Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació infructuosa per donar per assabentat de l'ordre d'execució a la Comunitat de Propietaris de l'aparcament del c/ Vicenç Zenón i Biosca, 2-4
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

X135/2015/000119.

A l'efecte d'allò que preveu, l'article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, es notifica a CPH Vicenç Zenon i Biosca 2 per haver resultat infructuosos els intents de notificació,del decret de la Regidora de Llicències d'activitats i via pública núm. AP26161231 de data 25 de juliol de 2016, el quales transcriu íntegrament a continuació:

"En inspecció d'ofici realitzada per l'inspector del Departament de Protecció en data 14 de juliol de 2015 va comprovarque la vorera davant del carrer Vicenç Zenon i Biosca, 2-4 confrontant al gual amb codi identificador número 3766, iplaca número 2266 es troba en mal estat., en concret panots enfonsats amb algunes peces trencades.

En data 23 de juliol de 2015 la CPA Vicenç Zenon i Biosca 2-4 va rebre el requeriment de data 14 de juliol de 2015emes per la Unitat de Llicències d'Activitats i Via Pública.

En data 16 d'octubre de 2015 l'inspector municipal va comprovar que no s'ha subsanat les deficiències detectades.

L'article 53 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic, estableix com a obligació de la persona titulardel gual, entre d'altres el "Mantenir el paviment confrontant a la porta d'accés dels vehicles i la pintura de la calcada en perfecte estat, i de conformitat amb les disposicions d'aquesta ordenança, sol·licitant, si s'escau, l'autorització pertinent."

L'article 72 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic estableix com a falta lleu el no mantenir elpaviment confrontant a la porta d'accés dels vehicles i la pintura de la calcada en perfecte estat, i l'article 73 de lamateixa ordenança considera com a falta greu el desobeir les resolucions municipals.

D'acord amb l'establert al Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 dejuny i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú.

D'acord amb l'article 6è de l'Ordenança Fiscal núm. 8 sobre la taxa per la prestació de serveis urbanístics i inspeccions,la incoació d'ofici d'aquest procediment d'ordre d'execució generarà la liquidació d'una taxa acreditativa per un import de300,00 EUR, que s'haurà de fer efectiva abans del venciment i a les entitats bancàries col·laboradores que s'indicaran ala liquidació que s'aprovarà i es notificarà properament.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 25/04/2016;

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al/a la regidor/a de Llicències d'obertura d'activitats ivia pública, Elena Amat i Serrano pel/s decret/s número AALB150032 de data 25/06/2015 publicat/s al BOP 14/07/2015,sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de SantBoi de Llobregat,

ACORD:

Primer.- Ordenar a la Comunitat de Propietaris de l'aparcament del carrer Vicenç Zenon i Biosca 2-4, amb NIF H62355680, com a titular de la llicència de gual amb codi identificador número 3766, i placa número 2266, que, en el termini màxim d'un mes comptador a partir de la notificació de la present resolució, procedeixi a realitzar les obres de

reparació de la vorera confrontant al gual.

Segon.- La present ordre d'execució substitueix la llicència d'obres i, per tant, la interessada no haurà de sol·licitar-la pelcompliment d'aquesta resolució; advertir a la interessada, però, que per realitzar altres obres que no estiguin incloses en la present resolució Sí que haurà de sol·licitar llicència, prèviament a l'inici de les mateixes. E

Tercer.- Atorgar a la interessada un termini de deu dies d'audiència, a fi i efecte que pugui presentar els documents oC

al·legacions que estimi convenients.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Quart.- Advertir a la interessada que transcorregut el termini atorgat, l'Ajuntament procedirà a efectuar la corresponentcomprovació del compliment de la present ordre d'execució i que, en cas d'incompliment, es podrà procedir, d'acordamb l'article 82 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic a la imposició de multes coercitives, fins ala quantia màxima de 600 EUR i amb un màxim de tres de consecutives, sense caràcter sancionador. Tanmateix podràprocedir a l'execució subsidiària del present acte administratiu, amb càrrec de la propietat, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedimentadministratiu comú, així com a la incoació del corresponent expedient sancionador, i l'adopció d'altres mesures al'empara de l'article 80 de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús del domini públic, com a la suspensió o la prohibicióde l'ús privatiu o comú especial del domini públic.

Contra aquest acte administratiu, que és de tràmit de caràcter qualificat, podeu interposar recurs de reposició davantl'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiudavant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendredesestimat de forma presumpta.

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciososadministratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepciód'aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient."

Sant Boi de Llobregat, 27 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández