Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'expedient relatiu a l'Ordenança fiscal núm.18A, taxa per utilització de béns, serveis i instal·lacions
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pineda de Mar

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en ple, en data 29 de setembre de 2016, l'expedient relatiu a la Modificació de la Ordenança Fiscal núm. 18A -Taxa per utilització de Bens, Serveis i instal·lacions, es sotmet a informació pública per termini de TRENTA dies, comptadors dels següent al d'inserció del present edicte al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, als efectes d'examen i si s'escau presentació de reclamacions i/o al·legacions, de conformitat i als efectesprevistos a l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Transcorregut el termini d'informació pública, sense reclamacions i/o al·legacions l'acord d'antecedents s'entendrà elevata definitiu sense necessitat d'adoptar ulterior acord.

Pineda de Mar, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Xavier Amor i Martín