Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes per posar en marxa una activitat econòmica, any 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

ANUNCI sobre l'extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les persones desocupades que s'estableixin com a autònomes per a la posada en marxa d'una activitat econòmica de l'any 2016

BDNS (Identif.): 319352.

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General deSubvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

Primer. Persones beneficiàries i requisits.

Podran ser beneficiaris de les subvencions els desocupats que s'incorporen al món laboral com a autònoms individualso autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el RegimEspecial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l'1 d'octubre de 2015 o els desocupats que s'incorporin a una activitat econòmica existent, be com a soci d'una societat civil o mercantil i que no hagin estat enquadrats en el RegimEspecial de Treballadors autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data d'alta en el RETA en el 2015.

Podran ser beneficiaris un màxim de dos desocupats per la mateixa societat civil o mercantil.

S'entén per persones desocupades demandants d'ocupació aquelles que es troben en situació d'atur i que constininscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat com a demandants d'ocupació no ocupades, o aquelles que puguinjustificar aquesta circumstancia amb un informe de la vida laboral, amb caràcter previ a donar-se d'alta al RegimEspecial de Treballadors Autònoms (RETA).

Només seran beneficiaris d'aquesta subvenció les persones desocupades que s'hagin donat d'alta d'autònom a partir del'1 d'octubre de 2015.

Els requisits que han de complir són els següents:

Que el/ la sol·licitant estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos a la publicació de laconvocatòria o que hagin ubicat l'empresa a Molins de Rei i que acrediti que ha realitzat un pla d'empresa amb el suport del Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament de Molins de Rei abans de la sol·licitud.

Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l'activitat.

No tenir cap deutes pendents amb l'Ajuntament de Molins de Rei, la Seguretat Social i l'Agència Tributària.

No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 denovembre, general de subvencions.

No haver estat sancionats, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions.

L'activitat empresarial i/o professional no es podrà simultaniejar amb qualsevol altre activitat per compte d'altri.

Les persones treballadores que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom en els sis mesosanteriors a la data d'alta al RETA no podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquestes bases.Segon. Objecte.

Aquesta normativa té per objecte incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei ensituació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, que es constitueixen en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional, per dur a terme accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria a Molins de Rei.

E

CDil uns, 17 d'octubre de 2016

Tercer. Bases reguladores.

Les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a les persones que s'estableixin com aautònomes, per a la posada en marxa d'una activitat econòmica, que estableix el termini de presentació de lessol·licituds i documentació, en el 30 d'octubre de 2016. El text íntegre de la publicació es troba inserit en el ButlletíOficial de la Província de Barcelona, de data 9 de març de 2016, amb número de registre 022016003521.Quart. Import.

L'Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d'Autònoms de la SeguretatSocial fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d'altresadministracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdesles subvencions d'altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800 EUR.

Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds.

El període de presentació de sol·licituds i de la documentació serà des de l'endemà de l'aprovació definitiva de les basesfins al 30 d'octubre de 2016 o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible.

El lloc de presentació de les sol·licituds és a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Molins de Rei, ubicada al C/ Rubió i Ors, 2-4. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les Administracions Publiques i del procediment administratiucomú.

La sol·licitud a presentar serà segons model normalitzat que s'adjunta com annex 1 i on constarà la voluntat departicipar en el procés de subvenció objecte d'aquestes bases, i les corresponents declaracions responsables.

La documentació que cal presentar és la següent:

Model de sol·licitud normalitzat en el qual hi haurà de constar el nom de la persona sol·licitant, adreça, telèfon, DNI. Aixímateix, haurà d'indicar una adreça de correu electrònic a efectes de notificacions respecte a la subvenció. (Annex 1).

Documentació acreditativa de la persona sol·licitant: NIF o NIE.

Targeta de demandant d'ocupació o informe de vida laboral que ho acrediti.

Alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors: obligacions censals (Model 036 o 037).

Alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

Rebut del pagament de la quota del primer mes del RETA.

Pla d'empresa realitzat amb el suport del Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament de Molins de Rei.

Documentació acreditativa de la ubicació de l'empresa a Molins de Rei, si s'escau.

Model de domiciliació de pagaments, signat per la persona sol·licitant i conformat per l'entitat bancària. (Annex 2).

Certificats que acreditin que es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de laSeguretat Social i de les obligacions tributaries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el que preveu l'article 22 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei generalde subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la persona sol·licitant perquèl'òrgan que concedeix la subvenció obtingui de forma directa, mitjançant certificats telemàtics, l'acreditació de que lespersones beneficiaries o les entitats sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les seves obligacionstributaries i amb la Seguretat Social. No obstant això, el/la sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment ihaurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributaries

com amb la Seguretat Social. E

Molins de Rei, 3 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Ramon Casals i MataDil uns, 17 d'octubre de 2016

ANUNCIO sobre el extracto de la convocatoria para la concesión de subvenciones a las personas desempleadas que seestablezcan como autónomas para la puesta en marcha de una actividad económica del año 2016

BDNS (Identif.): 319352.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3. b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria el texto completo de la cual se puede consultar en la Base deDatos Nacional de Subvenciones http: // www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index:

Primero. Beneficiarios y requisitos.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los desempleados que se incorporen al mundo laboral como autónomosindividuales o autónomos integrados en una sociedad civil o mercantil de nueva creación, y que hayan causado altainicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir del 1 de octubre de 2015 o losdesempleados que se incorporen a una actividad económica existente, bien como socio de una sociedad civil omercantil y que no hayan sido encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos (RETA) en los seismeses anteriores a la fecha de alta en el RETA en 2015.

