol·licitant

DNI

Telèfon particular

Entitat

Telèfon

Adreça

Núm. reg. Ent. Ciutadana

Correu electrònic

NIF Entitat

DADES BANCÀRIES DE L'ENTITAT.

C.C ? Llibreta (20 dígits)

Adreça

Població

Nom titular

DATA

SIGNATURA

D'acord amb la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a lapersona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat de l'Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet per al seu tractament informàtic. Així mateix se l'informa de la possibilitat d'exercir els dretsd'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en elRegistre General de l'Ajuntament.

Autoritzo expressament a l'Ajuntament, en l'àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitadesper a la tramesa d'informació general o específica que pugui ser del meu interès.

PER A EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT PEL SOL·LICITANT.Cedeixo el dret de cobrament en EUR de la part de la subvenció atorgada en UDIs (art. 5.d de les Bases reguladoresE

específiques) SÍ ____ / NO ____ (marqueu amb una X l'opció escollida).

C

11Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Sol·licito que de la part de subvenció que es paga en EUR (25 % de la subvenció) un ______ % (indiqueu el percentatgesobre la totalitat) em sigui abonat mitjançant el sistema de pagaments digitals del CCS Santa Coloma. (art. 3 de lesBases reguladores específiques).

PROGRAMES PER ALS QUALS SOL·LICITEU SUBVENCIÓ.

Nom de l'activitat

Cost total de l'activitat

Import sol·licitat a l'Ajuntament

Altres ingressos previstos

Nom de l'activitat

Cost total de l'activitat

Import sol·licitat a l'Ajuntament

Altres ingressos previstos

Nom de l'activitat

Cost total de l'activitat

Import sol·licitat a l'Ajuntament

Altres ingressos previstos

Nom de l'activitat

Cost total de l'activitat

Import sol·licitat a l'Ajuntament

Altres ingressos previstos

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de julio de 2016, aprobó inicialmente las Bases reguladoras específicas para elotorgamiento de las subvenciones para proyectos destinados a fomentar actividades del sector comercial y de serviciosdurante el año 2016, por parte de asociaciones de comerciantes inscritas en el Registro municipal de entidades y deconformidad con lo previsto en el artículo 124.2 ROAS, se han sometido a exposición pública las mencionadas basespara un plazo de 20 días.

Las bases se publicaron en el DOGC del 16 de agosto de 2016, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 16de agosto de 2016 y en exposición pública en el tablón de anuncios desde el día 16 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2016.

Durante el periodo de exposición pública no se han presentado ninguna alegación, ni reclamación, por tal motivo se

publica el texto íntegro de estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia:

12Dil uns, 17 d'octubre de 2016

BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES A PROYECTOSDESTINADOS FOMENTAR ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIAL, Y DE SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2016,POR PARTE DE ASOCIACIONES DE COMERCIANTES, INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DEENTIDADES.

ÍNDICE.

Preámbulo.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Importe de la subvención y aplicación presupuestaria.

Artículo 3. Forma de pago, bonificaciones y cuotas.

Artículo 4. Beneficiarios.

Artículo 5. Obligaciones de las entidades perceptoras.

Artículo 6. Tramitación de las solicitudes.

Artículo 7. Resoluciones.

Artículo 8. Publicidad.

Artículo 9. Convocatoria.

Artículo 10. Plazo y forma de pago.

Artículo 11. Justificación.

Artículo 12. Revocación de las subvenciones.

Artículo 13. Programas objeto de subvención.

Disposiciones finales.

Anexo 1.

Anexo 2.

Anexo 3.

Preámbulo.

La actividad comercial, y de servicios en Santa Coloma de Gramenet son los sectores económicos más consolidados dela ciudad, esto conlleva que actúen como una atractividad de dinamismo por el municipio y de sustentación de laeconomía de proximidad. El comercio y los servicios fomentan el desarrollo económico, producen empleo y contribuyena estructurar el modelo de ciudad.

Santa Coloma debe seguir siendo el modelo de ciudad socialmente cohesionada, que garantice a sus ciudadanos versatisfechas sus necesidades básicas. Una ciudad compleja, donde el uso residencial pueda convivir en armonía con lasactividades comerciales y de servicios. Y una ciudad compacta, que facilite la movilidad de sus ciudadanos y evitedesplazamientos innecesarios. En definitiva, una ciudad en el comercio y los servicios en general, como sectoresemergentes de la economía de proximidad local, se convierta en un elemento vertebrador vez que ejerza una funciónsocial determinante.

