Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixes d'ofici del Padró Municipal d'Habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

EDICTE d'incoació d'expedients de baixa d'ofici al Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

De conformitat amb el procediment establert en l'article 72 del Reial Decret 2612/96 de 20 de desembre, pel que esmodifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, es notifica a les persones tot seguitrelacionades o als seus representants legals la incoació d'un expedient de baixa del padró d'Habitants de l'Ajuntamentde Sant Vicenç de Castellet per no complir les condicions de residència establertes en l'article 54 de l'esmentatReglament.

Document

Domicili

Data Naixement

39379768L

D069881

X3227669X

X5564853A

X6958414V

Y0970009K

X5257816Q

X4698772X

N9OBCHR76

X6404933P

Y0043136W

Y0747378F

AG9062182

X5538594X

X7768054B

X8085349K

X6611477N

39398775M

H.T.C.B

C/Plaça Ajuntament, 3, 2-1

03/02/2009

X4052144G

X3334500Y

X9392116C

X7748774M

Y1603821E

X3514118V

X9155359W

X9155314A

X9155255J

Y1179333E

X5831379M

X3866705Z

X6704864L

X2918576Z

E323942

Document

Domicili

Data NaixementX8573650D

X3623033G

X4536496E

X4668759N

39539815D

E

QH9213054

C

39534686DDil uns, 17 d'octubre de 2016

X9851488J

X8142353P

X6882667D

X1362725K

X8535886B

No havent-se pogut practicar comunicació individualitzada a les persones relacionades, per mitjà d'aquest Anunci se'lsnotifica el tràmit d'audiència per tal que presentin les al·legacions que estimin pertinents en el termini de 15 dies a partir del dia següent al de la seva publicació.

Les al·legacions es podran presentar davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 8 a14 hores.

Complert el termini previst, i previ informe favorable del Consell d'Empadronament, es procedirà a la Baixa d'aquells queno hagin manifestat el seu desacord amb el contingut de l'expedient. Cal recordar que aquesta baixa tindrà tambéefectes en el Cens Electoral.

L'alcalde, Joan Torres i Pérez

Sant Vicenç de Castellet, 21 de setembre de 2016