Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de procés selectiu per la generació d'una borsa de treball de treballador/a social
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

ANUNCI

Per resolució d'Alcaldia de 30 de setembre de 2016 s'ha aprovat la convocatòria per a la generació d'una borsa detreball de treballador/a social com a personal laboral temporal adscrit a l'Àrea de Serveis a les Persones de l'Ajuntamentde Sant Celoni. Les bases de la selecció són les següents:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU PER A LA GENERACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL, PER A ATENDRE SUBSTITUCIONS I/O LLOCS EVENTUALS.

1- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

És objecte d'aquesta convocatòria la generació d'una Borsa de treball de Treballador/a social per atendre substitucionsi/o llocs eventuals.

Categoria: Tècnic/a mitjà/jana.

Grup professional: A2.

Lloc de treball: Treballador/a social.

Adscripció: Àrea de Serveis a les persones.

Funcions bàsiques a desenvolupar són les següents:

? Aplicació i avaluació del tractament de suport individual o familiar a processos d'integració social i laboral, alstractaments mèdics i psicològics, a l'educació i escolarització dels fills, a les relacions familiars i personals, etc., d'acordamb l'elaboració prèvia del pla de treball.

? Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball social individual, si s'escau, en coordinació amb altres professionalso serveis de primer nivell.

? Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió a partir del treball individualitzat i familiar.

? Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de reforçar el component socialitzador de la intervencióen qualsevol edat de l'usuari, bàsicament amb persones que tenen especials dificultats en el seu procés d'integració icirculació social.

? Recepció i anàlisi de les demandes en l'atenció directa a l'usuari o a la seva família.

? Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiquesindividuals i familiars concretes.

? Tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions individuals i/o familiars a les que pugui tenir dretl 'usuari aquesta funció implica una coordinació entre els serveis socials del primer nivell (serveis públics i privats), així com amb la resta de serveis de benestar (salut, ensenyament, etc.) existents en el territori per tal de millorar l'atenció a l'usuari.? Tramitació de propostes de derivació a serveis d'atenció especialitzada, d'acord amb els altres membres de l'equip,així com el seu seguiment ?quan es consideri oportú- i el suport posterior als processos d'incorporació social.

Tasques pròpies del lloc de treball:

? Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària dins el seu àmbit territorial.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Informar, orientar i assessorar a les persones i grups sobre els seus drets i sobre els recursos socials als que puguintenir accés.

? Valorar i fer diagnòstics socioeducatius i sóciolaborals per tal de proposar si s'escau processos de millora per l'individuo grup familiar.

? Atendre, valorar i intervenir sobre les demandes socials dins el seu àmbit territorial i aplicar el tractament social osocioeducatiu i les intervencions necessàries en situació de necessitat i fer-ne l'avaluació.

? Atendre, valorar i intervenir sobre les demandes relacionades amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció del'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i dins l'àmbit municipal.

? Detectar i intervenir en situacions de risc social.

? Orientar l'accés a serveis socials especialitzats quan s'escaigui i coordinar-se amb els mateixos, amb altres equipsprofessionals d'altres sistemes de benestar social i amb associacions i entitats que actuen dins l'àmbit social quan siguinecessari.

? Valorar i gestionar l'accés a les prestacions i recursos municipals disponibles i avaluar el seu impacte en el procés demillora de l'usuari o família.

? Impulsar i dissenyar projectes (grupals i/o comunitaris) per afavorir la participació social i el desenvolupamentd'habilitats de persones, grups i comunitats, prestant especial atenció a aquells col·lectius en situació desfavorida i/o derisc.

? Altres tasques que es puguin despendre de les funcions dels serveis socials que contempla l'article 7 de la Llei12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

2- REQUISITS DELS/DE LES ASPIRANTS.

Per a ser admesos/ses a les proves convocades, els/les aspirants hauran de reunir els següents requisits:

1. Tenir 16 anys i no excedir de la data de jubilació, referits ambdós límits a la data de termini de presentació d'instàncies.

2. Posseir el títol de Grau o Diplomat/da universitari en Treball social.

3. No patir malaltia o defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament de les corresponents funcions.

4. No estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat/da, mitjançantresolució administrativa ferma, del servei de qualsevol administració.

