Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació del cartipàs municipal per renúncia voluntària
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

DECRET

Assumpte: Modificació Cartipàs Municipal - Legislatura 2015-2019 ? Renúncia voluntària Luis Felipe Nieto Guillén (1-10-

2015).

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió ordinària, duta a terme el dia 24 de setembre de2015, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

"1.1.02. Retre compte al Ple de la Corporació de l'escrit presentat pel 1r. Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de SantAndreu de la Barca, Sr. Luís Felipe Nieto Guillén, de renúncia voluntària al seu càrrec de regidor, a partir del dia 1d'octubre de 2015."

Atès que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 47/2015, de 16 de juny, es va resoldre aprovar l'organització del'administració municipal executiva d'aquest Ajuntament, així com la designació dels seus Presidents; i el nomenamentdels regidors/es delegats/ades de l'Alcaldia pel seguiment i gestió ordinària dels assumptes corresponents a lesregidories adscrites a les àrees de l'organització municipal.

Atès que el Sr. Luís Felipe Nieto Guillén va ser nomenat President de l'Àrea de Serveis Territorials, Sostenibilitat iSeguretat Ciutadana i Circulació i Regidor Delegat d'Urbanisme i de Protecció Civil.

Atès que és voluntat d'aquest Alcaldia que les atribucions delegades a favor del Sr. Luis Felipe Nieto Guillén siguindelegades a favor d'un altre regidor/a d'aquesta Corporació per tal de seguir dotant d'una major eficàcia i celeritatl'actuació municipal.

Atès el que disposa l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, en concordançaamb les previsions de la legislació autonòmica de règim local contingudes en l'article 56.3 Decret Legislatiu 2/2003, de28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb els articles 23 isegüents del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l'article 43 del Reglamentd'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 denovembre.

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,Reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril; article 53 delDecret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya il'article 7.1 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

HE RESOLT:

Primer.- NOMENAR Presidenta de l'Àrea de Serveis Territorials, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana i Circulació a la 2a.Tinent d'Alcalde, Sra. Eva Prim Canals.

Segon.- NOMENAR Regidora delegada de l'Alcaldia pel seguiment i gestió ordinària dels assumptes corresponents a laRegidoria d'Urbanisme a la 2a. Tinent d'Alcaldia, Sra. Eva Prim Canals.

Tercer.- NOMENAR Regidor delegat de l'Alcaldia pel seguiment i gestió ordinària dels assumptes corresponents a laRegidoria de Protecció Civil al Sr. Luis Oulego Moral.Quart.- COMUNICAR a la Sra. Eva Prim Canals que com a Presidenta de l'Àrea de Serveis Territorials, Sostenibilitat iSeguretat Ciutadana i Circulació exercirà les atribucions següents, sense perjudici de les atribucions que se li puguinconferir en un futur:

a) Coordinar les diferents regidories pel seguiment i avaluació dels projectes i programes establerts, així com el seguiment dels diferents assumptes i tràmits que en les mateixes es duguin a terme.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

b) Exercir la direcció de la política municipal, segons les directrius assenyales per l'Alcalde, el Ple o la Junta de GovernLocal.

c) Vigilar i controlar que s'acompleixin les directrius i acords dels òrgans de govern.

d) Proposar a l'Alcaldia resolucions que es considerin procedents en els assumptes que siguin de la seva competència.

e) Elevar al Ple de la Corporació, previs els tràmits d'informació o supervisió de les Comissions Informatives, elsassumptes que s'hagin de sotmetre a l'esmentat òrgan.

Cinquè.- DELEGAR a favor de la Sra. Eva Prim Canals i del Sr. Luis Oulego Moral com a Regidors delegats de l'Alcaldiala facultat de direcció de les Regidories d'Urbanisme i Protecció civil i dels serveis/departaments adscrits, la seva gestió ila signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució, siguin necessàries perl'execució de les seves funcions. Sens perjudici d'això, la concreció exacta de totes les facultats serà objecte deresolució/ns posterior/rs.

Sisè.- Totes les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits d'aquesta delegació, no sentsusceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor/a.

Setè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament d'organització, funcionament irègim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, tindran efectes des del diasegüent a la data de notificació d'aquest Decret als/les regidors/es afectats/ades, i tindran caràcter indefinit, senseperjudici de la potestat d'advocació d'aquesta Alcaldia.

Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la competència delegada de formatàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de les delegacions.

Novè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el seu text íntegre enel Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa l'article 44.2 del text legal abans esmentat.

Sant Andreu de la Barca, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, M. Enric Llorca Ibáñez

Davant meu, el secretari, Rafael Fernández Ferrándiz