Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva de subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i Cooperació per a l'exercici 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Dalt

ANUNCI

En data 5 de setembre de 2016, es va donar compte a la Junta de Govern Local del la Resolució d'Alcaldia de data 5 d'agost de 2016 en la que es van aprovar les Bases Reguladores per a la concessió en règim de concurrènciacompetitiva de subvencions en l'àmbit de Desenvolupament i Cooperació per a l'exercici 2016 que es transcriuen acontinuació:

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DESUBVENCIONS EN L'ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ PER A L'EXERCICI 2016.

1. Objecte.

L'objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió,cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l'Ajuntament a través de l'àrea de Desenvolupament iCooperació, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

? Afavorir programes de cooperació amb col·lectius desafavorits de proximitat.

? La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d'ajut d'emergència oreconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.

? La sensibilització a la problemàtica dels països en vies de desenvolupament i qualsevol altra zona necessitada d'ajut.

La concessió d'aquestes subvencions respon al compromís solidari del nostre Ajuntament de col·laborar a la cooperacióal desenvolupament d'aquelles zones especialment desfavorides.

Les subvencions a què fan referència aquestes bases tenen caràcter propi, voluntari i eventual i no generen cap dret al'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. Finalitat de les subvencions.

Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d'Actuació del Mandat i, d'acord amb les previsionsde l'Ordenança General de Subvencions per al present any, aquestes subvencions hauran de fomentarprojectes/activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat:

? Afavorir programes de cooperació amb col·lectius desafavorits de proximitat.

? La cooperació amb països en vies de desenvolupament o qualsevol altra zona necessitada d'ajut d'emergència oreconstrucció per conflictes bèl·lics o desastres naturals.

? La sensibilització a la problemàtica dels països en vies de desenvolupament i qualsevol altra zona necessitada d'ajut.

Les subvencions previstes en aquestes bases només podran ser destinades a les finalitats per a les quals han estatatorgades.

3. Període d'execució.Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes bases, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitatsdesenvolupades de data 1 de gener a data 31 de desembre de 2016.

4. Requisits dels beneficiaris i forma d'acreditar-los.

1. Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les entitats que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta elE

seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003,C

de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

- Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

? Entitats culturals i associacions de veïns sense afany de lucre que es trobin inscrites en el Registre Municipal d'Entitatsd'aquest municipi.

? Entitats o associacions de l'àmbit de la cooperació i la solidaritat que tinguin el seu àmbit d'actuació a Premià de Dalt.

2. No podran ser beneficiaris/àries de les subvencions regulades en aquestes bases les entitats o associacions quetinguin un conveni signat amb l'Ajuntament de Premià de Dalt en aquest àmbit ni les que siguin beneficiàries desubvencions previstes nominativament al pressupost municipal corresponent a l ?exercici en què s'efectuï laconvocatòria.

3. La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud mitjançant la presentació delsdocuments que s'indiquen a l'article següent.

4. Els sol·licitants no poden presentar més d'una sol·licitud per a l ?obtenció de subvencions per a cada convocatòriaespecífica.

5. Documentació a aportar.

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

b) Escriptura de constitució o Estatuts.

c) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

d) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord ambel model normalitzat.

f) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acordamb el model normalitzat.

g) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les ques'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

h) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

i) Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

L'esmentada documentació haurà de presentar-se al registre de l'Ajuntament de Premià de Dalt, anirà degudamentsignada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, que serà signat perl'interessat/da o pel legal representant de l'entitat.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà trobar-se a la web www.premiadedalt.cat, a l'OAC i a l'àrea de Desenvolupament i Cooperació de l'Ajuntament de Premià de Dalt.També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, deV

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s'hauran de presentar al Registre del'Ajuntament.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació.

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que enel termini de 10 dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així, s'entendrà per desistit de la seva sol·licitud.

8. Procediment de concessió.

El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores serà el de concurrènciacompetitiva.

L'extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base de Dades Nacional deSubvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

9. Criteris objectius d'atorgament de la subvenció.

Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectiusdeterminats a la present base.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els següents criteris objectius, aplicatsd'acord amb la ponderació indicada:

? Repercussió o impacte social de l'activitat sobre la població de Premià de Dalt i l'afectació o benefici per un majornombre de destinataris. (fins a 10 punts).

? Experiència de l'entitat en projectes de desenvolupament. (fins a 5 punts).