En estos sectores de dinamización y de consolidación de políticas económicas específicas, también se puede aplicar lapolítica municipal del fomento del asociacionismo, del apoyo al tejido social y al voluntariado, de buscar sinergias entreel sector público y el sector privado no lucrativo, fomentando la colaboración público-privada. Un instrumento defomento es la concesión de ayudas económicas. La convocatoria de subvenciones quiere dar apoyo a las asociaciones

de comerciantes que en nuestra ciudad presenten un proyecto de actuaciones con vocación de dar servicio, potenciar el comercio urbano y de proximidad, consolidar sector de la economía de proximidad emergentes y su participación en elE

ámbito asociativo.

C

13Dil uns, 17 d'octubre de 2016

El Circuito de Comercio Social de Santa Coloma de Gramenet (en adelante CCS Santa Coloma) es en este contexto uninstrumento estratégico impulsado por el Ayuntamiento de Santa Coloma que tiene por objetivo articular una red deeconomía solidaria en nuestra ciudad. El CCS Santa Coloma se fundamenta en la introducción de un sistema de pagosdigitales, coloquialmente llamado "moneda local, social o complementaria", como instrumento (objeto) para fomentar elcomercio y las relaciones sociales entre una gran variedad de actores. Los comercios y las asociaciones decomerciantes, las cooperativas, las empresas y los profesionales, las entidades locales, los movimientos sociales yvecinales, los sindicatos y trabajadores de la función pública y de la empresa particular, las entidades financieras éticasy solidarias, las administraciones públicas, entre otros, disponen de un instrumento con un gran potencial, no sólo parapromover un aumento de las relaciones comerciales entre ellos, sino también para fomentar las relaciones sociales y lacooperación, en el sentido más amplio, a través de una red de economía social en Santa Coloma de Gramenet (sujeto).

La base de impulso de esta rica red articulada en el CCS Santa Coloma es la canalización de gasto público a través delsistema de pagos digital, es decir, en "moneda local", con el objetivo de que una parte mayor de los dinero que paga elAyuntamiento de Santa Coloma, se reviertan en el comercio local y que, gracias a los mecanismos del sistema, circulendurante más tiempo entre el tejido productivo de nuestra ciudad, aumentando de esta manera el efecto multiplicador delgasto público sobre la economía local. Con este fin, una parte de los pagos de estas subvenciones se efectuará a travésdel CCS Santa Coloma.

El CCS Santa Coloma articula jurídicamente a través del Reglamento del Circuito de Comercio Social de Santa Colomade Gramenet (en adelante Reglamento del CCS Santa Coloma), aprobado definitivamente en sesión plenaria delAyuntamiento de Santa Coloma, el pasado 31 de mayo de 2016. Este Reglamento incorpora un "Anexo 1: Canalizaciónde subvenciones municipales a través del CCS Santa Coloma" y un "Anexo 2: Parametrización del CCS Santa Coloma".

El Reglamento del CCS Santa Coloma establece el marco normativo del sistema de pagos digitales, regulando suobjeto y funcionamiento general, el pago de subvenciones a través del sistema y, finalmente, sus parámetrosoperativos, como por ejemplo el período de circulación de los saldos digitales, los incentivos y las cuotas, entre otros.

Complementariamente, se ha dado cuenta al Pleno Municipal, en sesión de 31 de mayo de 2016, del documento de"Parametrización de las subvenciones del año 2016 otorgadas en moneda local por el Ayuntamiento de Santa Coloma".

Estas Bases reguladoras específicas para la concesión de subvenciones en los ámbitos del sector comercial, y deservicios serán la herramienta para vehicular las demandas de aquellos sectores del movimiento asociativo de SantaColoma y, al mismo tiempo, una potente herramienta para a dinamizar el tejido comercial y social de nuestra ciudad.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de estas bases es la regulación de los criterios y el procedimiento para la concesión, justificación y pago desubvenciones, dentro de los límites establecidos en los presupuestos municipales, a proyectos destinados a fomentaractividades económicas, comerciales y de servicios en el término municipal de Santa Coloma durante el año 2016, porparte de entidades comerciales y de servicios sin ánimo de lucro inscritas en el Registro municipal de entidades,incluidos los ámbitos establecidos en el artículo 13 de estas Bases reguladoras específicas.

En concreto, los ámbitos a subvencionar serán los que se detallan en el artículo 13 de las presentes Bases.

