Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament dels tinents d'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

DECRET d'Alcaldia

Assumpte: Nomenament Tinents d'Alcalde ? Renúncia Luis Felipe Nieto Guillén ? Legislatura 2015-2019 (2).

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió ordinària, duta a terme el dia 24 de setembre de2015, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

"1.1.02. Retre compte al Ple de la Corporació de l'escrit presentat pel 1r. Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de SantAndreu de la Barca, Sr. Luís Felipe Nieto Guillén, de renúncia voluntària al seu càrrec de regidor, a partir del dia 1d'octubre de 2015."

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 046/2015, de 16 de juny, es va resoldre nomenar, entre d'altres, al Sr. LuisFelipe Nieto Guillén, 1r. Tinent d'Alcalde d'aquesta Corporació.

Atès que com a conseqüència de la seva renúncia es fa necessari reorganitzar i reordenar les tinences d'alcaldia, lesquals hauran de substituir a aquesta Alcaldia, en totes les atribucions que té conferides, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases deRègim Local, en concordança amb les previsions de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l'article 55del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local deCatalunya, i amb l'article 73 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, la designaciódels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant Decret,d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Atès que aquesta Alcaldia, es ús de les competències, que li atorga la legislació vigent, amb data 15 de juny de 2015, java procedir a la designació dels membres de la Junta de Govern Local.

Per tot això, en ús de les atribucions que em confereix la legislació anteriorment esmentada,

HE RESOLT:

Primer.- REORDENAR les Tinences d'Alcaldia d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, les quals substituiran aaquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o malaltia:

- 1r. Tinent d'Alcalde: Sra. Montserrat Tobella Canals.

- 2n. Tinent d'Alcalde: Sra. Eva Prim Canals.

- 3r. Tinent d'Alcalde: Sr. Juan Pablo Beas Fernández.

- 4t. Tinent d'Alcalde: Sra. Dolors Bedós Bueno.

- 5è. Tinent d'Alcalde: Sr. Francesc Delgado Comajuncosas.

- 6è. Tinent d'Alcalde: Juan Pérez López.Segon.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les atribucions i competències que emreconeix la legislació vigent seran desenvolupades pels Tinents d'Alcalde d'acord amb l'ordre establert en l'apartatanterior.

Tercer.- A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde que hagi d'assumir les seves competències.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 1r. Tinent d'Alcalde i, en el seudefecte, per qualsevol dels altres Tinents d'Alcalde establerts segons l'ordre que consta en l'apartat primer que es trobinpresents, els quals hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que duran el mateix dia pugui actuar com Alcalde accidental més d'un/a d'ells/elles.

Quart.- COMUNICAR aquesta resolució als/les Tinents d'Alcalde, fent-los constar que hauran de mantenir informada aaquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde/essa accidental, no podent, durant l'esmentatexercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres noves.

Sant Andreu de la Barca, 30 de setembre de 2015

L'alcalde, M. Enric Llorca Ibáñez

Davant meu, el secretari, Rafael Fernández Ferrándiz