? Projectes que incideixin en els sectors més desafavorits de la població de la comunitat beneficiària (infància, dones, persones amb disminució, malalts crònics, minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població ensituació d'extrema pobresa, refugiats i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals), de suport a l'economia social(projectes d'autoocupació, unitats productives integrades en xarxes de comerç just), així com projectes que respectin elmedi natural. (fins a 5 punts).

No seran motiu de subvenció les activitats confessionals i /o polítiques, o amb finalitat lucrativa.

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà l'any 2016 per a la concessió de les subvencions regulades en les presentsbases reguladores serà de 5.000 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària següent:

? 304/231/48900 "Cooperació i Solidaritat"

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat i estarà condicionat a l'existència de crèdit en elspressupostos anuals.

11. Import individualitzat de les subvencions.

? L'import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entreels/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

? L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà del 75% del cost total dels projectes/activitatssubvencionades, i amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada. Excepcionalment, prèvia proposta

degudament motivada i informada a l'òrgan competent i si aquest ho creu convenient, es podrà incrementar elN

percentatge atès el caràcter públic que té l'àmbit en què s'emmarquen aquestes subvencions.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.

L'òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l'atorgament de les subvencions previstes en les presentsbases serà el Servei de Desenvolupament i Cooperació.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d'acord amb allò previst al'article 12.5 de l'ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament i que estarà format per les següents persones:

? El regidor/a regidor de Desenvolupament i Cooperació o persona en qui delegui.

? El secretari/a de la Corporació, o persona en qui delegui.

? Un tècnic de l'àrea d'Intervenció.

L'òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit totalprevist.

13. Termini de resolució i de notificació.

S'examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i esresoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 3 mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10dies des de la data d'aprovació de la resolució, d'acord amb allò previst a l'article 59 de la LRJAPPAC.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

14. Acceptació de la subvenció.

Els beneficiaris/àries, una vegada se'ls hagi comunicat l'acord de concessió, si en el termini d'un mes a partir de larecepció de l'indicat acord no han enviat cap comunicat a l'Ajuntament, es donarà per acceptada la subvenció així comles condicions imposades en la concessió.

15. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d'aquestes subvencions, a més de les especificades a l'article 14 LGS, elsque tot seguit s'indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoacióde l'expedient de reintegrament de la subvenció.

? Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l'Ajuntament, s'obliguen a executar les activitats subvencionadesde conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com la seva justificaciód'acord amb l'establert a les presents bases.

? Els/les beneficiaris/àries hauran d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

? El/la beneficiari/ària d'una subvenció està obligat a sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control financerque realitzi la Intervenció General de l'Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l'exercici deles actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

? El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s'admetrà lapossible compensació de desviacions entre les diverses partides que l'integren.

? Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans electrònics, enbase a allò establert a la Llei 19/2013.? Els documents de qualsevol mena justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, s'hauran de conservar per un període noV

inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar en tota la publicitat i documentació escrita i gràfica generada perl'activitat subvencionada la llegenda "amb el suport de" o "amb la col·laboració de l'Ajuntament de Premià de Dalt", juntamb l'escut municipal, segons models tipogràfics oficials.

16. Despeses subvencionables.

? Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l'activitatsubvencionada i s'efectuïn dins del termini establert per a la realització del projecte o activitat subvencionat/da ideterminat de la convocatòria corresponent.

? Concretament, es consideraran despeses subvencionables, sempre que estiguin directament relacionades amb elsactivitats o projectes objecte de subvenció, les següents:

? Despeses de publicitat i propaganda dirigides a la difusió de les activitats subvencionades.

? Despeses vinculades clarament a les activitats previstes en el projecte.

? Despeses per a la realització d'àpats populars adreçats a la població en general o als destinataris de l'activitat oprojecte subvencionat.

? Despeses derivades de subministraments diversos (aigua, telèfon, electricitat,...) i de lloguer del local on s'ubica la seusocial de l'entitat/associació, o de locals on es desenvolupin les activitats subvencionades (sempre que no es tracti dedomicilis particulars).

? S'imputarà un tant alçat del 10% calculat sobre les despeses directes correctament justificades en concepte dedespesa indirecta. Es consideren despeses indirectes aquelles que no puguin vincular-se directament amb una actuacióde l'ens beneficiari de la subvenció, però que són necessàries per dur a terme l'actuació.

? En cap cas no són subvencionables:

? Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

? Les despeses de procediments judicials.

? Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre larenda.

? Les despeses derivades de celebracions internes de l'entitat (àpats, berenars,...), ni les que no estiguin relacionadesdirectament amb el projecte.

? Les dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l'entitat o associació (despeses de locomoció, viatges...).

? Les factures emeses per persones que formen part de la Junta Directiva de l'associació o entitat.

17. Subcontractació.

No es podran subcontractar total o parcialment el desenvolupament d'aspectes concrets dels que conformen l'execuciódel projecte/activitat subvencionada.

18. Forma de pagament.

El pagament de la subvenció concedida s'efectuarà, amb caràcter general, en forma d'1 bestreta a l'any. Si algunaentitat volgués una modificació de la forma de pagament, podrà sol·licitar-ho per escrit justificant aquesta necessitat.

19. Termini i forma de justificació.

a. Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de l'any següent.Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/beneficiària, mitjançant els models normalitzats que es podranV

trobar a la web, a l'OAC i al Servei de Desenvolupament i Cooperació i revestirà la forma de:Dil uns, 17 d'octubre de 2016

*Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:

1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents bases, així com de lesactivitats realitzades i els resultats obtinguts.

2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del RLGS.

b. En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

1. S'haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

2. S'haurà d'indicar el cost total de l'activitat.

3. Els documents justificatius a presentar, si és requerit, seran factures, minutes o altres documents amb valoracreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunirtots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a què es refereixen. En el cas que espresentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l?efecte de poder retornar-los al/labeneficiari/ària.

4. Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat al'acabament del període de justificació.

20. Deficiències en la justificació.

1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà al'interessat/ada la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils,a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció del a subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat elseu pagament.

2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués presentat, esprocedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils,a comptar de l'endemà que sigui notificat, amb l'advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb laconseqüent obligació de reintegrament en cas que s'hagués avançat el seu pagament.

21. Mesures de garantia.

Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció ala seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves beneficiaris/àries.

22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució.

Amb posterioritat a l'acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, espodrà modificar, d'ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l'import, l'activitat, el termini d'execució, el dejustificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

? Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

? Quan el beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts o aportacions de qualsevolorigen, públic o privat, que sumats als de l'ajuntament superin el cost total del projecte o de l'activitat subvencionada.

? Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l'import exigit a les bases.

23. Compatibilitat amb d'altres subvencions.

? Les subvencions regulades en aquestes bases seran compatibles amb qualsevol altre ajut que pugui rebre l'entitatbeneficiària d'altres administracions públiques, d'altres ens públics o privats, o de particulars.? Tot i així, en cap cas l'import no podrà superar el cost de l'activitat que ha de portar a terme la persona beneficiària.V

Per a tal fi, les persones sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

? Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que nos'hagi declarat amb la sol·licitud.

24. Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat, amb indicació de la convocatòria,l'aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projecteso programes subvencionats i els participants en cada projecte o programa subvencionat, conforme es vagin publicant alSistema Nacional de Publicitat de Subvencions, a través de la seva tramesa a la Base de Dades Nacional deSubvencions.

25. Mesures de difusió del finançament públic.

Els beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l'Ajuntament en l'execució del projecte o de l?activitat, entota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.

26. Causes de reintegrament.

1. Quan a conseqüència de l'anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l'import definitiu d'aquesta sigui inferiora l'import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar l'excés.

2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la subvenció falsejant lescondicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial del'objectiu de l'activitat o del projecte; per incompliment de l'obligació de justificar en els terminis establerts; perresistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en lanormativa de la LGS.

3. Procedirà el reintegrament per part dels/ de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, il'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament.

1. Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de persones beneficiàries.

2. Seran responsables subsidiaris de l'obligació de reintegrar els administradors de les persones jurídiques, que norealitzin els actes de la seva competència necessaris per als compliment de les obligacions, adoptessin acords quefessin possibles els incompliments o consentissin el que de qui d'ells depenguin. Així mateix seran responsables en totcas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.

28. Infraccions i sancions.

En matèria d'infraccions i sancions s'aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el títol IV de la RGLS i al títolIV de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament.

29. Règim jurídic supletori.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d?aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Generalde Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el seu Reglament de desenvolupament,l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament, les Bases d'execució del Pressupost General per al presentexercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de els Administracions Públiques i del ProcedimentAdministratiu Comú, i demés legislació concordant.

Premià de Dalt, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde, Josep Triadó Bergés