Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Martí de Tous

EDICTE relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialmentl'Ordenança de prestacions econòmiques de caràcter social.

D'acord amb el que preveu l'article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,activitats i serveis dels ens locals, s'exposa al públic pel termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l'ultimapublicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i altauler d'anuncis de la Corporació per tal que qualsevol persona pugui presentar les al·legacions i reclamacions queconsideri pertinents.

Transcorregut el període d'informació pública, sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, la modificacióesdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació.

Sant Martí de Tous, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, David Alquézar Claramunt