Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte executiu de l'obra municipal ordinària de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Pere de Matadepera
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Matadepera

EDICTE d'aprovació inicial del projecte executiu de l'obra municipal ordinària de la xarxa de clavegueram del carrer Sant Pere de Matadepera

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 de setembre de 2016, ha adoptat l'acord d'aprovar inicialmenti sotmetre a informació pública el projecte executiu de l'obra municipal ordinària de de la xarxa de clavegueram delcarrer Sant Pere de Matadepera, redactat per l'enginyer tècnic industrial Sr. Ignasi Baqués Ruiz, amb un pressuposttotal per contracta de 47.068,50 EUR més IVA.

Aquest projecte, el pot consultar qualsevol interessat tots els dies feiners, entre les nou i les catorze hores, durant eltermini d'informació pública, que serà de trenta dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOP.

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'ajuntament dintre del termini esmentaten el paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre delprocediment administratiu comú de les administracions públiques.

Matadepera, 6 d'octubre de 2016

L'alcaldessa, Mireia Solsona i Garriga