Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases de la convocatòria de proves selectives de tècnic auxiliar d'esports
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òdena

ANUNCI de convocatòria de proves selectives per a tècnic auxiliar d'esports

Per acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2016 ha estat aprovada la convocatòria de proves selectives per a proveir una plaça de tècnic auxiliar d'esports de la plantilla d'aquest ajuntament d'acord amb les següents bases:

"Per Decret de l'Alcaldia núm. 565/2016 de 21 de setembre es va autoritzar i procedir a l'inici del procés de selecció dela plaça de tècnic auxiliar d'esports de la plantilla d'aquest Ajuntament subjecte a legislació laboral, d'activitat permanenti dedicació complerta, integrada en el Grup C1, complement de destí de nivell 17.

A l'expedient consten les corresponents bases selectives que, s'adeqüen al què preveu l'art. 91 de la Llei 7/1985, de 2d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), l'article 286 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abrilque aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC), l'article 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 juliol, que aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL) i els articles 60 i 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'EmpleatPúblic.

Per acord de la Junta de Govern de data 4 d'octubre de 2016 es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'exercici2016.

Vista la Resolució de l'Alcaldia núm. 445 de data 13 de juliol de 2015 segons la qual l'Alcaldia acorda delegar lesatribucions corresponents a l'aprovació de les bases de les proves per a seleccionar el personal a la Junta de GovernLocal,

Aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la constitució d'una borsa de treball i provisió d'una plaça de tècnic auxiliard'esports, de personal laboral amb caràcter fix i dedicació complerta, enquadrada en el Grup C1, nivell 17, d'acord ambel que es detalla en l'annex I del present acord.

Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis, al web municipal i,en edicte de referència, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la representant del personal laboral per al seu coneixement i efectes.

ANNEX I.

BASES PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC AUXILIAR D'ESPORT DE L'AJUNTAMENT D'ÒDENA.

Base 1a.- OBJECTE.

L'objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball iper a la provisió d'una plaça de tècnic auxiliar d'esports vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament d'Òdena.

Aquesta convocatòria i el procés selectiu, en tot allò no previst en aquestes bases específiques, es regeixen per lesBases Generals reguladores dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de l'Ajuntament d'Òdena,aprovades per la Junta de Govern Municipal el 07/10/2008 i publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 250 de 17/10/2008.Base 2a.- CARACTERÍSTIQUES DE LA PLAÇA.

Tipus de personal: laboral.

Denominació: Tècnic auxiliar d'esports.

Grup: C1.

E

Sistema de selecció: Concurs-oposició.

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Funcions: coordinar, desenvolupar, controlar i avaluar programes municipals sota la supervisió del/la Cap del Servei iaquelles funcions anàlogues o similars que li puguin ser assignades.

Base 3a.- REQUISITS ESPECÍFICS.

3.1. Titulació: Batxillerat o equivalent.

3.2. Nivell de català requerit: Grup C1.

Base 4a.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS.

Per ser admesos en el procés selectiu els/les aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Ser ciutadà espanyol i/o ser ciutadà de la Unió Europea i/o ser persona inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Tractatsinternacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya en els que sigui d'aplicació la lliure circulacióde treballadors i/o ser ciutadà estranger no comunitari o assimilable, en els termes de l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar documentalment la seva nacionalitat i hauran dedemostrar un coneixement adequat de castellà i català, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

b) Haver complert divuit anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa, acreditant-ho amb la fotocopia compulsada del DNI.

c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, i nopatir cap malaltia o defecte físic que impedeixin l'exercici de les funcions pròpies de la plaça a proveir.

d) No haver estat separat/da, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les administracionspúbliques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de funcions públiques.

e) Acreditar els coneixements de llengua catalana, com a mínim del nivell "C" de la Junta Permanent de Català oequivalent.

f) Tenir el carnet de conduir B o superior.

g) El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s'ha de produir en ladata d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la contractació. No obstant això, si durantel procés selectiu el tribunal considera que hi ha raons suficients, podran demanar a qualsevol dels/de les aspirants queacreditin el compliment de totes o alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiude què es tracti.