Podrán ser beneficiarios un máximo de dos desocupados por la misma sociedad civil o mercantil.

Se entiende por personas desempleadas demandantes de empleo aquellas que se encuentran en situación dedesempleo y que consten inscritas en las Oficinas de Trabajo de la Generalidad como demandantes de empleo noocupadas, o aquellas que puedan justificar esta circunstancia con un informe de la vida laboral, con carácter previo adarse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Sólo serán beneficiarios de esta subvención las personas desempleadas que hayan dado de alta de autónomo a partirdel 1 de octubre de 2015.

Los requisitos que deben cumplir son los siguientes:

Que el / la solicitante esté empadronado en el municipio con una antigüedad mínima de 6 meses a la publicación de laconvocatoria o que hayan ubicado la empresa en Molins de Rey y que acredite que ha realizado un plan de empresacon el apoyo del Servicio de Creación de Empresas del Ayuntamiento de Molins de Rei antes de la solicitud.

Que desarrolle una actividad económica y esté en posesión de los permisos exigibles relativos a la actividad.

No tener ninguna deuda pendiente con el Ayuntamiento de Molins de Rei, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

No haber incurrido en ninguna de las prohibiciones recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

No haber sido sancionados, en resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

La actividad empresarial y / o profesional no se podrá simultanear con cualquier otra actividad por cuenta ajena.

Los trabajadores que hayan ejercido la misma actividad o similar con carácter autónomo en los seis meses anteriores ala fecha de alta en el RETA no podrán beneficiarse de las ayudas reguladas en estas bases.

Segundo. Objeto.

Esta normativa tiene por objeto incentivar la creación del propio puesto de trabajo por parte de personas de Molins deRei en situación de desempleo o que ubiquen su actividad económica en Molins de Rei, que se constituyen entrabajadores autónomos para desarrollar una actividad empresarial o profesional, para llevar a cabo acciones defomento del empleo y el emprendimiento en Molins de Rei.

Tercero. Bases reguladoras.Las Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvenciones a las personas que se establezcan comoV

autónomas, para la puesta en marcha de una actividad económica, que establece el plazo de presentación de las

Dil uns, 17 d'octubre de 2016

solicitudes y documentación, en el 30 de octubre de 2016 el texto íntegro de la publicación se encuentra insertado en elBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de fecha 9 de marzo de 2016, con número de registro 022016003521.

Cuarto. Importe.

El Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de laSeguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante los 6 primeros meses una vez deducidas lassubvenciones de otras administraciones por el mismo concepto y hasta el 50% de la cuota mensual a pagar los 6 mesessiguientes una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto, con un importemáximo total de 800 EUR.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El periodo de presentación de solicitudes y de la documentación será desde el día siguiente de la aprobación definitivade las bases hasta el 30 de octubre de 2016 o hasta agotar el crédito disponible.

El lugar de presentación de las solicitudes es en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Molins de Rei,ubicada en la C/ Rubió i Ors, 2-4. En cualquier caso, se podrán presentar solicitudes en la forma y condiciones queestablece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas ydel procedimiento administrativo común.

La solicitud a presentar será según modelo normalizado que se adjunta como anexo 1 y donde constará la voluntad departicipar en el proceso de subvención objeto de estas bases, y las correspondientes declaraciones responsables.

La documentación a presentar es la siguiente:

Modelo de solicitud normalizado en el que deberá constar el nombre de la persona solicitante, dirección, teléfono, DNI.Asimismo, deberá indicar una dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones respecto a la subvención.(Anexo 1).

Documentación acreditativa de la persona solicitante: NIF o NIE.

Tarjeta de demandante de empleo o informe de vida laboral que lo acredite.

Alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores: obligaciones censales (Modelo 036 o 037).

Alta inicial en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Recibo del pago de la cuota del primer mes del RETA.

Plan de empresa realizado con el apoyo del Servicio de Creación de Empresas del Ayuntamiento de Molins de Rei.

Documentación acreditativa de la ubicación de la empresa en Molins de Rei, en su caso.

Modelo de domiciliación de pagos, firmado por la persona solicitante y conformado por la entidad bancaria. (Anexo 2).

Certificados que acrediten que se encuentra al corriente del pago de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y de las obligaciones tributarias con el Estado y la Generalidad de Catalunya.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la personasolicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa, mediante certificados telemáticos, la acreditaciónde que las personas beneficiarias o las entidades solicitantes se encuentran al corriente en el cumplimiento de susobligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Sin embargo, el / la solicitante podrá denegar expresamente elconsentimiento y deberá aportar entonces los certificados de estar al corriente tanto en el cumplimiento de susobligaciones tributarias como con la Seguridad Social.Molins de Rei, 3 de octubre de 2016

El alcalde, Joan Ramon Casals i Mata

V