Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases d'assignacions econòmiques per al foment de l'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

EDICTE de publicació de les bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades

1. INTRODUCCIÓ.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de Suport a les PolítiquesSocials Municipals 2016-2019, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i amb l'objecte d'incentivar la contractació depersones desocupades, té la voluntat d'establir una línia d'assignacions econòmiques públiques per al foment del'ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ.

L'objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud,tramitació, concessió, pagament i justificació de l'assignació econòmica que atorgui l'Àrea Metropolitana de Barcelona al'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

La finalitat de l'assignació econòmica és, d'una banda, fomentar l'adquisició de competències i millorar l'ocupabilitat depersones que es trobin en situació de recerca activa de feina i, d'una altra, el desenvolupament del teixit empresarial delmunicipi, mitjançant ajuts econòmics.

L'atorgament d'aquest ajut econòmic té com a finalitat subvencionar el 50% de la contractació per part de les empreses ientitats que desenvolupin la seva activitat a l'àrea metropolitana de Barcelona (prioritàriament al municipi de Sant Adriàde Besòs) i que contractin persones en situació d'atur.

3. RÈGIM JURÍDIC.

El Projecte s'emmarca dins de les bases i directrius reguladores del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques SocialsMunicipals 2016-2019 i el règim jurídic aplicable serà la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions i laNormativa Reguladora de les Subvencions pròpia de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Les presents bases són compatibles amb subvencions i ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionalso internacionals, amb el mateix objecte. No obstant això, l'import total de les diferents assignacions econòmiques nopodrà excedir en cap cas el 50% del cost de la contractació. Igualment seran compatibles amb bonificacions iexempcions fiscals que es puguin aplicar a les empreses i entitats beneficiàries d'aquesta assignació econòmica.

En aquest mateix sentit, l'atorgament de l'assignació econòmica no podrà donar com a resultat que les empresesbeneficiàries de l'assignació econòmica esmentada puguin oferir preus per sota dels considerats de mercat o quesignifiqui una alteració de les condicions de lliure competència.

Les assignacions econòmiques a les quals fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, sónrevocables o reduïbles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les presents basesreguladores, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com aprecedent.

L'atorgament de les assignacions econòmiques es condiciona al compliment de la finalitat definida al punt 2 i tenencaràcter no devolutiu, sense perjudici del seu reintegrament.La gestió de les assignacions econòmiques s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència,concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs quedarà exempt de les responsabilitats civil, mercantil, laboral o de qualsevol altra mena derivades de les actuacions a què quedin obligades les empreses i les entitats destinatàries de les assignacions econòmiques atorgades. El destí de les assignacions econòmiques concedides no podrà alterar-se en cap cas pelE

beneficiari.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Les empreses i les entitats beneficiàries no podran desenvolupar cap activitat il·lícita o que suposi discriminació, atempticontra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans. A més, restaransotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix lanormativa aplicable en matèria de subvencions.

Les dades de caràcter personal que es reflecteixin en la documentació a la qual doni lloc la tramitació de les presentsbases, passaran a formar part dels fitxers de dades de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis que, amb caràcter general, presta aquesta entitat. La participació al programa d'ajudes implica queles dades de caràcter personal que es comuniquin podran ser cedides a Administracions Públiques o entitatscol·laboradores. Aquesta cessió, no obstant això, només podrà tenir lloc per facilitar el compliment de les finalitatsdirectament relacionades amb les funcions d'aquesta entitat.

En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,la persona sol·licitant podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com qualssevol altres quelegalment li corresponguin, adreçant-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, situada a la planta baixa de l'Ajuntament deSant Adrià de Besòs (plaça de la Vila, 12, Sant Adrià de Besòs).

4. REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR I DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES.

Podran ser beneficiàries de les assignacions econòmiques aquelles empreses que contractin persones que es trobin ensituació d'atur amb una antiguitat mínima de 3 mesos, i estiguin inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades(DONO) a les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya, prèviament a l'inici del contracte i prioritàriament:

? Aquelles que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d'atur.

? Aturades de llarga durada.