Base 5a.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

Els/les qui desitgin prendre part en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància dirigida l'ajuntamentd'Òdena, en la qual faran constar la plaça a la qual es desitja concórrer, i que compleixen les condicions de capacitat iels requisits exigits a la convocatòria.

Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l'ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds serà de deudies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al Diari Oficial de laGeneralitat de Catalunya.

A la sol·licitud caldrà adjuntar, degudament compulsats, els següents documents:

? Currículum vitae.

? Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

? Fotocòpia compulsada del certificat de la Junta Permanent de Català, o equivalent, corresponent al nivell de

coneixements del Català exigit a la convocatòria. E

? Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar la fase de concurs d'acord amb els barems especificats a la base 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatòria.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Els mèrits s'han d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud per participar en el procés selectiu.

L'experiència professional, assistència a jornades i cursos de formació i altres titulacions s'acreditarà com s'indica a labase 9.2, relativa a la fase de concurs corresponent a aquesta convocatòria.

Base 6a.- DRETS D'EXAMEN.

Els drets d'examen d'aquesta convocatòria es fixen en 16,26 EUR, d'acord amb el que disposa l'ordenança reguladoracorresponent i només podran ser tornats a qui no s'hagi admès a les proves de selecció per manca d'algun dels requisitsexigits per prendre-hi part.

Base 7a.- ADMISSIÓ DELS ASPIRANTS.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldia, dictarà resolució en el termini màxim de deu dies, aprovant la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. En l'esmentada resolució també indicarà el lloc, la data il'hora de començament de les proves i la composició del Tribunal.

La resolució amb la llista d'aspirants admesos i exclosos es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació i a la pàginaweb de la Corporació. Es concedirà als sol·licitants un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possiblesreclamacions.

Les al·legacions o reclamacions presentades seran resoltes per l'Alcaldia, en el termini màxim de quinze dies naturalssegüents a la finalització del termini per a la presentació d'aquestes, transcorregut el qual, si no s'ha dictat resolució,s'entendran desestimades.

Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci administratiu es considerarà definitivament aprovada lallista d'admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

Base 8a.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitatdels seus membres, i es tendirà així mateix, a la paritat entre home i dona.

El Tribunal que haurà d'intervenir en el procés selectiu tindrà la següent composició:

PRESIDENT: Secretari-Interventor o Tècnic de Recursos Humans de l'Ajuntament.

VOCALS: Personal laboral i/o funcionari d'un grup igual o superior a la plaça convocada.

SECRETARI: Un funcionari/a de l'Ajuntament d'Òdena.

La designació nominal dels membres del tribunal inclourà la dels respectius suplents.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguintitulars, bé suplents, i sempre és necessària la presència del president i del secretari. Les decisions s'han d'adoptar permajoria de vots dels presents i, en cas d'empat, ha de resoldre el vot de qui actuï com a president. Tots els membresactuen amb veu i vot.

Per als membres del tribunal que no pertanyin a la plantilla municipal, la participació en el tribunal qualificador dóna lloca la indemnització reglamentària, en concepte d'assistència, d'acord amb el que estableix el Reial decret 462/2002, de24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic delsector públic, en qualsevol moment del procés selectiu des de la designació del Tribunal fins a la proposta denomenament.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s'ha d'estendre l'acta corresponent, signada pel secretari, que n'ha dedonar fe, amb el vistiplau del president, i per tots els membres.En tot cas, el funcionament del tribunal qualificador s'ha d'adequar a les normes pròpies dels òrgans col·legiatsV

contingudes a la secció 3a del Capítol 2n de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Una vegada iniciades les proves, els anuncis posteriors es faran públics a la seu de l'Ajuntament.