Las subvenciones a que se refieren estas bases, se otorgarán por convocatoria pública anual con la existencia decrédito adecuado y suficiente previsto en el presupuesto del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento otorgará las subvenciones atendiendo a los programas y baremo de puntuación que se especifican enel artículo 13 de estas Bases reguladoras específicas para cada uno de los ámbitos y garantizará que se respete laproporcionalidad, la objetividad, la igualdad y la no discriminación en el otorgamiento de subvenciones en régimen deconcurrencia competitiva a las entidades que concurran en cada ámbito.

Estas ayudas económicas deberán fomentar actividades de interés público o social, para dinamizar el comercio urbanoy de proximidad y a través de la promoción del asociacionismo comercial, ya sea territorial o sectorial, y que tengan porfinalidad:

- Potenciar la dinamización del comercio y de la gastronomía colomense.

- Impulsar acciones de mejora de la competitividad del comercio, de la restauración y los servicios.

- Promover la formación de los profesionales vinculados al mundo del comercio y la restauración.- Fomentar la afiliación a las asociaciones de comerciantes de nuestra ciudad.

- Potenciar la gestión conjunta en actividades de ciudad.

E

- La participación e implicación en el proyecto de locales vacíos.

C

- La promoción del Circuito de Comercio Social de Santa Coloma de Gramenet.

14Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Artículo 2. Importe de la subvención y aplicación presupuestaria.

El cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases no confiere un derecho subjetivo a la subvención ni, en caso de que se conceda, a un importe o porcentaje determinado, dado que estos hechos se condicionan a la puntuaciónobtenida, de acuerdo con el baremo de puntuación establecido en el artículo 13 de estas Bases, el número ycaracterísticas de las solicitudes presentadas, en el ámbito de actuación territorial de la entidad, donde lassubvenciones serán proporcionales, así como el importe de la aplicación presupuestaria. Sin embargo, se establece unlímite de 18.000 EUR, más el 5% del total de la subvención otorgada en UDIs, por beneficiario.

Asimismo, el concreto importe final de la subvención quedará definido en función de la puntuación y ponderación de la valoración establecidos en el artículo 13 de las presentes Bases y de acuerdo con la siguiente tabla:

PUNTUACIÓN (BAREMO ARTÍCULO 12)

IMPORTE SUBVENCIONABLE (Límite de 18.000 EUR por beneficiario)

De 101 a 110 puntos

Hasta el 100% del importe máximo subvencionable.

De 91 a 100 puntos

Hasta el 90% del importe máximo subvencionable.

De 81 a 90 puntos

Hasta el 80% del importe máximo subvencionable.

De 71 a 80 puntos

Hasta el 70% del importe máximo subvencionable.

De 61 a 70 puntos

Hasta el 60% del importe máximo subvencionable.

De 51 a 60 puntos

Hasta el 50% del importe máximo subvencionable.

De 41 a 50 puntos

Hasta el 40% del importe máximo subvencionable.

Puntuación inferior a 40 puntos

Hasta el 25% del importe máximo subvencionable.

Estas subvenciones son compatibles con cualquier tipo de ayudas obtenidas de otros organismos públicos o privados,siempre que no excedan el 100% del presupuesto subvencionable.

La aplicación presupuestaria donde se imputarán los importes de las subvenciones será la siguiente, partida número2200/43300/4890100, "Otras transferencias", del presupuesto del 2016.

Artículo 3. Forma de pago, bonificaciones y cuotas.

El 75% del importe de la subvención se pagará a través del sistema de pagos digitales recogido en el Reglamento delCCS Santa Coloma.

El 25% del importe de la subvención se pagará en EUR, si bien sus beneficiarios podrán solicitar que una parte o latotalidad de este porcentaje se abone también a través del sistema de pagos digitales del CCS Santa Coloma.

De acuerdo con el Reglamento del CCS Santa Coloma, 1 unidad de "moneda local" (en adelante Unidades deIntercambio o UDIs) tiene el valor crediticio equivalente a 1 EUR.

El porcentaje de la subvención que el beneficiario reciba en UDIs tendrá una bonificación de un 5% sobre su valor nominativo.

El periodo de circulación o vencimiento de las UDIs será de 45 días. Transcurrido este periodo de tiempo, el beneficiariopodrá solicitar la conversión a EUR, con una cuota de retirada al vencimiento de un 5% sobre su valor nominativo. Si elbeneficiario pide la conversión antes de este periodo de tiempo, se le deducirá una cuota de retirada anticipada de un7% sobre su valor nominativo.

Artículo 4. Beneficiarios.

