Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Destitució del primer tinent d'alcalde i retirada de competències
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

ANUNCI

Per Resolució d'alcaldia de data 26 d'agost de 2016 i d'acord amb el que preveuen els articles 24.2 i 21.3 de la Llei7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pelqual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 41.3, 43.3 i 43.4 del Reialdecret 2568/198, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de lescorporacions locals, s'ha procedit a retirar la primera tinença d'alcaldia al regidor senyor Alejandro Aragon Rodríguez, itambé se li ha retirat l'assistència com a regidor a les sessions de la Junta de Govern Local. S'ha procedit a nomenarprimer tinent d'alcalde al regidor senyor Josep Maria Antentas Massaguer, el qual també tindrà atribuïdes lescompetències en la regidoria de Salut Pública. S'han atorgat competències en l'àrea de joventut a la regidora senyoraMarta Camps Devesa.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, d'acord amb el que disposa l'article 44 del Reial decret2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de lesentitats locals.

Sant Vicenç de Torelló, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Èric Sibina Márquez