Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de servei de muntatge i dinamització del Festival de la Infància
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de 2016, el Plec de clàusules administratives particulars queha de regir el procediment obert, tramitació urgent, per a la contractació de serveis del muntatge i dinamització delFestival de la Infància de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com l'inici de l'expedient de contractació, s'anuncial'obertura de la licitació per a l'adjudicació de la contractació per un termini de 8 dies naturals des de la data de l'últimapublicació de l'anunci al BOP i al perfil del contractant.

1. Entitat Adjudicadora.

a. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Plaça de la Vila, núm. 1 08620-Sant Vicenç dels Horts. Telèfon: 93.602.21.50.

b. Regidoria de Joventut i Infància.

2. Objecte del Contracte.

Descripció de l'objecte: servei per organització d'un espai lúdic i de interactuació dels infants durant les vacancesescolars de Nadal del 2016 i 2017.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a. Tramitació: urgent.

b. Procediment: obert.

4. Pressupost base de la licitació.

Import total: 37.000 EUR més l'IVA corresponent de 7.770 EUR, fent un total de 44.770 EUR IVA inclòs.

5. Garantia.

Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Per informació: Vegeu el punt 1. a) i b).

b) El Plec de Clàusules econòmic administratives es troba a disposició dels interessats al perfil del contractant.

c) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant el període de presentació de proposicions.

7. Termini de presentació de les proposicions o sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: el dia en què es compleixin 8 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació del'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil del contractant. En cas que l'últim dia de termini siguidissabte o festiu, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres deconformitat amb el que s'estipula al Plec de Clàusules Administracions Particulars.

c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1).

8. Criteris.

Veure clàusula 1.12 del plec de clàusules administratives particulars.9. Obertura de les pliques.

S'estarà a allò estipulat en l'apartat 14.2 dels Plecs de Clàusules Administratives particulars de la present licitació.

10. Despeses.

L'adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses de publicitat de la licitació i de l'adjudicació del contracte enV

diaris oficials i en general de totes les despeses derivades del contracte i la seva formalització, amb un import màxim de 750 EUR.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Així mateix seran a compte de l'adjudicatari les despeses preparatòries i de formalització del contracte; els tributsestatals, municipals i autonòmics que derivin del contracte; l'assumpció del pagament de tots els impostos directes iindirectes que s'entenguin inclosos dins del preu de l'adjudicació.

Sant Vicenç dels Horts, 7 d'octubre de 2016

La tinenta d'Alcaldia de l'Àrea de Serveis a les Persones i Acció Social, Georgina González Garcia