Tienen la consideración de beneficiarios:

- Las asociaciones de comerciantes, que su ámbito de actuación sea Santa Coloma y que sean entidades sin ánimo delucro, que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Entidades en el momento de la solicitud o que seinscriban antes del correspondiente otorgamiento de la subvención.

Las asociaciones de comerciantes deben presentar proyectos que consoliden el modelo comercial local para que sea un

exponente de calidad, de modernidad y eficacia y que potencie mecanismos de mejora de la competitividad. Sin embargo propondrán en sus proyectos propuestas que refuercen su función social e integradora.

15Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Artículo 5. Obligaciones de las entidades perceptoras.

Además de aceptar y cumplir la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y las señaladas en el artículo14 de la LGS, son obligaciones de las asociaciones:

a) Estar inscrita en el Registro Municipal de Entidades antes del otorgamiento de la subvención.

b) Acreditar que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Tesorería General de la SeguridadSocial, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el Ayuntamiento, mediante los certificados emitidospor los respectivos organismos.

En caso de no aportar dichos certificados, éstos pueden ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante(Anexo 1).

c) En este caso, y cuando el importe de la subvención otorgada sea igual o superior a 3000 EUR, incluido el valorcrediticio de las UDIs, el Ayuntamiento requerirá al solici tante, la presentación de dichos certificados que acrediten larealidad de los datos contenidos en dicha declaración con carácter previo a la concesión de la subvención una vezevaluadas las solicitudes por la Comisión, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda comprobar su situación respectoa las deudas con la Hacienda municipal. Cuando el importe de la subvención otorgada sea inferior a 3.000 EUR,incluido el valor crediticio de las UDIs, aquellos certificados podrán ser sustituidos por declaraciones responsables, tal ycomo se prevé en el artículo 14 de la Ley 38/2003 y al artículo 24 del Reglamento de desarrollo 887/2006.

c) Cesión del derecho de cobro en EUR de la parte de la subvención otorgada en UDIs.

d) Firma del contrato de adhesión al CCS Santa Coloma.

e) Aceptar la subvención, las condiciones y el destino fijadas.

f) Presentar al Ayuntamiento la actualización anual de datos que incluye un resumen de la memoria y el balance del añoanterior (Anexo 2) y el Programa y Presupuesto para el nuevo año, de acuerdo con lo que determina el artículo 4.4 delReglamento de Participación Ciudadana.

g) Justificar los gastos realizados de acuerdo con el destino y las condiciones de la subvención recibida (según lodetermina el artículo 11 de las Bases reguladoras específicas).

h) Someterse a las actuaciones de comprobación, de control financiero y de demanda de información que elAyuntamiento considere necesarias.

i) Hacer constar en los materiales de difusión y publicidad la frase "Con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Coloma",en función del ámbito de otorgamiento de la subvención o el logotipo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

j) Declarar las subvenciones que les hayan sido concedidas tanto por parte del Ayuntamiento como de otrasadministraciones o entes públicos, durante los últimos doce meses.

k) Haber justificado las subvenciones municipales concedidas anteriormente, en su caso.

l) Las subvenciones sólo podrán ser utilizados para la realización de los proyectos para los que fueron otorgadas.

m) Asimismo, atendiendo a criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, al menos se debe presentar elproyecto (en el caso de la solicitud) o la memoria (en el caso de la justificación), en apoyo informático. Si no fueraposible presentarlo en soporte informático, se aconseja que se presente en hojas a doble cara.

El incumplimiento de estas obligaciones y de otros preceptos de estas bases, pueden constituir infraccionesadministrativas establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 6.

Tramitación de las solicitudes.Las asociaciones de comerciantes, que se presenten a la convocatoria deberán presentar sus peticiones, utilizando el impreso normalizado (anexo 2 y anexo 3), en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en elE

plazo que se determine en la correspondiente convocatoria.

C

16Dil uns, 17 d'octubre de 2016

En la solicitud deberá constar:

a) Nombre de la asociación y de la persona que la representa, domicilio a efectos de notificaciones y demás datos queconstan en el impreso normalizado.

b) Hechos, motivos y petición cuantificada concreta de la subvención de que se trate, haciendo referencia a laconvocatoria específica y en el ámbito al que se acoge.

c) Petición, en el caso, de un porcentaje superior a lo estipulado en el artículo 3 de estas bases del pago de lassubvenciones en UDIs.

d) En caso de entidades subvencionadas en la convocatoria del año anterior, actualización de los datos concretado enel artículo 3 de las presentes bases (según el art. 4.4 del Reglamento de Participación Ciudadana).

e) Declaración de otras subvenciones recibidas, según el artículo 4 punto e) de estas bases.

f) Acreditación y / o declaración jurada conforme se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con la TesoreríaGeneral de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con el Ayuntamiento de SantaColoma de Gramenet.

g) Impreso normalizado con la fecha y firma del representante de la entidad a efectos de notificaciones.