5. No trobar-se comprès/sa en causes d'incapacitat o incompatibilitat de les previstes a la legislació vigent.

6. Nacionalitat espanyola, comunitària, d'aquells estats membres que en virtut de tractats internacionals celebrats per laUnió Europea i ratificats per Espanya sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors/es així com el/lesestrangers/eres residents legalment.

Els requisits hauran d'ésser al·legats en el moment de presentar la instància i s'han d'acreditar fefaentment per tald'ésser valorats.

3- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Les instàncies sol·licitant prendre part en les proves selectives en les quals els/les aspirants hauran de manifestar quecompleixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base 2a, s'adreçaran a l'alcalde de l'Ajuntament de SantCeloni i es presentaran al Registre General d'aquest. També es podran presentar en la forma que determina lanormativa del procediment administratiu.Termini de presentació: 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases al web municipal i al V

BOP.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Els/les aspirants acompanyaran a la instància de sol·licitud, la següent documentació en original o fotocòpiescompulsades:

-DNI o passaport.

-Curriculum vite, amb referència expressa als mèrits que s'acreditin documentalment.

-Certificat de coneixements de Llengua catalana del nivell C o equivalent.

-Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni haver estatseparat/da del servei de l'administració pública mitjançant expedient disciplinari.

-Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que estableix lanormativa del personal al servei de les administracions públiques.

-Documentació acreditativa de la formació bàsica requerida i del mèrits d'experiència professional i formaciócomplementària. Els mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

L'acreditació de l'experiència laboral s'haurà d'efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals i del certificatde vida laboral de la Seguretat social.

L'acreditació de la formació s'haurà de fer aportant títol que expressi la durada en hores.

Les persones aspirants es queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de dades personalsnecessàries per a la gestió del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

4- ADMISSIÓ DELS/DE LES ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia, aprovarà la llista provisional de persones aspirantsadmeses i excloses, atorgant un termini de 3 dies hàbils per esmenar o reclamar. Les al·legacions seran resoltes en eltermini màxim de 3 dies hàbils, des de la finalització del termini de presentació, transcorregut el qual sense que s'hagi dictat resolució, s'entendran desestimades. En el cas que no se'n presentin s'entendrà elevada a definitiva la llistaprovisional.

5- ÒRGAN DE SELECCIÓ.

L'òrgan de selecció serà determinat per l'alcalde i a la mateixa resolució indicarà el lloc, dia i hora de constituciód'aquest i d'inici del procés selectiu. El composaran:

Presidenta: El director de l'Àrea de Serveis a les persones.

Secretari: Un representant de Recursos humans.

Vocals: Dos/dues tècnics/ques designats/des per l'Alcaldia.

La designació dels/de les membres del Tribunal, que hauran de tenir la idoneïtat necessària per la plaça a cobrir,inclourà la dels seus/seves respectius/ves suplents.

6- DESENVOLUPAMENT DE LA SELECCIÓ.

Fase d'exercicis:

1r. Exercici. Els/les aspirants hauran d'acreditar el coneixement suficient de la llengua catalana mitjançant el certificat denivell C de la Junta Permanent de Català, o d'algun dels certificats o titulacions equivalents, que s'haurà d'aportar en elmoment de presentar la instància. Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats hauran derealitzar una prova de Llengua Catalana de caràcter obligatori i eliminatori. La prova de català puntuarà com a apte o no apte. Restaran exemptes d'aquesta prova les persones que hagin resultat apte, pel nivell requerit, en qualsevol procés

selectiu promogut per l'Ajuntament de Sant Celoni, durant els darrers dos anys, comptats des de la data de finalitzacióN

del termini de presentació de sol·licitud d'aquest procés.

V

El Tribunal podrà demanar l'assistència de personal tècnic especialitzat per a la realització d'aquesta prova.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

2n Exercici. Consistirà en respondre per escrit en un termini màxim de 45 minuts, un qüestionari tipus test, consistent en20 preguntes amb respostes alternatives, relacionades amb el temari que s'acompanya com a Annex I. Aquest exercicies puntuarà de 0 a 20 punts i s'haurà d'obtenir un mínim de 10 punts per superar l'exercici.

La fórmula que s'aplicarà per a la correcció d'aquest exercici serà la següent:

Respostes correctes= 1 punt cadascuna.

