Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa per caducitat de les inscripcions en el Padró Municipal d'Habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

EDICTE

Resoldre la baixa per caducitat de les inscripcions en el padró d'habitants dels estrangers no comunitaris senseautorització de residència permanent que no han estat objecte de renovació periòdica.

Considerant el què s'estipula als arts. 58 i 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sobre lanotificació de les resolucions i actes administratius, i la seva pràctica.

Es transcriu a continuació la notificació del Decret d'Alcaldia núm. 2016LLDC000747 de 23 d'agost de 2016, la qual,literalment diu:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

"Vist l'expedient instruït en aquest Ajuntament per tal de resoldre la baixa per caducitat de les inscripcions en el padród'habitants d'aquest municipi, dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no hanestat objecte de renovació periòdica, en base a la nova redacció de l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

FONAMENTS DE DRET.

Vist el que disposa el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població iDemarcació Territorial de les Entitats Locals (BOE DE 16/01/1997), la Resolució de 28 d'abril de 2005 de la Presidentade l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local (BOE de 30/05/2005) i la Llei 30/1992, de26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d'acord amb allò establert en l'art. 21 de la Llei7/85 de Bases de Règim Local.

Considerant el decret d'Alcaldia-Presidència núm. 605/15 de 15 de juny de 2015, de delegació de facultats genèriques iespecífiques a regidors.

Per tot això,

RESOLC:

PRIMER: Declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipide les persones que tot seguit es relacionen, en haver transcorregut el termini de dos anys sense que s'hagi realitzat la renovació de la inscripció en el Padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autoritzacióde residència permanent, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de lesBases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de laLlei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

DOCUMENT.

KG878660A0611884

AM5779182

AJ8111521

Y0439094S

AM9956552

10306654

E

Y0094022N

C

OL2763903Dil uns, 17 d'octubre de 2016

TF9790494

R211923

Y0123951H

Y0902755L

849583

6232088

Y4487175G

01340374

Y0037768Q

Y0037730R

Y1691855N

E847995

28631969

Y1153759R

X8518080F

SEGON: Determinar com a data efectiva de la Baixa la corresponent a la de la notificació personal o, en cas de no serpossible, pels mitjans alternatius que la normativa actual preveu.

TERCER: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l'article 58 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a tots els interessats per al seu coneixement i als efectes oportuns.

QUART: Publicar questa resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Butlletí Oficial de l'Estat,segons el que disposa l'article 25 de la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, a l'empara de la dificultat que suposa realitzar les notificacions a aquest tipusd'interessats."

Recurs potestatiu de reposició i contenciós administratiu.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa procedeix recurs contenciós administratiu davant del JutjatContenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la recepció de lapresent notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en eltermini d'un mes a comptar des del dia següent de rebre aquesta notificació.

Sant Vicenç de Castellet, 21 de setembre de 2016

L'alcalde, Joan Torres i Pérez