? Majors de 45 anys.

? Joves de 16 a 35 anys.

? Amb discapacitats.

? Aquelles que pertanyin a famílies amb tots els seus membres a l'atur.

? Dones desocupades.

Per tal de poder beneficiar-se de l'assignació d'aquest programa, les persones contractades hauran d'estarempadronades a Sant Adrià de Besòs amb una antiguitat mínima de 6 mesos en la data d'inici del contracte, tal comestableix el punt 10 d'aquestes bases.

Podran ser beneficiàries de les assignacions econòmiques les entitats i empreses que acompleixin tots els següentsrequisits:

- Que no hagin mantingut relació laboral en els 18 mesos anteriors la persona proposada per a la contractació.

- Que no hagin realitzat acomiadaments improcedents de treballadors en els 12 mesos anteriors a la data decontractació.

- Que no hagi realitzat acomiadaments a treballadors o Expedients de Regulació d'Ocupació de treballadors en els 3mesos anteriors a la data de contractació.

- Tenir una plantilla inferior o igual a 150 persones.

- Tenir seu social, delegació o centre de treball en el terme municipal de Sant Adrià de Besòs o en l'àrea metropolitanade Barcelona.- Formalitzar un contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos. E

- Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de l'assignació econòmica.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Queden excloses dels contractes susceptibles de l'assignació econòmica d'aquest programa les següents persones:

- Aquelles amb relació de parentiu, sigui conjugal, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusiu, deles persones titulars de l'empresa o de l'entitat que les contracti.

- Els i les membres dels òrgans d'administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o dels quitinguin una participació del capital de l'empresa igual o superior al 25%.

- Els alts directius/ves.

No tindran dret a l'assignació econòmica de la vigent edició del programa aquelles empreses que en fossin beneficiàriesen el període immediatament anterior i que vulguin contractar pels mateixos llocs de treball o a persones que jahaguessin generat aquesta assignació econòmica.

Queden excloses d'aquest programa totes les administracions públiques, els organismes públics, les societatsmercantils públiques i les societats mercantils privades amb majoria de capital social públic o on la majoria delsmembres del màxim òrgan de govern siguin de titularitat pública o nomenats per un ens públic.

5. OBLIGACIONS DE LES PERSONES A CONTRACTAR I DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES.

Les persones contractades en el marc d'aquestes bases hauran de participar amb una assistència del 100% a unaformació obligatòria.

Les empreses o entitats beneficiàries de les assignacions econòmiques hauran de complir totes les següentsobligacions:

- Acceptar específicament les presents bases i de les condicions fixades per la seva aprovació.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament i la restant normativa aplicable, i en especial:

? No incórrer en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions.

? Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

- No tenir cap deute amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ni amb la Seguretat Social, l'Agència Tributària estatal i laGeneralitat de Catalunya.

- Comunicar qualsevol alteració significativa, particularment la rescissió del contracte, que es produeixi amb posterioritata l'atorgament, i en el cas esmentat, escollir explícitament entre la renúncia a l'assignació econòmica i al programa,d'una banda, i sol·licitar la substitució de la persona treballadora, d'una altra.

- En general, reintegrar els fons rebuts en el cas que deixin de complir-se les condicions d'aquestes bases i, si no s'escau en cap de les possibilitats de rectificació de la situació sobrevinguda establertes en aquestes bases, lacorresponent renúncia.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguinser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- No alterar en cap cas el destí de les assignacions econòmiques concedides.

- No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral dediscapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitatamb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4d'agost.

- Complir amb la quota de reserva per a la integració de persones amb discapacitat d'acord amb la llei 19/1982, de 7

d'abril, o aplicar les mesures alternatives previstes en el Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, i el Decret 246/2000 de 24N

de juliol.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

- Complir amb les obligacions establertes per la legislació que correspongui en l'àmbit de prevenció de riscos laborals,primers auxilis i sensibilització mediambiental, pel que fa a la gestió dels residus generats.

- Respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus dediscriminació per raons de gènere.

- Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòriade subvenció.

