Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança núm. 19, preus públics, afegint a l'annex IV el preu públic per curs de fotografia
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òdena

ANUNCI d'exposició pública

Expedient C1002017001.

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió de la Junta de Govern Local de data 19 desetembre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar afegir a l'annex IV de l'ordenança N 19 reguladora dels preus públics un curs de Fotografia el preupúblic del qual s'estableix a raó de 5,55 EUR per sessió d'hora i mitja de durada.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l'anterior acord provisional durant el termini de trentadies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos al'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarç, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el períoded'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

TERCER.- L'acord definitiu de modificació de l'ordenança fiscal núm. 19 reguladora dels preus públics, serà objecte depublicació en el Butlletí Oficial de la Província."

Òdena, 6 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francisco Guisado Santano