Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PA-13
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

ANUNCI

Per resolució d'Alcaldia número 763, de 26 de setembre de 2016, es va resoldre, en relació amb l'expedient2009047.RPA, "Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació PA-13":

1. Donar compliment a la Sentència núm. 594/2016, de 20 de juliol de 2016, dictada per la Secció 3a de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Recurs d'apel·lació 343/2014 i, enconseqüència, anul·lar totes les mencions sobre obres d'urbanització que es contenen en el Projecte de reparcel·lacióPA-13, de Sant Joan de Vilatorrada, envers la parcel·la adjudicada en condomini.

2. Publicar aquest acord.

3. Notificar-ho als propietaris del polígon.

4. Comunicar-ho a la Comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya Central.

Sant Joan de Vilatorrada, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Gil Ariso Planas