6. ASSIGNACIÓ ECONÒMICA.

La subvenció de cada contracte es calcularà amb quantitats mensuals en base a contractes de 6 o 9 mesos de durada, iserà el resultat de sumar el salari brut i la quota empresarial de la Seguretat Social de la persona contractada, ambtopalls vinculats al grup de cotització a la Seguretat Social estipulat al contracte, definit en la taula següent. L'import finalde la subvenció serà el 50% de la més petita d'aquestes quantitats.

Grup de cotització

Import base mensual màxim

Import subvencionable màxim

Import mensual

Import total

11

1.200,00 EUR

600,00 EUR

3.600 EUR (6 mesos) / 5.400 EUR (9 mesos)

10

1.300,00 EUR

650,00 EUR

3.900 EUR (6 mesos) / 5.850 EUR (9 mesos)

Del 05 al 09

1.400,00 EUR

700,00 EUR

4.200 EUR (6 mesos) / 6.300 EUR (9 mesos)

Del 01 al 04

1.600,00 EUR

800,00 EUR

4.800 EUR (6 mesos) / 7.200 EUR (9 mesos)

En el cas que la jornada de treball sigui a temps parcial les quantitats anteriors es calcularan proporcionalment a lajornada efectivament realitzada.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

A - TERMINI.

El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases i convocatòria alBOP fins el 2 de maig de 2017, o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible, si això succeeix abans.

Un cop presentada la sol·licitud, s'atorgarà un període de 10 dies hàbils per esmenar la documentació requerida oaportar els documents preceptius. Si no ho fa així, s'entendrà que l'entitat o empresa desisteix d'aquesta sol·licitud,d'acord amb l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i delprocediment administratiu comú.

B - LLOC.

Les sol·licituds per concórrer a les assignacions econòmiques regulades en les presents bases s'han de formularmitjançant l'imprès de sol·licitud, degudament complimentat, que es facilitarà a l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC) del'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. També es podrà obtenir accedint al Catàleg de tràmits de la Seu electrònica dinsdel web corporatiu de l'Ajuntament (http://seu.sant-adria.net/santadria/JSP/sede/portal/index.jsp). Les sol·licitudss'hauran de presentar, en tot cas, en format paper, al registre de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

C - DOCUMENTACIÓ.

La documentació a presentar per tal de sol·licitar l'assignació econòmica és la següent, segons el model establert:

? Imprès de sol·licitud signat i segellat per l'empresa o pel seu representant legal.

? Còpia dels poders notarials per actuar en representació de l'empresa.? NIF/CIF de l'empresa.

E

? En cas que l'empresa sigui:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Persona jurídica (societats o entitats), còpia de l'escriptura de constitució o del document d'inscripció al Registre públiccorresponent.

? Professionals individuals, l'alta censal.

? Societats civils sense personalitat jurídica pròpia, el contracte privat.

? Societats mercantils (S.A.-S.L.), l'alta d'autònom i certificat de situació de cotització del representant o del'administrador de la societat mercantil.

? Llicència o comunicació de l'activitat econòmica emès per l'ens locals del municipi on estigui situada l'empresa.

? Certificat de vida laboral de l'empresa (model A002) i acreditació que les persones donades de baixa de l'empresa enels últims 3 mesos no ho han estat per acomiadament i/o expedient de regulació d'ocupació i en els 12 darrers mesosper acomiadament improcedent.

? Certificats acreditatius de l'acompliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, un altre amb la Generalitat deCatalunya, un altre de les obligacions amb la Seguretat Social i un altre de les obligacions amb l'entitat municipal onestigui residenciada l'empresa.

? Full de dades bancàries segellat per l'entitat financera segons el model oficial de l'Ajuntament.

? Contracte de treball, on consti la durada del contracte, la jornada laboral, el cost salarial, la categoria professional i elconveni laboral aplicable.

? Formulari dels resultats del procés de selecció, en el cas que aquesta s'hagi fet a través del servei local d'ocupació.

? Còpia de l'alta de la persona contractada en el règim de la seguretat social.

