Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'espai de domini públic destinat a sala de fitness del pavelló municipal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montmeló

ANUNCI de l'Ajuntament de Montmeló sobre la licitació de l'espai de domini públic destinat a sala de fitness del pavelló municipal

1.Entitat adjudicadora:

a) Òrgan de contractació:Ajuntament de Montmeló.

b) Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Serveis a les Persones.

c) Número d'expedient:CGG-16/140.

2.Objecte del contracte:

a) Descripció del contracte: Licitació de l'espai de domini públic destinat a sala de fitness del pavelló municipal.

b) Divisió per lots i número: Lot únic.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinari.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Valoració per més d'un criteri (preu i altres).

4. Cànon:

a) Cànon estimat del contracte: 66.000 EUR IVA exclòs.

b) Pròrrogues previstes: 33.000 EUR IVA exclòs.

5. Cànon per anualitat: 6.600 EUR IVA exclòs/any.

6. Garanties: Veure plec de condicions.

7. Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.

8. Presentació de les proposicions o de la sol·licitud de participació.

a) Data límit de presentació: quan hagi transcorregut el termini de vint dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

Entitat. Ajuntament de Montmeló.

Domicili: Plaça de la Vila, 1.

Localitat i codi postal: Montmeló 08160.

Fax: 935720420.

Pàgina web: www.montmelo.cat.

9. Altre informacions: Veure plec de condicions. Data límit d'obtenció del documentació i informació: Fins a l'últim dia depresentació d'ofertes.

10. Règim de publicació:a) Perfil del contractant.

b) Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Montmeló, 5 d'octubre de 2016

L'alcalde, Antoni Guil Román