Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del subministrament i instal·lació d'una deshumectadora a les piscines cobertes del Complex Esportiu Municipal Les Vernedes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora.

a) Ajuntament de Montornès del Vallès.

b) Número d'expedient: SCPN2016000006.

2. Objecte del contracte.

Descripció de l'objecte: contractació del subministrament i instal·lació d'una deshumectadora a les piscines cobertes delComplex Esportiu Municipal Les Vernedes.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Forma: més d'un criteri d'adjudicació.

4. Pressupost base de licitació: 65.287,00 EUR (IVA exclòs).

5. Garanties.

a) Provisional: No s'exigeix.

b) Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

6. Obtenció de documentació i informació: al perfil del contractant i a la Secretaria General de l'Ajuntament deMontornès del Vallès (av. de la Llibertat, 2, 1a pl.).

7. Presentació d'ofertes.

a) Data límit de presentació: finalitzarà als 15 dies naturals, comptadors des del següent al de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

b) Lloc de presentació: Secretaria General de l'Ajuntament de Montornès del Vallès, de 9 a 14 hores, o mitjançant correupostal, de conformitat amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars.

8. Obertura d'ofertes.

a) Sobre 1: en acte no públic, l'endemà de finalitzar el període de presentació de les proposicions o, si aquest fosdissabte o festiu, el primer dia hàbil següent.

b) Sobre 2: en acte no públic, el dia que faci quatre a comptar des de la data de presentació de les proposicions o, si aquest fos dissabte o festiu, el primer dia hàbil següent.

c) Sobre 3: en acte públic, un cop valorat el sobre 2.

9. Despeses d'anuncis: a càrrec de l'adjudicatari.

Montornès del Vallès, 6 d'octubre de 2016

El regidor delegat de l'Àrea del Territori, Juan José Fernández Martín