Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació d'una netejadora amb efectes del 3 d'octubre
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Navàs

ANUNCI

Per Resolució de l'Alcaldia s'ha aprovat la contractació en règim laboral i amb caràcter temporal següent:

NIF

Concepte

Període

39370660-L

Netejadora

A partir del 3 d'octubre de 2016

Contracte d'interinitat a temps complert (37,50 hores setmanals)

La present contractació s'ha efectuat en subjecció a allò que disposen l'article 15.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei l'Estatut dels Treballadors.

Navàs, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde president, Jaume Casals Ció