Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de concurs oposició, amb caràcter interí, del lloc de treball d'interventor/a
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

ANUNCI

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 d'octubre de 2016, s'han aprovat les bases i laconvocatòria que han de regir el procés selectiu per a cobrir amb caràcter interí el lloc de treball d'interventor/a, ambconstitució d'una borsa.

Les bases que regulen aquest procés selectiu s'han publicat íntegrament al web municipal www.santjoanvilatorrada.cat ien el teuler d'anuncis de l'Ajuntament.

Les instàncies hauran de ser presentades al Registre General de l'Ajuntament dins del termini improrrogable de 20 diesnaturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Els successius anuncis relatius a aquesta convocatòria es publicaran exclusivament al web municipalwww.santjoanvilatorrada.cat i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Sant Joan de Vilatorrada, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Gil Ariso i Planas