Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la relació detallada del bé i drets afectats per l'expropiació i afectació de la finca registral 6160
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

EDICTE

La Corporació Municipal en Ple en sessió ordinària de data 21 de setembre de 2016, adoptà, per la majoria querequereix la Llei, entre altres, el següent acord:

"Primer.- Aprovar inicialment la relació detallada del bé i drets afectats per la Modificació de planejament que va suposarla creació del Sector SUD08 ? Polígon Industrial Can Margarit, pel Pla Parcial que el va desenvolupar i pel projected'urbanització de l'esmentat Pla Parcial (Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sectorindustrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires), i en els quals s'hi defineix l'ocupació dels terrenys necessaris ?i entreels quals hi ha part de la finca registral 6160-, per tal de poder realitzar en condicions de seguretat la correcta connexiódel Camí de Can Bargalló amb les obres que s'estan executant del Polígon Industrial Can Margarit; relació detallada quetot seguit es detalla:

Relació detallada del bé i drets afectats objecte d'expropiació:

Finca registral afectada: 6160.

Finca cadastral: 08207A014000300000TO.

Propietaris: MBP NIF 38.527.925-G.

ACHL NIF 23.748.074-E.

Interessats: No hi ha càrregues que suposin més interessats que el mateix propietari.

Superfície a expropiar: 796,32 m2s.

Ocupació temporal: No.

Elements afectats: Cultiu i collita d'ametllers.

Consideració terrenys: Rústic.

Descripció del bé objecte d'expropiació i que forma part de la finca registral 6160, i de la qual s'haurà de segregar:

"RÚSTICA: porción de terreno de superfície 796,32 m2 de forma trapezoidal y alargada, de 63,65 m de largo y de 7,40m de ancho en su extremo sur y 27,37 m de ancho en el extremo norte, situado sensiblemente paralelo al camino deCan Bargalló. LINDA: al Norte conAntonio Chánez Linares, al Este, con el camino de Can Bargalló, al Sur finca partesegregada de la finca registral 999 y al oeste con el resto de finca de la que se segrega, la registral 6160."

La present actuació és necessària per tal de garantir el correcte funcionament dels accessos al nucli residencial de CanBargalló, accessos afectats per les obres d'urbanització del Pla Parcial Can Margarit.

Segon.-Declarar la utilitat pública i l'interès social de l'execució de la Modificació de planejament que va suposar lacreació del Sector SUD08 ? Polígon Industrial Can Margarit, del Pla Parcial que el va desenvolupar, i del projected'urbanització de l'esmentat Pla Parcial (Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sector

industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires), així com la necessitat d'ocupació del bé i drets afectats, i que totseguit es relacionen:

Finca registral afectada: 6160.

Finca cadastral: 08207A014000300000TO.

Propietaris:

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

MBP NIF 38.527.925-G.

ACHL NIF 23.748.074-E.

Interessats: No hi ha càrregues que suposin més interessats que el mateix propietari.

Superfície a expropiar: 796,32 m2s.

Ocupació temporal: No.

Elements afectats: Cultiu i collita d'ametllers.

Consideració terrenys: Rústic.

Descripció del bé objecte d'expropiació i que forma part de la finca registral 6160, i de la qual s'haurà de segregar:

"RÚSTICA: porción de terreno de superfície 796,32 m2 de forma trapezoidal y alargada, de 63,65 m de largo y de 7,40m de ancho en su extremo sur y 27,37 m de ancho en el extremo norte, situado sensiblemente paralelo al camino deCan Bargalló. LINDA: al Norte conAntonio Chánez Linares, al Este, con el camino de Can Bargalló, al Sur finca partesegregada de la finca registral 999 y al oeste con el resto de finca de la que se segrega, la registral 6160."

Valoració aproximada de l'expropiació:

Tenint present que l'actuació afecta a una porció de terreny amb cultiu d'atmetllers, de superfície 796'32 m²s, en resultael següent valor d'expropiació (afectes indicatius):

Valor sòl Valor cultiu Valor col ita Superfície

Valor unitari

Valor

Valor unitari

Valor

Valor unitari

Valor

Valor total

796,32 m²s

5,00 EUR

3.981,60 EUR

2,10 EUR

1.672,27 EUR

0,30 EUR

238,90 EUR

5.892,77 EUR

A aquest valor caldrà sumar el 5% del valor en concepte de premi d'afecció, segons allò establert per la legislaciód'expropiació forçosa vigent.

Tercer.- Sotmetre la relació detallada del bé i drets afectats per l'execució de la Modificació de planejament que vasuposar la creació del Sector SUD08 ? Polígon Industrial Can Margarit, del Pla Parcial que el va desenvolupar, i delprojecte d'urbanització de l'esmentat Pla Parcial (Projecte refós de les actuacions associades a la urbanització del sectorindustrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires), a informació pública, per un període d'un mes comptador des del'endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el DiariOficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el diari EL PUNT AVUI i en la seu electrònica de l'ajuntament de SantEsteve

Sesrovires

ahttps://seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-inormativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis, efectes de poder-hi presentar al·legacions.

Quart.- Notificar personalment la relació detallada del bé i drets afectats recollits en els presents acords, als propietarisdel bé i drets afectats, als efectes de corregir possibles errors en la relació del bé i drets afectats que són objected'expropiació, amb la finalitat afegida de poder al·legar, si s'escau, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà dela recepció de la notificació dels presents acords, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l'ocupació odisposició del bé o drets esmentats o del seu estat material o legal, fent, alhora, els advertiments i oferiments que esdesprenen dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa i 18 del seu Reglament. Alhora, es posa en coneixement dels propietaris del bé que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, hand'acreditar davant aquest Ajuntament la titularitat d'aquest bé o drets (ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú od'una còpia autenticada). En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització delprocediment d'ocupació.

Cinquè.- Notificar aquest acord d'aprovació inicial de la relació detallada del bé i drets afectats objecte d'expropiació, alspropietaris de la urbanització del sector industrial Can Margarit, així com a la "Junta de Compensación definitiva delsector "Can Margarit" del Plan General de Ordenación Municipal de Sant Esteve Sesrovires", als efectes de presentaciód'al·legacions i/o reclamacions en contra del mateix, en el termini d'1 mes a comptar des de l'endemà de la recepció de

la notificació del present acord."Dil uns, 17 d'octubre de 2016

L'informe tècnic es troba publicat íntegrament a la seu electrònica de l'Ajuntament:https://www.seu-

e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-

politics/tauler-d-edictes-i-anuncis.

Contra aquest acord d'aprovació inicial podeu interposar les al·legacions que creieu oportunes dins del termini d'un mes,a comptar des de l'endemà de la última publicació d'aquest acord als diaris oficials corresponents, així com a la seuelectrònica de l'ajuntament: https://seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-

normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis.

Sant Esteve Sesrovires, 3 d'octubre de 2016

El secretari, Ricard Rosich i Palet

Vist i plau, l'alcaldessa, M. del Carme Rallo i Casanovas