Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de reparació i soterrament de línies aèries a Vila Alegria
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Pallejà

ANUNCI

Per resolució de l'alcaldia núm. 1243 de 29 de setembre s'ha esmenat la resolució de l'Alcaldia núm. 1209 de 23.09.2016 que aprova inicialment el projecte d'obra anomenat "reparació i soterrament de línies aèries", redactat pelsServeis Tècnics Municipals en data juny 2016.

En compliment del que preveu l'article 37.2 del ROAS s'obre un termini d'informació pública de trenta dies hàbils acomptar des del següent a la data en què es verifiqui la darrera publicació, d'acord amb el que disposa l'art. 86 de la Lleide règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament dintre del termini esmentatal paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'art. 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règimjurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El document així com l'expedient administratiu restaran a disposició de qualsevol persona interessada a l'Àrea deTerritori per possibles consultes en horari d'atenció al públic.

En cas de no produir-se cap al·legació en el termini esmentat l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Pallejà, 4 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Ascensión Ratia Checa