Per tal de garantir la bona marxa del procés, el Tribunal pot acordar l'alteració de l'ordre de les proves.

Les resolucions del Tribunal vinculen a l'administració, sense perjudici que aquesta pugui procedir a la seva revisió deconformitat amb el que preveuen les normes d'aplicació.

Base 9.- PROCÉS SELECTIU.

9.1. FASE D'OPOSICIÓ.

a) Prova específica per demostrar el coneixement de català i castellà, si s'escau, requerits a les bases.

b) Prova teòrica: Consistirà a respondre, en el termini màxim de 30 minuts, un test de coneixements, amb respostesalternatives, relacionat amb el contingut del temari general que s'annexa. La qualificació d'aquest exercici serà de 0 a 10punts, i la puntuació mínima per la seva valoració serà de 5 punts.

c) Prova pràctica, consistent en desenvolupar un supòsit pràctic, l'objectiu del qual serà valorar els nivells deconeixements i experiència en relació al perfil professional requerit per al desenvolupament de les funcions pròpies de laplaça.

Aquesta prova es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts i seran eliminats els aspirants que no aconsegueixinun mínim de 5 punts.

El resultat final d'aquesta fase serà la mitjana de la puntuació obtinguda en aquestes dues proves, teòrica i pràctica,considerant-se superada amb cinc punts.

9.2. FASE CONCURS.

Aquesta fase no té caràcter eliminatori i consistirà en la valoració per part del Tribunal dels mèrits al·legats i justificatspels aspirants, d'acord amb el següent barem i amb un màxim de 20 punts.

Experiència professional en llocs de treball d'igual o similar categoria i/o funcions que la plaça objecte de selecció al'Administració Pública de forma directa o mitjançant un contracte de prestació de serveis a l'Administració Pública. A raóde 2 punts per any treballat, fins un màxim de 12 punts. El temps inferior a un any serà computable realitzant un càlcul proporcional.

Experiència professional en el sector privat (empreses de gestió esportiva, clubs esportius o federacions esportives) enel desenvolupament de funcions anàlogues a la de la plaça a cobrir. A raó de 0,50 punts per any treballat, fins a unmàxim de 4 punts. El temps inferior a un any serà computable realitzant un càlcul proporcional.

Aquesta experiència s'acreditarà mitjançant un certificat de l'Administració Pública o bé la vida laboral juntament amb uncertificat de l'empresa acreditatiu dels serveis prestats amb el detall de l'administració, club esportiu o federacióesportiva on s'ha prestat els serveis.

Per assistència a jornades i cursos de formació realitzats en centres públics o privats de reconeguda solvència a judicidel Tribunal i que tinguin relació directa amb la plaça a cobrir, a raó de 0.01 punts per hora lectiva fins un màxim de 2punts.

(En el cas de no acreditar les hores lectives, es computaran 5 hores per jornada o curs).

Altres titulacions acadèmiques superiors a l'exigida a la present convocatòria i relacionades amb l'àmbit esportiu:

a. Diplomatura: 0,50 punts.

b. Llicenciatura: 1,00 punt.

D'altres mèrits al·legats que l'òrgan de selecció consideri rellevants per l'aspirant i la plaça o lloc a cobrir, fins un màxim

de 1 punt. Dins aquest apartat es podrà valorar: E

? Responsabilitat en l'organització d'actes o activitats esportives de promoció, formació o competició.

? Realització d'estudis o treballs relacionats amb l'esport d'àmbit municipal.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

9.3. ENTREVISTA PERSONAL.

Els aspirants que, després de les dues primeres fases del procés selectiu, el Tribunal consideri que, en funció de lapuntuació atorgada, reuneixen les condicions mínimes per desenvolupar les tasques pròpies de la plaça objecte deselecció, seran convocats a una entrevista personal, que consistirà en mantenir un diàleg amb el Tribunal sobreqüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça i a l'experiència professional de l'aspirant, en el qual es podranefectuar preguntes sobre el seu nivell de formació.

Aquesta fase no serà eliminatòria i es qualificarà de 0 a 5 punts.

El resultat final del concurs-oposició serà la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt de les tres fases.

Base 10a.- QUALIFICACIÓ DELS CONCURSANTS, LLISTA D'APROVATS, I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS.

El Tribunal publicarà al tauler d'anuncis i a l'apartat ocupació pública de la Seu Electrònica municipal la relaciód'aprovats per ordre de puntuació i elevarà la proposta de contractació a l'Alcalde-President de la Corporació.

D'acord amb el que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, els acords adoptats pel Tribunal qualificadorpodran ser recorreguts davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per resoldre'l. El terminiper la interposició del recurs d'alçada serà d'un mes, a partir de l'endemà del dia en què es faci públic el.

resultat del concurs al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hagi interposat caprecurs, la resolució esdevindrà ferma a tots els efectes.

Base 11a.- CONTRACTACIÓ I PERÍODE DE PROVA.

Un cop exhaurit el termini de presentació de documents, i com màxim dins el mes següent a la data en que hagi estatautoritzada la formalització del contracte per l'òrgan competent es procedirà a la seva efectiva formalització. Cas de nofer-ho, per causes imputables als aspirants seleccionats, s'entendrà que renuncien al seu dret.

La contractació tindrà caràcter laboral indefinit. El contracte tindrà un període de prova de dos mesos, durant el qual esrealitzaran les tasques pròpies del lloc sota la direcció del tècnic responsable del servei, i tindrà la consideració de fasefinal del procés selectiu.

Durant la última setmana del període de prova, el tècnic responsable del servei, amb el vistiplau de la Regidora de Ocupació i Recursos Humans emetrà un informe sobre les tasques realitzades i el nivell d'integració i eficiència en el llocde treball objecte del procés selectiu i haurà d'indicar si s'ha superat o no de forma satisfactòria.

Per a la superació del període de prova, es contemplaran com a criteris els aspectes següents: la capacitat de treball i el rendiment professional, el sentit de la responsabilitat i l'eficiència, l'interès per l'aprenentatge, la disposició i la iniciativa,la integració en l'equip de treball i l'adequació en les seves relacions internes i externes.

En el cas que hi hagi aspirants que no superin satisfactòriament el període de prova seran declarats no aptes perresolució motivada del president de la corporació local o autoritat en la que hagi delegat, amb tràmit d'audiència prèvia,donant-se per finalitzat el seu contracte, no comportant cap dret econòmic ni indemnització a favor de l'aspirant.

En aquest cas, d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, es procedirà a cridar a l'aspirant següent per ordre depuntuació del present procés selectiu, sempre que hagi superat totes les proves, procedint-se a la seva contractació enrègim laboral i amb caràcter indefinit amb un període de prova de 2 mesos.

Abans de la formalització del contracte i en el termini màxim de 20 dies des de la publicació en el tauler d'anuncis, delllistat d'aprovats, l'aspirant proposat, sense necessitat de requeriment previ, estarà obligat a presentar a la unitatcompetent en matèria de personal de l'Ajuntament els documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen a lesbases de la convocatòria i que són els següents:

a) Fotocòpia degudament compulsada del document nacional d'identitat.b) Declaració responsable de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant N

expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

c) Declaració responsable de no estar inclòs en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos a la Llei 53/84, de 26 dedesembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti eldesenvolupament de les tasques pròpies de les places a cobrir.

e) Declaració responsable de de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i laindemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans, als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, demodificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, pel que fa a professions, oficis i activitats queimpliquen contacte amb menors.

Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, tret del casos de força major que serandegudament comprovats per l'autoritat convocant i els que no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podranser contractats i quedaran anul·lades les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogutincórrer en cas de falsedat.

