Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació de personal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

ANUNCI

La junta de govern local de l'Ajuntament, en la sessió del dia 28 de setembre de 2016, va aprovar, en el marc delPrograma complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, les següents contractacions:

- Un operari de la brigada d'obres, dintre de la línia 2 de suport a col·lectius amb risc d'exclusió social, Morad El Jouhrati,amb el mateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal, amb una jornada de treball parcial de 20,00 horessetmanals i una retribució mensual bruta de 596,64 EUR.

- Una auxiliar administrativa, dintre de la línia 1 de suport integral al foment de l'ocupació, Marisa López Velasco amb elmateix règim jurídic i econòmic que la resta de personal, amb una jornada de treball parcial de 20,00 hores setmanals iuna retribució mensual bruta de 596,64 EUR.

Sant Esteve de Palautordera, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Dani Fernández Fuster