Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Sol·licitud de llicència d'activitats
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

ANUNCI

D'acord amb l'art. 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, essotmeten al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies a comptar a partir del dia següent de la presentpublicació, les sol·licituds de llicència de les activitats que es relacionen a continuació:

Exp. núm.

Titular / Activitat

Emplaçament

2013LRLA00011

HANSON HISPANIA SA

c. de Ca N'alzina, 71

Planta de fabricació de formigó Durant l'esmentat termini, tota la documentació tècnica i administrativa d'aquests expedients podrà examinar-se a lesdependències del Vapor Llonch (ctra. de Barcelona, 208 bis), de dilluns a divendres, al matí de 9 a 14 hores, i es podranpresentar les al·legacions que es considerin oportunes mitjançant qualsevol dels procediments previstos a la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i dels procediment administratiu comú.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Sabadell, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Juli Fernàndez Olivares