Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector El Sorrall, fase 1: transformació carretera C-1415c en via urbana
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mataró

ANUNCI

La Junta de Govern Local de 3 d'octubre de 2016, ha resolt amb el quòrum exigit per la llei, aprovar inicialment elProjecte d'urbanització sector El Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via urbana, presentat iredactat per la societat municipal PUMSA, en la seva qualitat d'administració actuant, amb les condicions establertes enels informes tècnics, els quals es donen trasllat a PUMSA per al seu compliment.

Per aquest motiu s'inicia un període d'informació pública d'un mes, des del dia següent al de la publicació del presentanunci al BOP, a fi que es pugui aportar per qui interessi suggeriments o al·legacions.

La publicació íntegra de l'acord, es pot consultar a www.mataro.cat, a l'apartat Seu electrònica al taulell d'edictes durantel seu període d'exposició.

L'expedient és a disposició de qualsevol interessat, al Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament, (c. de Pablo Iglesias, 63, 2n)de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Mataró, 3 d'octubre de 2016

La regidora delegada dels Serveis d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat i Habitatge, Núria Calpe i Marquet