Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació del padró de la taxa pel subministrament d'aigua del 3r trimestre de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

EDICTE

Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 443, de 30 de setembre de 2016, es va aprovar el padró de la Taxa pel subministrament d'aigua, corresponent al 3r. Trimestre de 2016.

Mitjançant l'exposició pública del Padró es procedirà a notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquest, al'empara del previst a l'article 102.3 de la Llei general tributària. a efectes tant de la seva notificació col·lectiva, com de lasubmissió d'aquests a tràmit d'informació pública, per mitjà d'aquest anunci, s'exposen al públic al taulell municipald'edictes, pel termini de quinze dies hàbils.

El període de cobrament en voluntària de les esmentades liquidacions s'iniciarà l'endemà de l'últim dia d'exposiciópública, i finalitzarà el 31 de desembre. La modalitat de cobrament serà preferentment la domiciliació bancària, en casosexcepcionals s'acceptarà que el pagament s'efectuï en l'oficina de recaptació municipal, en el període esmentat, enhorari d'oficines.

Transcorregut el termini d'ingrés en voluntària, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i esreportaran els corresponents recàrrecs del període executiu, els interessos de demora i, si s'escau, les costes que esprodueixin.

Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs de reposició a l'Ajuntament, dins el termini d'un mes a comptar desde l'endemà de la data de finalització del període d'exposició pública. El recurs es considerarà desestimat si no hi ha resolució expressa en el termini d'un mes des de la data de la interposició.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició esmentat, es pot interposar recurs contenciósadministratiu en els Jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de 2 mesos, acomptar de l'endemà de la recepció de la notificació de desestimació quan sigui formulada de forma expressa; o en el termini de sis mesos, a comptar de l'endemà del dia en que el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de formapresumpta.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Sant Pere de Riudebitlles, 1 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Rosa Maria Esteve Nadal