Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'oferta pública d'ocupació del 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òdena

ANUNCI d'oferta pública d'ocupació

Exp. núm.: D1052016012.

Per acord de la Junta de Govern Local de 4 d'octubre de 2016 ha estat aprovada la modificació de l'oferta públicad'ocupació al servei d'aquest ajuntament per l'exercici 2016 amb el següent detall.

Denominació

Tecnic auxiliar d'esports

Grup de titulació

C1, complement de destí 17

Nombre de vacants

Sistema de selecció

Concurs ? Oposició El que es fa públic en compliment del que disposa els articles 21.1.g i 91 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de lesbases de Règim Local, 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Basic de l'Empleat Públic, l'article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i elsarticles 56 a 62 i 97 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de lesentitats locals.

Òdena, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Francisco Guisado Santano