Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació dels serveis de desenvolupament a mida d'infraestructures per desplegar serveis digitals en l'àmbit de l'Administració electrònica i Govern obert
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

ANUNCI

Aprovats per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de setembre d'enguany, els Plecs de Clàusules Administratives particulars i el de Prescripcions Tècniques que regiran la contractació del servei de desenvolupament amida d'infraestructures per desplegar serveis digitals en l'àmbit de l'Administració electrònica i Govern Obert, del'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, i la seva licitació.

1. ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Assessoria Jurídica.

c) Núm. d'expedient: CPSV2016000014.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Descripció de l'objecte: desenvolupament, actualització i millora de les infraestructures necessàries per aldesplegament de serveis digitals necessaris per al compliment de la normativa en matèria d'administració electrònica iGovern Obert.

b) Terminis: La durada del contracte serà d'UN ANY.

3. TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4. PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.

Import màxim: 41.322,31 EUR de pressupost net, més 8.677,69 EUR d'IVA al 21% pels dos anys de contracte.

5. GARANTIES.

a) provisional: no s'exigeix.

b) definitiva: 5% del preu d'adjudicació exclòs l'IVA.

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.

a) Entitat: Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, departament d'Assessoria Jurídica, planta primera de l'edifici central de laPlaça de la Vila, 1.

b) Domicili: Pl. de la Vila, 1.

c) Localitat i codi postal: Sant Feliu de Llobregat, 08980.

d) Telèfon: 93 685 80 00.

e) Telefax: 93 685 80 19.

7. DATA LÍMIT D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ: fins la data de finalització del termini de licitació.

8. PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.a) Data límit de presentació: De dilluns a divendres i en horari límit d'admissió de 8,30 a 14 hores, durant el termini dequinze dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província deBarcelona. De coincidir l'últim dia en dissabte o festiu, es prorrogarà al primer dia hàbil següent.

Quan les propostes siguin trameses per correu, el licitador haurà de justificar la data de formalització i presentació en l'oficina de correus, i comunicar-ho abans de les 24 hores de l'últim dia assenyalat, la remissió de la documentació perE

aquest medi, mitjançant telegrama, fax o tèlex. Sense la concurrència d'ambdós requisits o de rebre-la l'òrgan deC

contractació passats deu dies naturals, des de la finalització del termini de presentació, no serà admesa en cap cas.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Documentació a presentar: la especificada en el Plec de Clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: departament d'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament, situada a la planta primera de l'edifici centralde la plaça de la Vila, 1.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de l'obertura de les proposicions.

9. ALTRES INFORMACIONS.

Data i hora obertura de les ofertes: En sessió de caràcter intern, dins dels 15 dies hàbils següents des de la data definalització del termini de presentació d'ofertes, a l'objecte de procedir a l'obertura del sobre núm. 1.

En sessió de caràcter públic, dins dels 15 dies hàbils següents des de la data de finalització del termini de presentaciód'ofertes, a l'objecte de procedir a l'obertura del sobre núm. 2, el que es publicarà en el perfil de contractant del webmunicipal.

10. DESPESES D'ANUNCIS: a càrrec de l'adjudicatari. Import màxim estimat 1.000 EUR.

11. PÀGINA WEB ON FIGUREN LES INFORMACIONS RELATIVES A LA CONVOCATÒRIA:www.santfeliu.cat/TràmitsGestions/Perfil de contractant.

Sant Feliu de Llobregat, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi San Jose Buenaventura