Respostes incorrectes= -0,50 punts cadascuna.

Respostes en blanc= 0 punt cadascuna.

3r. Exercici. Es realitzarà, si el tribunal ho considera adient, una entrevista personal als/a les aspirants que hagin superatels exercicis anteriors. Tractarà sobre temes relatius a la trajectòria professional, així com a les característiquespersonals d'adequació a l'especialitat i les característiques específiques del lloc de treball. Puntuarà un màxim de 2punts i no tindrà caràcter eliminatori.

El segon exercici serà obligatori. El/la aspirant que no tingui la puntuació mínima exigida restarà eliminat/daautomàticament. Un cop finalitzat cada exercici, els/les membres del Tribunal podran sol·licitar dels/de les aspirants, elsaclariments que considerin adients. La puntuació total obtinguda serà la suma dels diferents exercicis en la fased'oposició i concurs. El puntuació obtinguda en la fase de concurs només serà tinguda en compte en cas d'haversuperat la fase d'oposició.

Fase de concurs: En la fase de concurs l'Òrgan de selecció valorarà els mèrits al·legats i justificats, de les aspirants quehagin superat la fase d'exercicis. Computarà un màxim de 3 punts, en base al següent:

? Un màxim de 2 punts per experiència laboral associada al lloc de treball o assimilable a criteri de l'òrgan de selecció, araó de 0,20 punts per mes complet o fracció.

? Un màxim de 2 punts per formació complementària a la requerida preceptivament, segons el barem següent:

? 0,5 punts per un segon títol de superior categoria adient a les funcions pròpies del lloc de treball.

? 0,20 punts per cursos de més de 20 hores, assimilables a les funcions pròpies de lloc.

? 0,15 punts per cursos de fins a 20 hores, assimilables a les funcions pròpies de lloc.

L'ordre de qualificació global vindrà donada per la puntuació de les diverses fases, que es configura per un màxim de 25punts.

7- RESULTAT DE LES PROVES I ESTABLIMENT DE BORSA DE TREBALL.

Acabat el procés, l'Òrgan de selecció declararà establerta la Borsa de treball per tal de proveir si s'escau, contractacionstemporals derivades de necessitats de l'Ajuntament, quan les característiques i categories dels llocs de treball siguinassimilables a l'objecte de la present convocatòria. Les persones aspirants aprovades seran cridades segons l'ordre depuntuació, i s'estableix un període de vigència de dos anys des de la data de finalització del procés selectiu.

La puntuació atorgada, així com la llista d'aprovats/des amb les seves respectives puntuacions, es faran públiques alfinal de cada sessió, en el mateix local on es celebrin les proves.

8- NORMATIVA SUPLETÒRIA.

En tot allò no previst a les presents bases serà d'aplicació la Llei 7/2007 de l'Estatut bàsic de l'Empleat públic; el RDLeg. 1/1995 de l'Estatut dels Treballadors i, supletòriament, la Llei 30/1984 de mesures per a la Reforma de la funciópública; el DL 2/2003 pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; la Llei 7/1985 debases de règim local; el DL 1/1997; el decreta 214/1990 i altra normativa que sigui d'aplicació.

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

9- RECURSOS.

Els/les interessats/des podran impugnar les presents bases, així com la convocatòria i quants actes es derivin de lamateixa en els casos i en la forma establerta legalment, mitjançant recurs contenciós administratiu i en el termini de dosmesos a cmptar des de la publicació de la convocatòria.

ANNEX I.

TEMARI.

1. El municipi concepte i elements. El terme municipal. La població i l'empadronament.

2. L'Organització municipal.

3. L'acte administratiu: Concepte, classes i elements. Eficàcia i invalidesa dels actes administratius.

4. La llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. Objecte i contingut.

5. Competències dels ajuntaments en l'àmbit dels serveis socials bàsics.

6. Els serveis socials bàsics. Concepte i marc legal.

7. El rol del/de la treballador/a social als equips d'atenció primària.

8. L'entrevista en treball social.

9. El treball social individual.

10. Pautes per a l'elaboració d'un projecte comunitari.

11. El treball en equip. Concepte i característiques.

12. La Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència(LAPAD). Concepte. Objectius. Persones beneficiàries.

Sant Celoni, 26 de setembre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu i Fontanillas