Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del conveni entre la mercantil Colomallar i aquesta corporació per la cessió d'una finca
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en data 27 de setembre d'enguany, va adoptar el següent acord:

"Aprovar el conveni que consta a l'expedient entre la mercantil "Colomallar, SA" i aquesta Corporació, que té perobjecte, entre altres, la cessió de la finca situada a l'avinguda Catalunya, 76 i qualificada de vial."

Es sotmet l'acord a informació pública per un termini d'un mes comptat des de la publicació d'aquest edicte que esrealitzarà al BOP, a la pàgina web d'aquest Ajuntament, al full informatiu i al tauler d'anuncis de la Corporació, per talque qualsevol persona pugui examinar i consultar l'expedient.

L'expedient restarà al Servei de Gestió Urbanística i Habitatge, a la Plaça del Olimpo, 3 (els dies laborables de dilluns adivendres, en horari de 9h a 13h.)

Santa Coloma de Gramenet, 30 de setembre de 2016

La tinenta d'alcaldessa executiva de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Ecologia Urbana, Espai Públic,Civisme i Seguretat Ciutadana, Lidia Montero i Cos