Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'una tinent d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

DECRET d'Alcaldia

Assumpte: Nomenament Tinent d'Alcalde ? Pressa possessió Regidora Sra. Rosario Ramírez Pastora ? Legislatura2015-2019

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió ordinària, duta a terme el dia 24 de setembre de2015, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

"1.1.02. Retre compte al Ple de la Corporació de l'escrit presentat pel 1r. Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de SantAndreu de la Barca, Sr. Luís Felipe Nieto Guillén, de renúncia voluntària al seu càrrec de regidor, a partir del dia 1d'octubre de 2015."

Atès que aquest acord va ser comunicat a la Junta Electoral Central, el President de la qual va expedir en data 5d'octubre de 2015 credencial expressiva de que la Sra. ROSARIO RAMÍREZ PASTORAL havia sigut designadaREGIDORA d'aquest Ajuntament per estar inclosa en la llista de la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes deCatalunya ? Candidatura de Progrés a les eleccions locals de 24 de maig de 2014, en substitució, per renúncia, del SrLuis Felipe Nieto Guillén.

Atès que de conformitat amb el que disposa l'apartat 8è de l'article 108 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, la candidata Sra. Rosario Ramírez Pastora va prendre possessió, adquirint la plena condiciódel seu càrrec com a regidora en el Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 31/10/2015, prometent laConstitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases deRègim Local, en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l'article 55del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, i amb l'article 73 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la designaciódels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret,d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Atès que aquesta Alcaldia, es ús de les competències, que li atorga la legislació vigent, en data 2 de novembre de 2015,va nomenar membre de la Junta de Govern Local a la Sra. Rosario Ramírez Pastora.

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment esmentada,

HE RESOLT:

Primer.- NOMENAR 7a. Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament a la Regidora Sra. Rosario Ramírez Pastora, amb efectesdel dia d'avui, la qual substituirà a aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia, segons l'ordre establertmitjançant Decret núm. 075/2015, de 30 de setembre de 2015, desenvolupant les atribucions i competències que emreconeix la legislació vigent.

Segon.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançantDecret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 1r. Tinent d'Alcalde i, en el seudefecte, per qualsevol dels altres Tinents d'Alcalde establerts segons l'ordre que consta en el Decret núm. 075/2015, de30 de setembre, que es trobin presents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense queduran el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d'un/a d'ells/elles.

Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució a la Regidora Sra. Rosario Ramírez Pastora, fent constar que haurà deE

mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcaldessa accidental, no podent,CDil uns, 17 d'octubre de 2016

durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgaraltres noves.

Sant Andreu de la Barca, 2 de novembre de 2015

L'alcalde, M. Enric Llorca Ibáñez

Davant meu, el secretari, Rafael Fernández Ferrándiz