Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/16 del pressupost vigent
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Martí de Tous

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/16 del pressupost vigent. De conformitat amb el que disposa laSecció 2ª del Títol VI del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic pel termini de 15 dies durant els quals s'admetran reclamacions isuggeriments.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

Sant Martí de Tous, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, David Alquézar Claramunt