Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Baixa al Padró Municipal d'Habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

ANUNCI d'informació sobre baixes d'ofici d'inscripcions padronals

Es dóna coneixement, que en data 3 d'octubre de 2016, es va dictar DECRET D'ALCALDIA número 1369/2016 que estranscriu literalment:

Vist l'expedient instruït en aquest ajuntament per tal de resoldre la baixa per caducitat de les inscripcions en el padród'habitants d'aquest municipi, dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent que no hanestat objecte de renovació periòdica, en base a la nova redacció de l'article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de novembre, de Reforma de la Llei Orgànica4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Vist que s'ha intentat notificar als interessats afectats per la caducitat de la inscripció i ha estat impossible la pràcticad'aquesta notificació, per la qual cosa és necessària la publicació de la caducitat de les inscripcions i de la sevaaprovació de la baixa en el Padró Municipal d'Habitants d'aquest municipi.

Vist el que disposa el Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població iDemarcació Territorial de les Entitats Locals (BOE de 16/01/1997), la Resolució de 28 d'abril de 2005 de la Presidentade l'Institut Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local (BOE de 30/05/2005) i la Llei 30/1192, de26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent, acordo:

PRIMER: Declarar la caducitat de les inscripcions, a data 03-10-2016, i aprovar la baixa en el Padró Municipald'Habitants d'aquest municipi de les persones que tot seguit es relacionen, en haver transcorregut el termini de dos anyssense que s'hagi realitzat la renovació de la inscripció en el Padró a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, segons redacció donada per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 denovembre, de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats del estrangers a Espanya i laseva integració social.

COGNOMS I NOM DOMICILI EMPADRONAMENT Inssaf Ben Messaoud Carrer Torres i Bages, 4, 01 ? 01 SEGON: Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'anuncis del'Ajuntament.

La qual cosa es fa públic per a general coneixement i als efectes oportuns.

Sant Sadurní d'Anoia, 4 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Maria A. Rossell i Medall