Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació d'una ajudant de cuina amb efectes del 6 d'octubre
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Navàs. Patronat de la Residència d'Avis

ANUNCI

Per Resolució del Patronat de la Residència d'Avis núm. 144/2016, s'ha aprovat la contractació en règim laboral i ambcaràcter temporal següent:

Resolució

NIF

Concepte

Període

144/2016

39311137-C

Interinitat a temps complert (40 hores setmanals). Del 6 d'octubre de 2016 i fins la Ajudant de cuina adscrita a la Residència d'Avis.

incorporació de la treballadora substituïda

La present contractació s'ha efectuat en subjecció a allò que disposa l'article 15.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors.

Navàs, 4 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Jaume Casals Ció