Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Cessió de l'ús de tres locals al carrer Riu Túria a l'Associació Espigoladors
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI

El Decret del tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat núm.DEC/6075/2016, de 5 d'octubre d'enguany, ha iniciat l'expedient administratiu per a la cessió de l'ús de tres locals, depropietat municipal, situats al carrer Riu Túria, el número 5 de l'escala número 7 i els locals 9 i 10 de l'escala número 11,a l'Associació Espigoladors, perquè aquesta entitat pugui desenvolupar-hi els seus projectes contra el malbaratamentalimentari, l'ocupació de persones en procés d'inserció laboral i realitzar una tasca d'economia social.

Per tot l'indicat i en compliment del que preveu l'art. 75.3 del reglament del Patrimoni dels ens locals, l'expedient dereferència, de la secció de Contractació i Patrimoni, es sotmet a informació pública per un termini de vint dies, comptatsa partir de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions i manifestacions que creguin convenients al respecte.

El Prat de Llobregat, 6 d'octubre de 2016

El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals, Economia i Promoció de la Ciutat, Rafael Duarte Molina