Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de preus públics
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Celoni

EDICTE de l'Ajuntament de Sant Celoni sobre aprovació de preus públics

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Celoni, en sessió de 22 de setembre de 2016, va aprovar els preuspúblics que es relacionen a continuació, els quals s'exposen al públic per a general coneixement i d'acord amb el detallsegüent: APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL PROGRAMA MUNICIPAL D'ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN 2016-

2017.

? 15 EUR/trimestre en concepte d'inscripció al programa d'activitat física per a gent gran per a 2 hores setmanalsd'activitat. ? 21 EUR/trimestre en concepte d'inscripció al programa d'activitat física per a gent gran per a 3 hores setmanalsd'activitat. ? 30 EUR/trimestre en concepte d'inscripció al programa d'activitat física per a gent gran per a 5 hores setmanalsd'activitat.

Aquests preus públics són aplicables a partir de la seva aprovació i la seva vigència es mantindrà mentre no se n'acordila modificació o la derogació.

Sant Celoni, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francesc Deulofeu Fontanillas