Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Adjudicació i formalització de diversos contractes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

ANUNCI

D'acord amb el que estableix l'article 154, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, es fa públical'adjudicació dels contractes que tot seguit es detallen:

1. Contracte subministrament.

1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Subministrament.

b) Descripció: Subministrament i instal·lació d'edifici prefabricat modular amb destinació a vestidor camp de futbol deSant Quirze del Vallès.

c) Termini: 65 dies.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: urgent.

b) Procediment: obert.

4. Pressupost de licitació.

a) 140.000,00 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació.

a) Data: 02/08/2016.

b) Contractista: Elecnor, SA.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació anual: 139.999,31 EUR (IVA inclòs).

e) Formalització contracte: 04/08/2016.

2. Contracte subministrament.

1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Subministrament.

b) Descripció: Mixt: subministrament, mitjançant arrendament financer, i servei de manteniment de terminals decomunicació compatibles amb la xarxa Rescat, per a l'ús de la Policial Local.c) Termini: 60 mesos.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinari.

b) Procediment: obert.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

4. Pressupost de licitació.

a) 34.544,17 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació.

a) Data: 19/08/2016.

b) Contractista: BBVA Renting, SA.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació: 26.293,54 EUR (IVA inclòs).

e) Formalització contracte: 26/08/2016.

3. Contracte obres.

1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Obres.

b) Descripció: Obres de reparació i conservació de la Masia de Can Feliu de Sant Quirze del Vallès.

c) Termini: 3 mesos.

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: ordinari.

b) Procediment: obert.

4. Pressupost de licitació.

a) 219.967,97 EUR (IVA inclòs).

5. Adjudicació.

a) Data: 05/08/2016.

b) Contractista: Artífex Infraestructuras, SL.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació anual: 219.967,97 EUR (IVA inclòs).

e) Formalització contracte: 22/08/2016.

4. Contracte subministrament.

1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

b) Tramitació: Acord marc (adhesió). Central de compres ACM-CCDL.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus de contracte: Subministrament.

b) Descripció: Subministrament, mitjançant arrendament financer, de dos vehicles per a l'ús de la Policia Local de SantQuirze del Vallès.

c) Termini: 48 mesos.

3. Tramitació i procediment.a) Sol·licitud de proposta econòmica a adjudicatari acord marc, BBVA Autorenting, SA.

4. Adjudicació.

V

a) Data: 08/09/2016.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Contractista: BBVA Autorenting, SA.

c) Nacionalitat: Espanyola.

d) Import d'adjudicació: 128.606,40 EUR (IVA inclòs).

e) Formalització contracte: 04/10/2016.

Sant Quirze del Vallès, 5 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Elisabeth Oliveras i Jorba