? Document que acrediti la condició de desocupat de la persona contractada emesa pel Servei d'Ocupació Català(SOC).

? Certificat d'empadronament emès per l'Ajuntament de la persona contractada.

? Còpia de DNI / NIE de la persona contractada.

? Certificat de vida laboral de la persona contractada.

? Documentació que acrediti que la persona contractada pertany a un col·lectiu prioritari o declaració responsable,signada per aquesta persona.

En tot cas, i en qualsevol moment del procediment, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris.

8. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I RESOLUCIÓ.

La instrucció del procediment de concessió de les assignacions econòmiques correspon a la Cap de Secció de SuportEmpresarial de l'Àrea de Promoció Econòmica, i la resolució es realitzarà mitjançant Acord de la Junta de Govern Local.

Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que l'empresa o entitat sol·licitant compleixi els requisits del punt 4 deles presents bases i que s'ha presentat dins del termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de lasol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a l'empresa o entitat per tal que en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius.

Un cop que la Junta de Govern Local aprovi la resolució d'atorgament o de denegació corresponent a cada sol·licitud, esnotificarà a l'empresa, mitjançant trasllat de resolució, en el termini màxim de 2 mesos.El criteri per determinar l'ordre d'accés a l'assignació econòmica serà l'ordre de presentació de les sol·licituds en elV

Registre corresponent i fins a l'esgotament de l'aplicació pressupostària assignada al Programa.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

En cas que els imports assignables a les sol·licituds presentades superin el pressupost disponible, aquelles empresessol·licitants (que no han arribat a obtenir una assignació econòmica) constituiran una borsa de reserva, susceptible derebre posteriorment altres assignacions econòmiques (igualment per estricte ordre cronològic de presentació en elregistre) en cas que hi hagi renúncies o revocacions d'assignacions econòmiques.

S'estableix una Comissió de Valoració de les sol·licituds d'assignacions econòmiques composta per la cap de secció deDesenvolupament Econòmic i el tècnic d'empresa de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

9. GESTIÓ OFERTES I SELECCIÓ DE PERSONAL.

Les ofertes de treball es gestionaran inicialment mitjançant el servei local d'ocupació (Borsa de Treball), que farà lapreselecció de candidatures. D'entre les resultants, l'empresa o entitat haurà d'entrevistar un mínim de 3 persones i, enbase al seu criteri, seleccionarà la més adient.

Si, després de les tres entrevistes, l'empresa determinés que cap de les candidatures preseleccionades satisfà la sevademanda, l'empresa haurà de formalitzar pels seus mitjans l'oferta a l'Oficina de Treball de la Generalitat de Sant Adriàde Besòs.

Un cop esgotades les dues vies especificades sense que l'empresa trobés una candidatura adient a les sevesnecessitats, perdria el seu dret a participar al programa i beneficiar-se de l'assignació econòmica.

En el cas que una empresa tingués preseleccionada per altres vies la persona adient per ocupar aquesta vacant, lapersona haurà de passar, prèviament a l'inici del contracte, pel Servei Local d'Ocupació per fer la inscripció i, per tant,no caldria gestionar l'oferta de treball.

10. CONTRACTES I TERMINI D'EXECUCIÓ.

Es formalitzaran contractes de durada determinada, de 6 o 9 mesos, a temps parcial o complet.

En cas que la jornada laboral sigui modificada, caldrà que l'empresa o entitat beneficiària ho notifiqui a l'Ajuntament deSant Adrià de Besòs en un termini màxim de 15 dies. Aquest haurà de comunicar la resolució i les modificacionscorresponents (que podran donar lloc a una reducció de l'import però mai podran suposar un augment de l'import) del'assignació econòmica atorgada, en els dos mesos posteriors a la notificació.

En els contractes de treball s'haurà de fer constar la frase següent: "Contracte regulat per l'Ajuntament de Sant Adrià deBesòs i l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019".

El contracte haurà de ser d'una jornada laboral igual o superior al 50% d'aquella que el conveni sectorial al quals'adscrigui l'activitat estableixi com jornada completa.

