Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost núm. 17/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

EDICTE

Per Acord de Ple de la Corporació de data 29 de setembre de 2016 s'aprovà l'expedient 17/2016 de modificació delPressupost de l'Ajuntament, per a l'exercici 2016, el qual es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies al'Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça de Catalunya, 1) des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍOFICIAL DE LA PROVÍNCIA, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les al·legacions que estiminpertinents.

Transcorregut aquest termini sense que es presenti cap reclamació, aquesta modificació del pressupost quedaràdefinitivament aprovada. En el cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre-les d'acord amb el quèestableix l'article 170 en relació a l'article 169 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març.

En els mateixos termes que disposa l'article 177.2, en relació a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarç, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es publica resumit per capítols elPressupost de l'Ajuntament, després de l'anterior modificació.

Despeses

Capítol

Descripció

Pressupost inicial

Modificació

Pressupost definitiu

Capítol 1

DESPESES DE PERSONAL

11.910.281,18

11.910.281,18

Capítol 2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

12.797.327,33

12.797.327,33

Capítol 3

DESPESES FINANCERES

330.000,00

330.000,00

Capítol 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.334.688,64

1.334.688,64

Capítol 6

INVERSIONS REALS

7.128.968,38

0,00

7.128.968,38

Capítol 8

ACTIUS FINANCERS

100.000,00

100.000,00

Capítol 9

PASSIUS FINANCERS

1.893.000,00

1.893.000,00

TOTAL

0,00

Ingressos

Capítol

Descripció

Pressupost inicial

Modificació Pressupost definitiu

Capítol 1

IMPOSTOS DIRECTES

13.342.700,00

13.342.700,00

Capítol 2

IMPOSTOS INDIRECTES

50.000,00

50.000,00

Capítol 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

5.731.800,00

5.731.800,00

Capítol 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

8.394.481,08

8.394.481,08

Capítol 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

245.500,00

245.500,00

Capítol 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 71.611,58

71.611,58

Capítol 8

ACTIUS FINANCERS

6.058.172,87

6.058.172,87

Capítol 9

PASSIUS FINANCERS

1.600.000,00

1.600.000,00

TOTAL

0,00

Contra l'aprovació definitiva d'aquest expedient de modificació del corresponent pressupost es podrà interposar en eltermini de dos mesos, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província deBarcelona d'acord amb l'article 171.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Pineda de Mar, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Xavier Amor i Martín