Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació dels plecs i licitació del contracte de gestió de serveis públics d'abastament d'aigua potable, de clavegueram i depuració de les aigües residuals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

EDICTE de licitació

Per acord del Ple celebrat en sessió ordinària de data 21 de setembre de 2016, s'ha aprovat el Plec de clàusulesadministratives particulars (PCAP) i el Plec de prescripcions tècniques (PTT) reguladors del procediment obert,tramitació ordinària, mitjançant diversos criteris d'adjudicació, per a la contractació que es detalla a continuació:

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Contracte de la gestió dels serveis públics d'abastament d'aigua potable, declavegueram i de depuració de les aigües residuals de Sant Esteve Sesrovires, perquè passin a prestar-se sota la formade gestió indirecta mitjançant el règim de la concessió del servei. En el mateix acord es va disposar convocar la licitacióper a l'adjudicació del contracte.

Mitjançant el present edicte s'anuncia i es procedeix a la convocatòria de la licitació del referit contracte.

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.

c) Número expedient: 1356 G.

d) Obtenció de documentació e informació:

1. Dependència. Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). SIAC (Servei d'Informació i Atenció Ciutadana).

2. Domicili: Carrer Major 8-10.

3. Localitat i Codi Postal: Sant Esteve Sesrovires 08635.

4. Telèfon: 937713017.

5. Fax: 937713120.

6. Correu electrònic: ses.secretari@sesrovires.cat.

7. Adreça perfil del contractant:

https://www.seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant

8. La documentació referent a aquesta licitació es podrà obtindre a través del perfil del contractant abans referenciat, ide forma presencial al SIAC (Servei d'Informació i Atenció Ciutadana).

Els interessats podran efectuar qualsevol pregunta o consulta formal sobre les característiques i l'abast de ladocumentació posada a la seva disposició, a través del Perfil del Contractant https://www.seu-

e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/relacio-de-

contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant i seran també per aquest mitjà les respostes de l'Ajuntament.

2.Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Contracte de la gestió dels serveis públics d'abastament d'aigua potable, de clavegueram i dedepuració de les aigües residuals de Sant Esteve Sesrovires, perquè passin a prestar-se sota la forma de gestióindirecta mitjançant el règim de la concessió del servei.

b) Àmbit geogràfic: terme municipal de Sant Esteve Sesrovires.

c) Codi CPV:65100000-4; Codi CPA: referències 36 i 37.

3. Tramitació, procediment i forma.a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: diversos criteris d'adjudicació.

4. Cànon de la concessió.

1. El concessionari abonarà a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires com a contraprestació per la cessió en ús de lesV

instal·lacions de l'Ajuntament un cànon inicial fix, valorat en 4.574.382,00 EUR, a recuperar en les taxes del servei públic

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

d'abastament d'aigua potable, i del servei públic de clavegueram i de depuració de les aigües residuals de Sant EsteveSesrovires, en un termini igual a la durada del contracte.

2. L'abonament del cànon inicial fix, s'efectuarà conjuntament en la data de formalització del contracte.

5. Valor estimat del Contracte: 80.055.628 EUR (IVA exclòs).

6. Garanties.

a) Provisional: no es requereix.

b) Definitiva: per import de 500.000,00 EUR. Es podrà prestar en qualsevol de les formes admeses legalment i esdipositarà a la Tresoreria Municipal.

7. Lloc i termini de presentació de les proposicions.

a) Termini i lloc de presentació d'ofertes:Els sobres s'han de presentar en el termini de 20 dies naturals a comptar desde l'endemà de la darrera publicació de l'anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, DOGC, a laseu electrònica de l'Ajuntament e-TAULER (https://seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-

transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/tauler-d-edictes-i-anuncis) i al perfil delcontractant

(https://www.seu-e.cat/web/santestevesesrovires/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-isubvencions/relacio-de-contractes/licitacions-en-tramit-perfil-de-contractant). En el cas que el termini de presentació deles proposicions finalitzés en dia festiu o dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.

Els sobres relatius a les propostes per a participar en la licitació, s'han de lliurar, abans de les 14.30 h de la data límit, al Registre General del SIAC, al Carrer Major, 8, de dilluns a divendres, de 8.30h a 14.30h; Telf. 937713017; Fax.937713120; ses.secretari@sesrovires.cat. En aquest mateix lloc i horari, també es podrà recollir la documentaciórelativa tant al PCAP com al PTT.

b) Documentació a presentar: la que exigeix la clàusula setzena del Plec de clàusules administratives particulars.

8. Durada de la concessió.

1. La concessió tindrà una durada de TRENTA (30) anys, comptats a partir de la data en què s'iniciï la prestació delservei. La data d'inici de la prestació del servei s'establirà en el contracte.

9. Criteris d'adjudicació. Criteris avaluables de forma automàtica (puntuació màxima 120 punts).

a) Criteris tècnics (fins un màxim de 20 punts):

a') Mitjans personals (fins un màxim de 4 punts).

b') Mitjans materials (fins un màxim de 6 punts).

c') Manteniment i conservació de les instal·lacions (fins un màxim de 4 punts).

d') Plans Directors dels serveis (fins un màxim de 2 punts).

e') Informació i relació amb els usuaris i l'Ajuntament (fins un màxim de 4 punts).

b) Criteris econòmics (fins un màxim de 100 punts):

a') Millora de la taxa d'abastament d'aigua (fins un màxim de 70 punts).

b') Millora de la taxa del servei de clavegueram i depuració (fins un màxim de 20 punts).

c') Millora del fons de reposició anual pel subministrament d'aigua (fins un màxim de 6 punts).

d') Millora del fons de reposició anual pel clavegueram (fins a un màxim de 4 punts).

10. Obertura de proposicions (sobres 1 i 2).

Mitjançant Decret d'Alcaldia es fixaran les dates d'obertura dels sobres 1 (no pública) i del sobre 2 (pública), el qual es

donarà publicitat al perfil del contractant referenciat.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

11. Despeses de publicitat: A càrrec de contractista adjudicatari.

Aquest Edicte es publicarà a part del perfil del contractant, a la seu electrònica de l'Ajuntament e-TAULER, juntamentamb els Plecs aprovats. Així mateix, es publicarà en el DOGC i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Sant Esteve Sesrovires, 30 de setembre de 2016

El secretari, Ricard Rosich i Palet

Vist i plau, l'alcaldessa, M. del Carme Rallo i Casanovas