Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Exposició al públic del compte general del 2015
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

EDICTE

Formulat i rendit el Compte General del Pressupost d'aquesta entitat local corresponent a l'exercici 2015, s'exposa alpúblic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de Comptes, durant quinze dies. Enaquest termini i vuit dies més s'admetran les reclamacions i observacions que puguin formular-se per escrit, les qualsseran examinades per l'esmentada Comissió que practicarà les comprovacions que cregui necessàries, emetent nouinforme, abans de sotmetre-les al Ple de la Corporació, per a que puguin ser examinades i, en el seu cas, aprovades deconformitat amb el que disposa l'article 212, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la LleiReguladora de les Hisendes Locals.

Sant Bartomeu del Grau, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Emili Benito i Sayol