Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació infructuosa per donar per assabentat de la desestimació d'una sol·licitud d'empadronament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

X504-2016-2914-32.

A l'efecte d'allò que preveu, l'article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, es notifica a Ismael El Bouchti Bensaed per haver resultat infructuosos els intents de notificació, deldecret de El/la Alcalde/ssa núm. AP28161169 de data 30 d'agost de 2016, el qual es transcriu íntegrament acontinuació:

"Vista la sol·licitud d'alta al Padró municipal d'habitants presentada per ISMAIL EL BOUCHTI BENSAED amb DNInúmero 48165513V el dia 22/06/2016, en que manifestava residir a l'adreça C RAMON LLULL, 49 02 01 d'aquestmunicipi.

D'acord amb les comprovacions efectuades per la Policia Local, a resultes de les quals es van presentar al domicili del'adreça esmentada el dia 24/06/2016 on al entrevistar-se amb un dels residents de l'habitatge, aquest va manifestar queel Sr. Bouchti no resideix en aquest domicili.

Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 30/08/2016.

Atès l'article 59. 2 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de las Entitats Locals "L'Ajuntament podràcomprovar la veracitat de les dades consignades pels veïns,..."

Atesos els articles 17.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 62 del Reial decret1690/1986, segons els quals, els Ajuntaments realitzaran les actuacions i operacions necessàries per tal de manteniractualitzats els seus padrons i que aquests concordin amb la realitat.

Vist l'article 54 del Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcacióterritorial de les entitats locals, d'acord amb el qual tota persona està obligada a inscriure's en el padró del municipi en elqual resideixi habitualment. El que visqui a varis municipis s'haurà d'inscriure només en aquell on habiti més temps al'any.

D'acord amb les facultats i les competències conferides legalment al/a la regidor/a de Padró municipal d'habitants, JuanAntonio Tamayo Fernández pel/s decret/s número AALB150024 de data 23/06/2015 publicat/s al BOP 08/07/2015,sobre delegació de competències a aquest ponent per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de SantBoi de Llobregat.

Donada la vacant, absència o malaltia de la persona titular de la competència, de la persona titular de la corresponentàrea d'actuació, i de la persona titular de l'àrea d'actuació de Governança i Qualitat Democràtica, les atribucions sónassumides directament per l'Alcaldessa.

ACORD:

Desestimar la sol·licitud d'empadronament de ISMAIL EL BOUCHTI BENSAED amb DNI 48165513V al carrer RAMONLLULL, 49 02 01.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, podeu interposar recurs de reposició davantl'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició podeu interposar recurs contenciós administratiudavant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Així mateix, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciososadministratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepciód'aquesta notificació.

No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho creieu convenient."

Sant Boi de Llobregat, 27 de setembre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández