Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'alcalde accidental del 7 al 26 d'octubre de 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Just Desvern

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es fa públic que l'Alcaldia titular ha delegatper causa d'absència la totalitat de les seves atribucions en el primer tinent d'Alcalde, Sergi Seguí i Esteve, del 7 al 26d'octubre de 2016 i, en tot cas, sempre que no es reincorpori el titular de l'alcaldia.

Sant Just Desvern, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Perpinyà i Palau