En aquest cas, d'acord amb l'acta de l'òrgan de selecció, es procedirà a cridar l'aspirant següent que en la puntuaciófinal hagi obtingut o superat la mínima exigible per aprovar, concedint-li, previ requeriment que li serà notificatindividualment, un termini de 20 dies per presentar la documentació.

Base 12a.- INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE SERVEI.

Als/a les aspirants proposats/des els serà aplicable la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats en el sectorpúblic.

Pel que fa a la determinació i adscripció al lloc de treball, comeses i règim d'horari i jornada, els/les contractats/dess'atindran als acords i resolucions que respectivament adopti la Corporació o el seu President.

Base 13a.- INCIDÈNCIES.

El Tribunal queda facultat per resoldre qualsevol dubte que es presenti durant el procés de selecció, i per a prendre elsacords necessaris per bon ordre del mateix, en tot allò no previst en aquestes bases.

Base 14a.- BORSA DE TREBALL.

Els aspirants que no siguin contractats i que hagin obtingut o superat la puntuació mínima exigible per superar lesdiferents proves establertes s'inclouran, si no manifesten expressament que no hi estan interessats, a una borsa detreball per proveir amb caràcter temporal, necessitats de personal d'aquesta categoria a l'Ajuntament d'Òdena.

Les persones contractades o nomenades prestaran els seus serveis a les dependències municipals, amb la jornada ihoraris que, a tal efecte, s'estableixin per a la correcta organització del servei. La vigència d'aquesta borsa de treballs'estableix fins el finiment de l'actual mandat electoral (juny 2019).

Base 15a.- IMPUGNACIONS.

Aquesta convocatòria, les seves bases i els actes administratius derivats d'aquestes i de l'actuació del Tribunal, podranser impugnades pels interessats en els casos i en la forma previstos en la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa i en la Llei de règim jurídic del sector públic i del procediment administratiu comú de les administracionspúbliques.

TEMARI.

Tema 1: El Govern i l'Administració. Principis d'actuació de l'Administració Pública. L'Administració general de l'Estat.L'Administració Autonòmica. L'Administració Local. L'Administració institucional.

Tema 2: El règim local espanyol: principis constitucionals i regulació jurídica. Relacions entre ens territorials.L'Autonomia local.Tema 3: El Municipi. Organització municipal, competències i funcionament.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Tema 4: Altres entitats locals. Mancomunitats, comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis. Les entitatsd'àmbit inferior al municipi.

Tema 5: Submissió de l'Administració a la Llei i al Dret. Fonts del Dret Administratiu. Lleis i Reglaments. La potestatreglamentària en l'esfera local: ordenances, reglaments i bans. Procediment d'elaboració i aprovació.

Tema 6: El personal al servei de les entitats locals: concepte i classes. Drets i deures.

Tema 7: Els béns de les entitats locals. El domini públic. El patrimoni privat de les mateixes.

Tema 8: Els contractes administratius. Selecció del contractista. Execució, modificació, suspensió, invalidesa i extinciódels contractes.

Tema 9: Les hisendes locals. Ordenances fiscals.

Tema 10: Els pressupostos locals.

Tema 11: L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Eficàcia i validesa. Revisió dels actes administratius.

Tema 12: El Procediment administratiu: principis generals i fases del procediment administratiu general. Procedimentsespecials.

Tema 13: Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats dels acords.Resolucions del president de la Corporació.

Tema 14: L'atenció al públic. Normativa aplicable. Servei d'informació.

Tema 15: El llenguatge administratiu. Documentació administrativa: concepte, tipus i contingut dels documents propis del'Administració.

Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar amb caràcterpotestatiu recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes, a comptar des de la publicació de l'anunci en elDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, o directament recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona en el termini de dos mesos, acomptar des de l'endemà de la publicació esmentada.

Així mateix, hom pot interposar qualsevol altre recurs que cregui convenient per a la defensa del propi dret o interès.

Òdena, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francisco Guisado Santano