Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Requisits per cobrir la vacant del càrrec de jutge de pau titular de Sant Andreu de la Barca
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

ANUNCI

Per Decret de l'Alcaldia de data 23 de setembre de 2016, núm. 086/2016, es va incoar l'expedient per al nomenamentde jutge de pau titular de Sant Andreu de la Barca.

De conformitat amb el que disposa l'article 5 de Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s'anuncia lapropera vacant del càrrec de jutge de pau de Sant Andreu de la Barca.

Tota persona que estigui interessada en desenvolupar el càrrec meritat i reuneixi els requisits legals que a continuaciós'indiquen, podrà presentar la seva instància durant el termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicaciód'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, acompanyada d'un Currículum Vitae i una fotocòpia delDNI. Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de 9.00 a 14.00hores, de dilluns a divendres.

REQUISITS:

- Tenir nacionalitat espanyola.

- Ser major d'edat.

- Acreditar no tenir cap impediment físic o psíquic per a la funció judicial (aportant certificat de salut emès perprofessional competent).

- No haver estat condemnat per delicte dolós mentre no s'hagi obtingut rehabilitació.

- Els que estiguin processats per delicte dolós fins que no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment.

- Estar en ple exercici dels drets civils.

L'Ajuntament podrà verificar els documents aportats per comprovar la seva veracitat.

Sant Andreu de la Barca, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, M. Enric Llorca i Ibáñez