Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació del pressupost 9/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

ANUNCI

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, en acord de Ple del dia 29 de setembre de 2016, ha aprovat l'expedient demodificació del pressupost 9/2016 per import de 47.187,60 EUR.

L'esmentada modificació de Pressupost estarà a disposició dels interessats a l'àrea de Serveis Econòmics del'Ajuntament durant quinze dies feiners a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficialde la Província, a efectes de reclamacions i suggeriments d'acord amb el que estableix la Llei.

Si finalitzat el període d'exposició pública, no s'ha presentat cap reclamació es considerarà definitivament aprovada lamodificació 9/2016 del pressupost vigent sense necessitat de nou acord corporatiu.

Sant Joan de Vilatorrada, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Gil Ariso i Planas