La solicitud debe contener el proyecto a subvencionar, con la descripción cuantitativa en la que deberá ajustarse lajustificación.

Artículo 7. Resoluciones.

a) El plazo máximo para la resolución de las solicitudes de subvención, por parte de la Junta de Gobierno Local, apropuesta de la Comisión Evaluadora de Subvenciones y previo informe-valoración del responsable técnico, será de dosmeses a contar desde de la fecha de finalización de la convocatoria.

Dicho acuerdo especificará las solicitudes estimadas con indicación del importe concedido, y las solicitudesdesestimadas con indicación del motivo de la desestimación.

b) La propuesta de otorgamiento la realizará la Comisión Evaluadora de Subvenciones compuesta por:

? El 1er Teniente de alcaldesa delegado de Servicios Internos, Promoción Económica, Comercio, Empleo y Promociónde la Ciudad.

? La Directora de Servicios Internos, Promoción Económica, Comercio, Empleo y Promoción de la Ciudad.

? La responsable del Departamento de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado.

? El técnico del Departamento de Comercio, Ferias y Disciplina de Mercado.

c) En cualquier caso, de forma previa a la propuesta de resolución, se informe de la Intervención Municipal, a efectos defiscalización del gasto. Sin embargo el Servicio de Recaudación Municipal, previo al reconocimiento de la obligación,comprobará que el solicitante se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de SantaColoma de Gramenet. El servicio gestor incorporará las comprobaciones efectuadas con el Servicio de Recaudaciónsobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales con el ayuntamiento.

d) Como criterio a tener en cuenta en la resolución, el importe total de las ayudas recibidas no podrá ser superior alcoste de la actividad subvencionada, entendiendo que subvención es tanto la principal como la bonificación del 5%.

e) No se podrán otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

Artículo 8. Publicidad.La convocatoria anual se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (mediante la BDNS), en la HojaV

informativa municipal y en el tablón de anuncios.

17Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Artículo 9. Convocatoria.

Las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, con los criterios de valoración establecidos en elart. 13 de estas Bases reguladoras específicas.

Las entidades perceptoras solicitarán la concesión de las subvenciones previstas en estas bases mediante instancianormalizada presentada en la OIAC, junto con la documentación prevista en el artículo 5 de las presentes bases ydentro del plazo concedido.

El plazo de presentación de las solicitudes se concretará en el anuncio de la convocatoria, y que será de quince días,iniciándose desde el día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el BOP con las Bases aprobadasdefinitivamente.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (mediante la BDNS), en el tablón de anuncios y en laHoja informativa municipal.

Artículo 10. Plazo y forma de pago.

Una vez se haya acreditado que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con laseguridad social y que no es deudor de la hacienda municipal, la materialización de la parte del pago se realizará de lasiguiente manera.

a) La parte de la subvención en UDIs, que representa un 75% del total de la subvención, se satisfará en el momento dela concesión, mediante un anticipo del 100% a través de una transferencia de saldo digital al número de cuenta que laentidad haya indicado en la solicitud.

b) La parte de la subvención en EUR que se corresponde con el 25% restante, se llevará a cabo mediante transferenciabancaria al número de cuenta que la entidad haya indicado en la solicitud de subvención.

La entidad debe justificar el coste total del proyecto antes del 31 de enero de 2017, y el pago en EUR se satisfará unavez la justificación presentada haya sido validada por servicios municipales. No obstante, en caso de que la entidadaporte la justificación antes del 31 de diciembre de 2016 y que ésta sea correcta, el Ayuntamiento podrá efectuar estepago en el ejercicio 2016.

Artículo 11. Justificación de cumplimiento de la finalidad de la subvención.

a) La entidad perceptora de la subvención deberá aportar la justificación de las actividades realizadas, objeto de lasubvención como máximo el 31 de enero de 2017.

b) Se llevará a cabo un sistema de validación y estampillado de los justificantes en los originales, para el control de laconcurrencia de subvenciones, para la totalidad de las actividades aprobadas.

c) Las asociaciones perceptoras de las subvenciones deberán presentar las justificaciones de conformidad con lasdisposiciones de estas Bases reguladoras específicas y, además, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

1.- Se deberá justificar la realización de la actividad subvencionada y su coste.