Els contractes de treball de 6 mesos s'hauran d'iniciar com a màxim l'1 de maig de 2017 i els de 9 mesos s'hauran d'iniciar com a màxim l'1 de febrer de 2017. Tots els contractes hauran d'acabar com a màxim el 30 d'octubre de 2017.

Tindran dret a sol·licitar la subvenció establerta en aquestes bases, a criteri de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,aquells contractes iniciats a partir de la data d'aprovació de les bases per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

11. FORMACIÓ.

Les persones contractades rebran una formació mínima de 6 hores obligatòria a càrrec de l'Ajuntament i l'ÀreaMetropolitana de Barcelona, dins de l'horari laboral i en els primers tres mesos de contracte, distribuïdes de la següentmanera:

Prevenció de riscos laborals: mínim 2 hores.

Primers auxilis: mínim 2 hores.

Mediambient i residus: mínim 2 hores.A l'inici del contracte es comunicarà a la persona contractada el calendari de la formació. Si la persona contractada noN

assisteix a totes les sessions formatives, l'empresa serà penalitzada amb una minoració d'un 10% de la subvencióV

concedida.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Les persones contractades hauran d'omplir un qüestionari de valoració sobre la formació, elaborat i proporcionat pelsserveis tècnics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

12. RENÚNCIA I SUBSTITUCIÓ DE LA PERSONA TREBALLADORA.

Les renuncies totals o parcials a l'assignació econòmica atorgada s'hauran de comunicar abans de la fi del contracte.

Si una persona contractada causa baixa voluntària abans de la fi del període contractual, l'empresa haurà de reintegrar la part de l'assignació econòmica proporcional al període no executat del contracte, i disposarà d'un màxim de 10 diesper presentar la renúncia a l'Ajuntament. L'empresa no estarà obligada a aquest reintegrament en el cas que contractiuna altra persona per ocupar el mateix lloc de treball per al qual s'ha concedit l'assignació econòmica, sempre que estrobi dins del període de contractació establert en el punt 10 d'aquestes bases. En aquest cas, l'empresa haurà derepetir el procés de selecció a partir de les persones candidates preseleccionades originalment; si no és possiblecontractar ningú, caldrà publicar l'oferta de treball novament i repetir el procés de selecció íntegre segons allò establertal punt 9 d'aquestes bases. El termini màxim per a portar a terme la substitució efectiva serà de 30 dies, comptadors desde la data de baixa de la persona contractada inicialment. Passat aquest temps, l'empresa perdrà el dret a sol·licitarl'assignació econòmica corresponent al període no executat del contracte inicial. Per formalitzar la substitució de lapersona contractada caldrà aportar la mateixa documentació relativa a la persona contractada requerida al punt 8d'aquestes bases. En tot cas, l'assignació econòmica es calcularà en base al temps de contracte vigent i efectiu queacompleixi les condicions i requisits establerts per aquestes bases, dins del període de subvenció.

En el cas que, un cop iniciat el contracte, es redueixi la jornada laboral, l'empresa haurà de renunciar proporcionalmenta l'assignació econòmica. Disposarà d'un màxim de 10 dies per comunicar la renúncia a l'Ajuntament. L'assignacióeconòmica es tornarà a calcular en proporció a la nova jornada laboral.

En el cas de rescissió del contracte, l'empresa disposarà d'un màxim de 10 dies per comunicar la renúncia al'Ajuntament. Si el motiu és un acomiadament i no és per causes objectives o disciplinàries, es revocarà parcialmentl'assignació econòmica, en proporció al període no executat del contracte, sense que la contractació d'una altra personaper ocupar el mateix lloc de treball pugui donar lloc a l'exempció d'aquest reintegrament.

13. PAGAMENT.

L'import de l'assignació econòmica s'abonarà en un 50% durant els dos mesos següents a la data de presentació delcontracte de treball i de l'alta a la Seguretat Social. El 50% restant s'abonarà durant els dos mesos següents a la data depresentació completa de la documentació justificativa, segons els criteris definits per l'Ajuntament al punt 16 de lespresents bases.

Tots els pagaments es realitzaran mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat per l'empresa.

