Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del subministrament d'armilles de protecció d'ús exterior per a la Policia Local de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

ANUNCI

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2016, el Plec de clàusules administratives particularsque ha de regir el procediment obert, tramitació ordinària, per a la contractació del subministrament d'armilles deprotecció d'ús exterior per a la policia local de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, així com l'inici de l'expedient decontractació, s'anuncia l'obertura de la licitació per a l'adjudicació de la contractació per un termini de 15dies naturalsdes de la data de l'última publicació de l'anunci al BOP i al perfil del contractant.

1. Entitat Adjudicadora.

a. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Plaça de la Vila, núm. 1 08620-Sant Vicenç dels Horts. Telèfon: 93.602.21.50.

b. Regidoria de seguretat pública (exp. G0372016000303).

2. Objecte del Contracte.

Descripció de l'objecte: subministrament d'armilles antibales d'ús personal de tipus extern per a la Policia Local de SantVicenç dels Horts.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a. Tramitació: ordinària.

b. Procediment: obert.

4. Pressupost base de la licitació.

Import total: 24.600 EUR més l'IVA corresponent de 5.166 EUR, fent un total de 29.766 EUR IVA inclòs.

Producte

Import preu unitari màxim IVA exclòs

Tipus d'IVA

Quota IVA

Total import preu unitari màxim IVA inclòs

Armilla Antibales

600 EUR

21%

126 EUR

726 EUR

5. Garantia.

Definitiva: 5 per 100 de l'import de l'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

a) Per informació: Vegeu el punt 1. a) i b).

b) El Plec de Clàusules econòmic administratives es troba a disposició dels interessats al perfil del contractant.

c) Data límit per a l'obtenció de documents i informació: Durant el període de presentació de proposicions.

7. Termini de presentació de les proposicions o sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: el dia en què es compleixin 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació del'edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al perfil del contractant. En cas que l'últim dia de termini siguidissabte o festiu, s'entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: La documentació per prendre part en la licitació es presentarà en tres sobres deconformitat amb el que s'estipula al Plec de Clàusules Administratives Particulars.c) Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament (Pl. de la Vila, 1).

8. Criteris.

Veure clàusula 14 del plec de clàusules administratives particulars.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

9. Obertura de les pliques.

S'estarà a allò estipulat en l'apartat 14.2 dels Plecs de Clàusules Administratives particulars de la present licitació.

10. Despeses.

L'adjudicatari resta obligat al pagament de les despeses de publicitat de la licitació i de l'adjudicació del contracte endiaris oficials i en general de totes les despeses derivades del contracte i la seva formalització, amb un import màxim de750 EUR.

Així mateix seran a compte de l'adjudicatari les despeses preparatòries i de formalització del contracte; els tributsestatals, municipals i autonòmics que derivin del contracte; l'assumpció del pagament de tots els impostos directes iindirectes que s'entenguin inclosos dins del preu de l'adjudicació.

Sant Vicenç dels Horts, 5 d'octubre de 2016

La regidora responsable de seguretat pública, Marta Sugrañes Marill