2.- Cuando la subvención tenga por objeto la financiación general de una entidad, sea cual sea el porcentaje de lasubvención en relación al presupuesto general de la entidad, ésta deberá presentar como justificantes sus cuentas(balance de situación, cuenta de resultados, informe de auditoría si es obligatorio o si se ha efectuado, liquidación delpresupuesto si es un ente público, etc.) correspondientes al ejercicio a que se refiera la subvención.

3.- En su caso, se admitirán como justificación de la subvención otorgada, gastos indirectos imputados a las actividadesrealizadas en nombre de las entidades o de su representante legal, como máximo en un 40% del total otorgado.

4.- En el caso de actividades se deberán aportar las facturas, minutas y demás justificantes de los gastos efectuadospor el beneficiario las que deberán contener todos los requisitos legales que establece la normativa vigente aplicable.En general, a excepción de los casos en que quede establecido en los ámbitos específicos, en el artículo 13 de lasV

presentes bases, como justificación, sólo se deberán presentar las facturas o documentos justificativos 18Dil uns, 17 d'octubre de 2016

correspondientes al total de las actividades subvencionadas con el aportación municipal. Estas facturas deben cumplirlos siguientes requisitos:

? Deberán hacer referencia de manera expresa a que los gastos generados lo son para la actividad objeto de lasubvención.

? Deberán expresar con detalle los bienes o servicios adquiridos.

? Deberán ser documentos originales o fotocopias compulsadas.

? Deberán reunir los requisitos técnicos exigidos por las leyes y reglamentos que regulan las características y contenidode las facturas: nombre, NIF y dirección, tanto del proveedor como del cliente, fecha de la factura e importe total de lafactura con indicación de el IVA.

d) Los gastos subvencionables son aquellas que corresponden a la naturaleza de la actividad subvencionada, y serealicen en el plazo establecido por las Bases reguladoras específicas de cada convocatoria.

e) No serán gastos subvencionables:

- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.

- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

- Los gastos de procedimientos judiciales.

- El IVA no será subvencionable cuando el beneficiario pueda repercutirlo

f) Es necesario aportar facturas originales (o en su caso fotocopias compulsadas) con las especificaciones exigidas enel RD 1619/2012 de 30 de noviembre y comprobantes de su pago.

g) Será medio preferente de pago la transferencia realizada a través del sistema de pago digitales del CCS SantaColoma.

Las facturas aportadas con la justificación, sin perjuicio de aquellas que se satisfagan con UDI s deberán abonarpreferentemente por transferencia bancaria y que se convertirá medio de pago obligatorio para las facturas de importesuperior a los 2.500,00 EUR que no se pueden pagar en efectivo de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/2012 de blanqueo de capitales.

En el caso de pagos satisfechos por transferencia bancaria deberá aportar el correspondiente comprobante bancario. Siel pago se hace de forma excepcional en metálico con la limitación anterior, la factura deberá estar firmada / sellada porel emisor y además con un sello explicativo de su pago. Si el pago se hace por cheque se adjuntará fotocopia del mismoy la documentación bancaria del cargo realizado.

h) Para los pagos realizados por el beneficiario de la subvención a través del sistema de pago digitales del CCS SantaColoma, éste podrá requerir, de forma voluntaria tanto en el momento de la solicitud como en el momento de lajustificación económica de la subvención, que sea el Ayuntamiento quien compruebe de oficio las transaccionesdigitales realizadas por el beneficiario de la subvención a través del sistema de pagos digitales del CCS Santa Coloma,con el objetivo específico de poder comprobar la facturación efectiva de las actividades descritas en la justificación. Eneste caso, el Ayuntamiento utilizará el sistema de trazabilidad regulado en el artículo 10 del Reglamento del CCS SantaColoma.

Artículo 12. Revocación de las subvenciones.

Son causas de revocación de la subvención las siguientes:

a) La falsedad de los datos, el incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios descritas en el artículo 4de estas Bases.

b) Por la falta de finalización o de justificación de la actividad.c) La no destino de los fondos recibidos en concepto de subvención a su finalidad, independientemente de las acciones legales que se puedan emprender.

19Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Cada una de las causas citadas anteriormente da lugar a la revocación de la subvención y el reintegro de las ayudasrecibidas, incrementado con los intereses legales correspondientes, que deberán ser abonados en EUR.