14. INVALIDESA DE LA CONCESSIÓ.

En el cas que no s'acrediti la formalització del contracte en un termini de 30 dies comptadors a partir de l'aprovació del'assignació econòmica, aquesta serà cancel·lada de manera irrevocable.

A criteri unilateral de l'Ajuntament, podran ser causa de nul·litat o anul·labilitat de la subvenció, i per tant de l'assignacióeconòmica total, originant l'obligació per part de l'empresa de reintegrar els imports cobrats, les següents situacions:

? La contractació de persones no incloses als col·lectius definits al punt 4 de les presents bases.

? La contractació de persones que van donar lloc, a la mateixa o a una altra empresa, a la concessió de l'assignacióeconòmica en el període immediatament anterior.

? La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts dins dels terminis establerts en aquestes bases.

? L'incompliment de la finalitat o les condicions en base a les quals l'assignació econòmica va ser concedida.

? L'incompliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació de documents.? La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per part de l'òrgan municipalE

que gestiona l'assignació econòmica.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

? Que l'empresa efectuï l'acomiadament improcedent o expedient de regulació d'ocupació durant la vigència delcontracte en la categoria per a la qual es realitza la contractació.

Per a fer efectiu l'import total o parcial de l'assignació econòmica a retornar, a la qual s'afegiran els interessos dedemora corresponents, es procedirà en primer lloc per la via voluntària i, en el seu cas, per la via de constrenyiment,quan no es realitzi el reintegrament de manera voluntària, amb la prèvia tramitació del corresponent procediment.

15. SEGUIMENT, VERIFICACIÓ I CONTROL.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs establirà els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar elgrau de compliment, sense perjudici de les accions de control complementàries que decideixi realitzar l'ÀreaMetropolitana de Barcelona pel correcte seguiment de l'execució del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques SocialsMunicipals 2016-2019.

16. TERMINI I JUSTIFICACIÓ.

La justificació de les despeses es farà en dues vegades, la primera en un mes comptador des del moment en quès'assoleixi la primera meitat del contracte, i la segona i final durant els dos mesos posteriors a la fi del contracte.

La documentació justificativa que caldrà aportar serà la següent:

? Certificats acreditatius de la formació obligatòria rebuda, emesos per l'ens o empresa que la imparteixi.

? Totes les nòmines del període del contracte i el seu comprovant de pagament, sigui transferència bancària.

? Rebuts de liquidació de cotitzacions (també coneguts com a TC1), relacions nominals de treballadors (o TC2)corresponents al període del contracte i rebuts bancaris que provin el seu pagament.

? Model 111/110 o 190 de l'Agència Tributaria i el rebut bancari, en cas de pagament domiciliat, o bé el segell de l'entitat bancària, en cas de pagament per finestreta, que provin el seu pagament.

? Informe de dades per a la cotització (IDC) de cada persona contractada.

La manca de justificació completa dins del període establert comportarà la revocació total o parcial de l'assignacióeconòmica i donarà lloc a l'obligació per part de l'empresa de reintegrament l'import corresponent.

17.PUBLICITAT.

L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs publicarà les assignacions econòmiques concedides al taulell d'anuncis municipal,al lloc web municipal i per qualsevol altre mitjà que consideri oportú.

Pel que fa a la difusió del Projecte, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs utilitzarà els mitjans de què disposa i faràconstar expressament la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins el marc del Pla Metropolità de Suport ales Polítiques Socials Municipals 2016-2019.

18.APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA I FINANÇAMENT.

L'import màxim corresponent a l'atorgament de les assignacions econòmiques és de 250.000 EUR, 50.000 EUR per al'exercici 2016 i 200.000 per a l'exercici 2017 amb càrrec a la partida 103 2410 47000 20160018 del pressupost del'Ajuntament de Sant Adrià, amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-

2019.

La concessió de les assignacions econòmiques resta condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en elmoment de la resolució d'atorgament.

Sant Adrià de Besòs, 7 d'octubre de 2016

El president de la Junta de Govern Local, Joan Callau Bartolí