Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Puig-reig

EDICTE

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 4 d'octubre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació delsingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que acontinuació es relacionen:

Ordenança fiscal núm. 1

Reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Ordenança fiscal núm. 12

Reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccionssituats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics. Ordenança fiscal núm. 16

Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals. Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases delRègim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i deRègim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a laSecretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "ButlletíOficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions queconsiderin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Puig-reig, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Maria Altarriba i Roca