Artículo 13. Programas objeto de subvención.

Las entidades y asociaciones de comerciantes y servicios sujetos a subvenciones municipales deberán cumplir con losrequisitos contenidos en el siguiente apartado:

Programas que preferentemente incluyan:

? Programas que vinculen el plan de trabajo de la entidad con los objetivos y finalidades del CCS Santa Coloma, enparticular en lo referente a la promoción de la economía social y solidaria ya la implementación conjunta deherramientas TIC como elemento de generación de sinergias entre proyectos propios de la entidad, el CCS SantaColoma y otros proyectos desarrollados en la ciudad.

? Programas y proyectos del ámbito temático, de mejora social y del entorno que tengan como eje vertebrador elcomercio la gastronomía y los servicios, el comercio de proximidad y la promoción económica que fomenten la actividadcomercial, gastronómica y de servicios en la ciudad.

? Estudios de afluencia de visitantes y hábitos de compra en la zona de influencia de la entidad solicitante, decomunicación y promoción de la oferta comercial, gastronómica y de servicios. Acciones de comunicación y promociónde ámbito interno y externo y proyectos para fomentar el incentivo de las TIC entre sus asociados.

? Acciones formativas dirigidas a los comerciantes o los empleados y proyectos que refuercen las estructurasadministrativas asociativas, de gestión y asesoramiento para los asociados, de Integración y / o complementariedad conotras entidades.

? Proyectos de integración de los otros sectores comerciales, gastronómicos y de servicios con los que conviven(mercados municipales y mercadillos).

Baremo de puntuación:

? Actuaciones de promoción del CCS Santa Coloma, en particular aquellas que fomenten la adhesión al sistema porparte del sector comercial y empresarial de la ciudad, así las que estimulen una mayor diversificación en su uso, porejemplo la aceptación del pago de cuotas, productos y servicios ofrecidos por las asociaciones de comerciantes y,finalmente, las acciones de información y acompañamiento sobre el sistema a sus asociados, entre otros.

20 puntos

? Actuaciones sinérgicas con los objetivos y finalidades de la economía social y solidaria, en particular aquellas quebusquen igualmente sinergias con el CCS Santa Coloma como instrumento de innovación social.

20 puntos.

? Actuaciones sinérgicas con los objetivos y finalidades de la modernización del tejido comercial mediante el uso de lasTIC, en particular aquellas que busquen igualmente sinergias con el CCS Santa Coloma como instrumento deinnovación tecnológica.

20 puntos.

? Ámbito de actuación territorial de la asociación de comerciantes y profesionales de la gastronomía, contribución a lasensibilización del sector comercial y de la población hacia el interés de participar en la economía local.

15 puntos.

? Proyectos que integren nuevos servicios al consumidor, como el servicio a domicilio, atención y derechos de losconsumidores, de mejora y de la gestión y reducción de residuos, optimización de recursos energéticos y el uso deltransporte público así como actuaciones que favorezcan la accesibilidad a los establecimientos comerciales.15 puntos.

V

20Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Proyectos de singularización: organización de eventos puntuales, participación y colaboración en ferias locales oconjunto de acciones dirigidas a reforzar el comercio local, de integración con los sectores comerciales, gastronómicos yde servicios que conviven como los mercados y mercadillos y también de comerciantes o empresarios inmigrantes entrelos asociados, apoyar iniciativas de sectores comerciales y de servicios con objetivos gremiales y / o asociativas conapoyo en la programación de acciones y proyectos impulsados desde el Ayuntamiento.

10 puntos.

? Iniciativas de fomento de la actividad comercial y de servicios en zonas determinadas de la ciudad, integrandopropuestas de complementariedad con más de una entidad.

10 puntos.

Disposiciones finales.

a) En lo no previsto en esta normativa se aplicarán las disposiciones de la Ordenanza General de Subvenciones delAyuntamiento de Santa Coloma, la Ley General de Subvenciones, el Reglamento del Circuito de Comercio Social deSanta Coloma, además del resto de disposiciones legales aplicables en materia de régimen local en cuanto alprocedimiento para la concesión de subvenciones públicas.

b) Esta normativa será de aplicación a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

ANEXO 1.

DECLARACIÓN JURADA 2016.

DATOS DEL / LA REPRESENTANTE: (Presidente / a de la entidad).

