Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de les obres de reparació de tram de canalització de clavegueram a la rambla Marquesa de Castellbell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

ANUNCI

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 27 d'abril d'enguany, el Plec de Clàusules Administratives particulars queregirà la contractació, pel procediment obert, de les obres de reparació de tram de canalització de clavegueram a larambla Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, i la seva licitació.

1.- ENTITAT ADJUDICADORA.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Assessoria Jurídica.

c) Núm. d'expedient: COBR2016000007.

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE.

a) Descripció de l'objecte: reparació i ampliació del tram de clavegueram a la rambla Marquesa de Castellbell, entreplaça Pere Dot i carrer Compte Vilardaga.

b) Termini d'execució de les obres: dos mesos (2).

3.- TRAMITACIÓ, PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

4.- PRESSUPOST BASE LICITACIÓ.

Import màxim: 82.636,75 EUR de pressupost net més 17.353,72 EUR d'IVA al 21%.

5.- GARANTIES.

a) provisional: no s'exigeix.

b) definitiva: 5% import adjudicació, exclòs l'IVA.

6.- OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ.

a) Entitat: Ajuntament Sant Feliu de Llobregat, departament d'Assessoria Jurídica, planta primera de l'edifici de la CasaConsistorial.

b) Domicili: Plaça de la Vila, 1.

c) Localitat i codi postal: Sant Feliu de Llobregat, 08980.

d) Telèfon: 93 685 80 00, extensió 1280.

e) Telefax: 93 685 80 19.

7.- DATA LÍMIT D'OBTENCIÓ DE DOCUMENTS I INFORMACIÓ.

Fins la data de finalització del termini de licitació.

8.- PRESENTACIÓ D'OFERTES O SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ.a) Data límit de presentació: Es lliuraran al departament de Secretaria, de dilluns a divendres i en horari límit d'admissióde 8,30 a 14 hores, durant el termini de vint-i-sis dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci enel Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. De coincidir l'últim dia en dissabte o festiu, es prorrogarà al primer diahàbil següent.

Quan les propostes siguin trameses per correu, el licitador haurà de justificar la data de formalització i presentació en l'oficina de correus, i comunicar el mateix dia la remissió de la documentació per aquest medi, mitjançant tèlex,E

telegrama o fax. Sense la concurrència d'ambdós requisits o de rebre-la l'òrgan de contractació passats deu diesC

naturals, des de la finalització del termini de presentació, no serà admesa en cap cas.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Documentació a presentar: la especificada en el Plec de Clàusules administratives particulars.

c) Lloc de presentació: departament d'Assessoria Jurídica, planta primera de l'edifici central de l'ajuntament, plaça de laVila, 1.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des de l'obertura de les proposicions.

9.- ALTRES INFORMACIONS.

Data i hora obertura d'ofertes: En sessió de caràcter intern, dins dels 15 dies hàbils següents des de la data definalització del termini de presentació d'ofertes, a l'objecte de procedir a l'obertura del sobre núm. 1.

En sessió de caràcter públic, dins dels 15 dies hàbils següents des de la data de finalització del termini de presentaciód'ofertes, a l'objecte de procedir a l'obertura del sobre núm. 2, el que es publicarà en el perfil de contractant del webmunicipal.

10.- DESPESES D'ANUNCIS.

A càrrec de l'adjudicatari. Import màxim estimat 1.000,00 EUR.

11.- PÀGINA WEB ON FIGUREN LES INFORMACIONS RELATIVES A LA CONVOCATÒRIA:www.santfeliu.cat/TràmitsGestions/Perfil de contractant.

Sant Feliu de Llobregat, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Jordi San Jose Buenaventura