Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació del sector carretera de Cirera
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI

El Ple de data 7 de juliol de 2016, ha resolt amb el quòrum exigit per la llei, aprovar inicialment la Modificació puntual delPla general d'ordenació sector Carretera de Cirera, redactat pel servei tècnic municipal.

Per aquest motiu s'inicia un període d'informació pública de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació sectorCarretera de Cirera i el seu informe de sostenibilitat ambiental, pel termini de 45 dies, des del dia següent al de lapublicació del present anunci al BOP, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions i/osuggeriments que estimin pertinent, d'acord amb l'article 115c del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de laLlei d'urbanisme.

La documentació bàsica es pot consultar a www.mataro.cat, apartat l'Urbanisme, Documents en Exposició Pública i lapublicació íntegra de l'acord, es pot consultar a www.mataro.cat, a l'apartat Seu electrònica al taulell d'edictes durant elseu període d'exposició.

L'expedient és a disposició de qualsevol interessat, al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament, (c. de Pablo Iglesias, 63, 2n)de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Mataró, 6 d'octubre de 2016

La regidora delegada dels Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe i Marquet