Representante

DNI

Teléfono particular

Entidad

Teléfono

Dirección

Núm. reg. Ent. Ciudadana

Correo electrónico

NIF Entidad

DECLARA que la entidad a la que representa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligacionestributarias, con la Tesorería General de la Seguridad Social, con la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria y con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

FECHA FIRMA

De acuerdo con el artículo 5b) de las Bases reguladoras específicas, que hace referencia a las obligaciones de lasentidades perceptoras, esta declaración jurada quedará sin efecto para todas aquellas entidades que reciban unasubvención igual o superior a 3.000 EUR, y por tanto, dichas entidades, deberán aportar en un plazo de 10 días a contardesde la notificación del otorgamiento de la subvención, certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social y dela Agencia Estatal de la Administración Tributaria, conforme se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales.21Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ANEXO 2.

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS DE LA ENTIDAD 2016.

DATOS DEL / LA REPRESENTANTE: (Presidente / a de la entidad).

Representante

DNI

Teléfono particular

Entidad

Teléfono

Dirección

Núm. reg. Ent. Ciudadana

Correo electrónico

NIF Entidad

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE DATOS.

Fecha última asamblea socios:

Modificaciones a la Asamblea:

Cargos Junta

Núm. de socios a 31/12/2015:

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

Adjuntar el programa de actividades para el año 2016 y el presupuesto con el que cuenta la entidad.

De acuerdo con el artículo 4.4. del Reglamento de Participación Ciudadana, las entidades deberán llevar el registrogeneral del Ayuntamiento, durante el primer trimestre de cada año, la actualización pertinente sobre el número desocios a 31 de diciembre, las modificaciones adoptadas por la última asamblea anual, una memoria breve y el programay el presupuesto para el año nuevo.

BREVE MEMORIA DEL AÑO 2015.

Actividad realizada:

Núm. asistentes: Socios No Socios

Valoración:

Actividad realizada:

Núm. asistentes: Socios No Socios

Valoración:

Actividad realizada:Núm. asistentes: Socios No Socios

Valoración:

22Dil uns, 17 d'octubre de 2016

BALANCE ECONÓMICO del año 2015.

INGRESOS

GASTOS

Cuotas socios

Alquiler local

Aportaciones participantes para actividades

Suministros local

Subvención Ayuntamiento

Limpieza local

Subvenciones otras administraciones

Seguros

Aportaciones otras entidades

Recursos humanos

Campañas económicas

Material

Otros (especificar)

Otros (especificar)

TOTAL

TOTAL

ANEXO 3.

DATOS DEL / LA REPRESENTANTE: (Presidente / a de la entidad).

Solicitante

DNI

Teléfono particular

Entidad

Teléfono

Dirección

Núm. reg. Ent. Ciudadana

Correo electrónico

NIF Entidad

DATOS BANCARIOS DE LA ENTIDAD.

C.C ? Libreta (20 dígitos)

Dirección

Población

Nombre titular

FECHA

FIRMA

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa alinteresado que los datos facilitados serán incluidos en el correspondiente fichero automatizado del Ayuntamiento deSanta Coloma de Gramenet para su tratamiento informático. Asimismo se le informa de la posibilidad de ejercer losderechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos incluidos en la legislación vigente, medianteescrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento.

Autorizo expresamente al Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, a hacer uso de los datos personalesfacilitados para el envío de información general o específica que pueda ser de mi interés.

PARA RELLENAR OBLIGATORIAMENTE POR EL SOLICITANTE.Cedo el derecho de cobro en EUR de la parte de la subvención otorgada en UDIs (art. 5.d de las Bases reguladoras específicas) SI ___ / NO ____ (marque con una X la opción elegida).

23Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Solicito que de la parte de subvención que se paga en EUR (25% de la subvención) un ______% (indicar el porcentaje sobre la totalidad) me sea abonado mediante el sistema de pagos digitales del CCS Santa Coloma. (Art. 3 de las Basesreguladoras específicas).

PROGRAMAS PARA LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN.

Nombre de la actividad

Coste total de la actividad

Importe solicitado en el Ayuntamiento

Otros ingresos previstos

Nombre de la actividad

Coste total de la actividad

Importe solicitado en el Ayuntamiento

Otros ingresos previstos

Nombre de la actividad

Coste total de la actividad

Importe solicitado en el Ayuntamiento

Otros ingresos previstos

Nombre de la actividad

Coste total de la actividad

Importe solicitado en el Ayuntamiento

Otros ingresos previstos

Santa Coloma de Gramenet, 4 d'octubre de 2016

El regidor ponent de Comerç i Promoció de Ciutat i Turisme (Delegació decret 8803 de 2/12/14), Pedro Cano Moreno

24