Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional per a l'exercici 2017 i següents de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

ANUNCI

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 21 d'octubre de 2015 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació delsingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals i PreusPúblics que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 17: reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicadesen matèria d'urbanisme.

Ordenança Fiscal núm. 18: reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.

Ordenança Fiscal núm. 28: reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis de l'escola d'art i disseny.

Ordenança Fiscal núm. 39: reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública ambentrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de viapública per a aparcament, càrrega i descàrrega comercial, d'obres i enderrocs de caràcter exclusiu.

Preus Públics: per la prestació de serveis a l'Escola Municipal de Música.

Preus Públics: per la prestació de serveis a les Escoles Bressol Municipals.

Preus Públics: per la venda de productes al punt d'informació.

Preus Públics: per la realització de cursos de formació professionalitzadora.

Preus Públics: per la prestació de serveis a l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

Preus Públics: per a la venda i lloguer de vaixella ambientalment sostenible.

Tercer.- Exposar al públic, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari dels de majordifusió de la província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, els anteriors acords provisionals, així com el text completde les Ordenances fiscals i els Preus Públics aprovats de nou o modificats, durant el termini de trenta dies hàbils,comptats des del dia següent al de l'última publicació de l'anunci.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances i els Preus Públics, els qui tinguin un interès directe o resultinafectats, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estiminoportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptatsrestaran definitivament aprovats.

Els acords provisionals i les ordenances fiscals i preus públics aprovats restaran exposats al públic a l'Àmbit d'Hisenda iServeis Econòmics, Carretera de Terrassa 116 2n pis.Rubí, 14 d'octubre de 2016

La secretària general, Marta Cuesta García